Page 76 - บูรพศิลปิน58

Basic HTML Version

61
บู
รพศิ
ลปิ
น พ.ศ. ๒๕๕๘
ตรี
ศก ตรงกั
บวั
นที่
๖ พฤศจิ
กายน พุ
ทธศั
กราช ๒๔๐๔ นั
บได้
ว่
า นิ
ราษเมื
องลอนดอน เป็
นวรรณกรรมไทยเรื่
องแรก
ที่
มี
การเสี
ยค่
าลิ
ขสิ
ทธิ์
ให้
กั
บนั
กเขี
ยนไทย และในครั้
งนั้
นหมอบรั
ดเลย์
ได้
ตั้
งชื่
อหนั
งสื
อเล่
มนี้
ว่
า นิ
ราษเมื
องลอนดอน
แต่
ต่
อมาภายหลั
ง เมื่
อมี
การชำ
�ระใหม่
จึ
งเปลี่
ยนชื่
อใหม่
เป็
น นิ
ราศลอนดอน ตราบจนทุ
กวั
นนี้
สมเด็
จฯ กรมพระยาดำ
�รง
ราชานุ
ภาพ ทรงเห็
นว่
านิ
ราษเมื
องลอนดอน นอกจากจะเป็
นกวี
นิ
พนธ์
ที่
น่
ารู้
น่
าอ่
านแล้
วยั
งมี
ความสำ
�คั
ญในเชิ
งเป็
เอกสารทางประวั
ติ
ศาสตร์
และโบราณคดี
จึ
งได้
ทรงนำ
�มาจั
ดพิ
มพ์
ไว้
ในหนั
งสื
อสำ
�คั
ญของชาติ
คื
อ ชุ
ดประชุ
มพงศาวดาร
ภาค ๔๕ เมื่
อพุ
ทธศั
กราช ๒๔๗๐ ต่
อมากระทรวงธรรมการ (กระทรวงศึ
กษาธิ
การในปั
จจุ
บั
น) นำ
�มาเป็
นหนั
งสื
แบบเรี
ยน ประเภทกวี
นิ
พนธ์
จึ
งประกาศใช้
เป็
นแบบเรี
ยนอยู่
ระยะหนึ่
ได้
รั
บการยกย่
องเชิ
ดชู
เกี
ยรติ
เป็
บู
รพศิ
ลปิ
สาขาวรรณศิ
ลป์
พุ
ทธศั
กราช ๒๕๕๘