Page 85 - บูรพศิลปิน58

Basic HTML Version

70
บู
รพศิ
ลปิ
น พ.ศ. ๒๕๕๘
เจ้
าพระยาธรรมศั
กดิ์
มนตรี
(สนั่
น เทพหั
สดิ
น ณ อยุ
ธยา)
เกิ
๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๑๙
ถึ
งแก่
อสั
ญกรรม
๑ กุ
มภาพั
นธ์
พ.ศ. ๒๔๘๖
ยุ
คสมั
รั
ตนโกสิ
นทร์
(รั
ชกาลที่
๕ - รั
ชกาลที่
๘)
ประวั
ติ
และการทำ
�งาน
เจ้
าพระยาธรรมศั
กดิ์
มนตรี
(สนั่
น เทพหั
สดิ
น ณ อยุ
ธยา) นามเดิ
มว่
า สนั่
น เทพหั
สดิ
น ณ อยุ
ธยา เป็
นบุ
ตร
พระยาไชยสุ
ริ
นทร์
(หม่
อมหลวงเจี
ยม เทพหั
สดิ
น) และคุ
ณหญิ
งอยู่
เมื่
ออายุ
ได้
๘ ขวบ บิ
ดาถึ
งแก่
อนิ
จกรรม ชี
วิ
ตจึ
งผกผั
นจากการเป็
นครอบครั
วคนชั้
นสู
ง จากการเป็
นบุ
ตร
ขุ
นนางชั้
นผู้
ใหญ่
ต้
องมาช่
วยมารดาทำ
�สวน ค้
าขาย และรั
บจ้
างเย็
บรั
งดุ
มตั้
งแต่
ยั
งเด็
ก ความยากลำ
�บากทำ
�ให้
ท่
านมี
ความอดทนไม่
ท้
อถอยและมี
อุ
ปนิ
สั
ยอ่
อนโยน มั
ธยั
สถ์
ซึ่
งเป็
นสิ่
งเกื้
อหนุ
นให้
ท่
านมี
ความเจริ
ญรุ่
งเรื
องในการศึ
กษาและ
การทำ
�งาน
เริ่
มการศึ
กษาที่
โรงเรี
ยนวั
ดบพิ
ตรพิ
มุ
ข พระตำ
�หนั
กสวนกุ
หลาบ และโรงเรี
ยนสุ
นั
นทาลั
ย แล้
วเข้
าศึ
กษาต่
ณ โรงเรี
ยนฝึ
กหั
ดอาจารย์
ระหว่
าง พ.ศ. ๒๔๓๕ - ๒๔๓๗ ได้
รั
บประกาศนี
ยบั
ตรครู
และสอบไล่
ได้
เป็
นที่
๑ ของผู้
สำ
�เร็
วิ
ชาครู
ชุ
ดแรกและทำ
�หน้
าที่
สอนประมาณ ๒ ปี
ต่
อมาใน พ.ศ. ๒๔๙๓ ได้
เป็
นนั
กเรี
ยนทุ
นหลวงกระทรวงธรรมการไปศึ
กษาวิ
ชาครู
ต่
อที่
ประเทศอั
งกฤษ
ณ วิ
ทยาลั
ยฝึ
กหั
ดครู
เบอโรโรด (Borough Road College) ณ เมื
องไอส์
ลเวิ
ซท์
(Isleworth) ทางใต้
ของกรุ
งลอนดอน
ภายใต้
การดู
แลของเซอร์
โรเบิ
ร์
ต มอแรน จบแล้
วได้
เดิ
นทางไปดู
งานด้
านการศึ
กษาที่
ประเทศอิ
นเดี
ยและพม่
าเป็
นเวลา
๓ เดื
อน
เจ้
าพระยาธรรมศั
กดิ์
มนตรี
ได้
ประกอบกิ
จการทางการศึ
กษาอั
นเป็
นคุ
ณู
ปการแก่
ประเทศไว้
มากมาย โดย
เฉพาะในการวางรากฐานอย่
างสมั
ยใหม่
เริ่
มตั้
งแต่
การเป็
นครู
ผู้
ตรวจการศึ
กษา เป็
นเจ้
ากรมราชบั
ณฑิ
ต เจ้
ากรม
ตรวจ ปลั
ดทู
ลฉลองจนถึ
งเสนาบดี
โดยเริ่
มนำ
�เอาความรู้
แผนใหม่
เข้
ามาในวงการครู
เริ่
มพั
ฒนาด้
านพุ
ทธิ
ศึ
กษาอย่
าง
จริ
งจั
ง เขี
ยนตำ
�รา เริ่
มตั้
งแต่
ด้
านสุ
ขาภิ
บาลและสุ
ขศึ
กษาสำ
�หรั
บครอบครั
ว รวมทั้
งเน้
นด้
านปลู
กฝั
งธรรมจรรยาอย่
าง
แท้
จริ
ง อบรมสั่
งสอนให้
คนมี
คุ
ณธรรมและจรรยามรรยาท จั
ดทำ
�แบบสอน-อ่
าน-เขี
ยนด้
านธรรมจริ
ยาขึ้
นใช้
ในโรงเรี
ยน
ทั่
วประเทศ นำ
�พลศึ
กษาและการกี
ฬาเข้
ามาในโรงเรี
ยนเพื่
อสร้
างลั
กษณะนิ
สั
ยให้
เยาวชนรู้
จั
กรู้
แพ้
รู้
ชนะ รู้
จั
กอภั
ยซึ่
กั
นและกั
เจ้
าพระยาธรรมศั
กดิ์
มนตรี
ได้
จั
ดให้
มี
การศึ
กษาภาคบั
งคั
บ เพื่
อให้
ประชาชนได้
รั
บการศึ
กษาทั่
วถึ
งกั
นโดยท่
าน
เชื่
อว่
า เมื่
อให้
มวลชนได้
รั
บการศึ
กษาอย่
างกว้
างขวางแล้
ว บุ
คคลที่
มี
ความสามารถก็
จะปรากฏขึ้
นมาให้
เห็
นเอง ได้
จั
ดตั้
โรงเรี
ยนขึ้
นทั่
วประเทศรวมทั้
งโรงเรี
ยนประชาบาลเพื่
อรองรั
บการจั
ดการศึ
กษาภาคบั
งคั
บ มี
การเริ่
มงานด้
านหั
ตถศึ
กษา
คื
อ นำ
�เอาวิ
ชาอาชี
พต่
างๆ เข้
ามาสอนในโรงเรี
ยน เพื่
อให้
ประชาชนทั่
วไปได้
รั
บทั้
งด้
านวิ
ชาความรู้
เพื่
อไปรั
บราชการ และ
ทางด้
านวิ
ชาชี
พสำ
�หรั
บผู้
ที่
ต้
องการนำ
�ไปประกอบอาชี
พทั่
วไป
เจ้
าพระยาธรรมศั
กดิ์
มนตรี
ถึ
งแก่
อสั
ญกรรมด้
วยโรคหั
วใจวาย เมื่
อวั
นที่
๑ กุ
มภาพั
นธ์
พ.ศ. ๒๔๘๖ ที่
บ้
านพั
ถนนนครสวรรค์
กรุ
งเทพมหานคร สิ
ริ
อายุ
๖๗ ปี
๑๘
สมั
ยรั
ตนโกสิ
นทร์