Page 90 - บูรพศิลปิน58

Basic HTML Version

75
บู
รพศิ
ลปิ
น พ.ศ. ๒๕๕๘
แต่
งแบบเรี
ยนอี
กหลายเล่
ม เช่
น อนั
นตวิ
ภาค เขมรรากษรมาลา (หนั
งสื
อขอม) นิ
ติ
สารสาธก ปกรณำ
พจนาตถ์
และไวพจน์
ประพั
นธ์
เป็
นหนั
งสื
อโคลงฉั
นท์
อธิ
บายถ้
อยคำ
�และตั
วสะกดแบบไวพจน์
พิ
จารณ์
อุ
ไภยพจน์
สั
งโยคพิ
ธานแปล
วิ
ธี
สอนหนั
งสื
อไทย
มหาสุ
ปั
สสี
ชาดก
วรรณพฤติ
คำ
�ฉั
นท์
พรรณพฤกษาและสั
ตวาภิ
ธาน
ฉั
นทวิ
ภาค
คำ
�นมั
สการคุ
ณานุ
คุ
แต่
งโคลงเรื่
องรามเกี
ยรติ์
เพื่
อจารึ
กที่
ระเบี
ยงรอบพระอุ
โบสถวั
ดพระศรี
รั
ตนศาสดาราม และเป็
นแม่
กอง
ตรวจโคลงรามเกี
ยรติ์
ที่
ข้
าราชการแต่
งถวาย
สยามสาธก วรรณสาทิ
ได้
รั
บเหรี
ยญดุ
ษฎี
มาลา เข็
มศิ
ลปวิ
ทยา เมื่
อวั
นที่
๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๔๒๕
ได้
รั
บการยกย่
องเชิ
ดชู
เกี
ยรติ
เป็
บู
รพศิ
ลปิ
สาขาวรรณศิ
ลป์
พุ
ทธศั
กราช ๒๕๕๘