Page 86 - บูรพศิลปิน58

Basic HTML Version

71
บู
รพศิ
ลปิ
น พ.ศ. ๒๕๕๘
ผลงานสำ
�คั
เสนาบดี
กระทรวงธรรมการ ผู้
วางรากฐานการศึ
กษาขั้
นพื้
นฐานและอาชี
วศึ
กษา ผู้
ร่
วมดำ
�ริ
ให้
ก่
อตั้
มหาวิ
ทยาลั
ยแห่
งแรกของประเทศ (จุ
ฬาลงกรณ์
มหาวิ
ทยาลั
ย)
ประธานสภาผู้
แทนราษฎรคนแรก
ผู้
นำ
�กี
ฬาฟุ
ตบอลมาเผยแพร่
ในประเทศไทย
นั
กประพั
นธ์
คนสำ
�คั
ญ แต่
งตำ
�ราและหนั
งสื
อเป็
นจำ
�นวนมากซึ่
งมี
ทั้
งความเรี
ยง ร้
อยแก้
ว และบทร้
อยกรอง
ดั
งนี้
แบบเรี
ยน
ได้
แก่
แบบเรี
ยนอนุ
บาล แบบเรี
ยนวิ
ชาครู
ตรรกวิ
ทยา เรขาคณิ
ต พี
ชคณิ
ต แบบสอนอ่
านธรรม
จริ
ยา สุ
ขาภิ
บาลสำ
�หรั
บครอบครั
ว สมบั
ติ
ผู้
ดี
และอื่
นๆ อี
กมาก
โคลง - กลอน
แต่
งไว้
เป็
นจำ
�นวนมาก และได้
รั
บการรวบรวมตี
พิ
มพ์
เป็
นหนั
งสื
อชื่
“โคลงกลอนของครู
เทพ”
บทความ
ว่
าด้
วยการศึ
กษา จรรยา การสมาคม เศรษฐกิ
จและการเมื
อง และปรั
ชญา โดยใช้
นามปากกาว่
“ครู
เทพ”
บ้
าง
“เขี
ยวหวาน”
บ้
าง
ละครพู
แต่
งขึ้
นรวม ๔ เรื่
อง ได้
แก่
บ๋
อยใหม่
แม่
ศรี
ครั
ว หมั้
นไว้
และตาเงาะ
นอกจากนี้
เจ้
าพระยาธรรมศั
กดิ์
มนตรี
(สนั่
น เทพหั
สดิ
น ณ อยุ
ธยา) ยั
งมี
ความสามารถในการประพั
นธ์
เพลง
ได้
แก่
เพลง
“กราวกี
ฬา”
และ
“เพลงชาติ
มหาชั
ย”
ใช้
เป็
นเพลงชาติ
อยู่
ระยะหนึ่
งก่
อนที่
จะเปลี่
ยนใหม่
เพลง
“คิ
ดถึ
ง”
ซึ่
งเป็
นบทเพลงที่
มี
ความไพเราะมากและยื
นยงถึ
งปั
จจุ
บั
ได้
รั
บการยกย่
องเชิ
ดชู
เกี
ยรติ
เป็
บู
รพศิ
ลปิ
สาขาวรรณศิ
ลป์
พุ
ทธศั
กราช ๒๕๕๘