Page 75 - บูรพศิลปิน58

Basic HTML Version

60
บู
รพศิ
ลปิ
น พ.ศ. ๒๕๕๘
หม่
อมราชวงศ์
กระต่
าย อิ
ศรางกู
(หม่
อมราโชทั
ย)
เกิ
๑๒ มิ
ถุ
นายน พ.ศ. ๒๓๖๓
ถึ
งแก่
อนิ
จกรรม
๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๑๐
ยุ
คสมั
รั
ตนโกสิ
นทร์
(รั
ชกาลที่
๒ - รั
ชกาลที่
๔)
ประวั
ติ
และการทำ
�งาน
หม่
อมราชวงศ์
กระต่
าย อิ
ศรางกู
ร เป็
นบุ
ตรของกรมหมื่
นเทวานุ
รั
กษ์
(หม่
อมเจ้
าชอุ่
ม อิ
ศรางกู
ร) เมื่
อเจริ
ญวั
บิ
ดาได้
นำ
�ไปถวายตั
วกั
บพระบาทสมเด็
จพระจอมเกล้
าเจ้
าอยู่
หั
ว ขณะดำ
�รงพระราชอิ
สริ
ยยศ เจ้
าฟ้
ามงกุ
ฎสมมุ
ติ
เทวา
วงศ์
พงศา อิ
ศวรกระษั
ตริ
ย์
ขั
ตติ
ยราชกุ
มาร เมื่
อเจ้
าฟ้
ามงกุ
ฎทรงพระผนวช ได้
ติ
ดตามรั
บใช้
ใกล้
ชิ
ดตลอดมา รวมทั้
ศึ
กษาภาษาอั
งกฤษกั
บพวกมิ
ชชั
นนารี
ตามพระราชนิ
ยม จนกระทั่
งเจ้
าฟ้
ามงกุ
ฎเสด็
จเถลิ
งถวั
ลยราชสมบั
ติ
เป็
นรั
ชกาล
ที่
๔ หม่
อมราชวงศ์
กระต่
าย ก็
ติ
ดตามสมั
ครเข้
ารั
บราชการสนองพระมหากรุ
ณาธิ
คุ
ณ จากการที่
มี
ความรู้
ภาษาอั
งกฤษ
และมี
ความดี
ความชอบในราชการจึ
งได้
เลื่
อนเป็
น “หม่
อมราโชทั
ย” และได้
รั
บมอบหมายให้
เป็
นล่
ามไปกั
บคณะราชทู
เชิ
ญพระราชสาส์
นไปถวายสมเด็
จพระราชิ
นี
วิ
กตอเรี
ย เมื่
อพุ
ทธศั
กราช ๒๔๐๐ ซึ่
งต้
องบั
นทึ
กการเดิ
นทางเพื่
อทู
ลเกล้
าฯ
ถวายพระบาทสมเด็
จพระจอมเกล้
าเจ้
าอยู่
หั
วด้
วย หลั
งจากกลั
บจากการเดิ
นทางได้
แต่
งหนั
งสื
ออี
กเล่
มหนึ่
งคื
อ นิ
ราษ
เมื
องลอนดอน เมื่
อพุ
ทธศั
กราช ๒๔๐๑ ซึ่
งเป็
นประโยชน์
ต่
อการศึ
กษาวิ
ธี
การทางการทู
ตสมั
ยโบราณ การศึ
กษาเรื่
อง
ราวขนบธรรมเนี
ยมประเพณี
ของประเทศอั
งกฤษ บรรยากาศและสถานที่
และผลแห่
งการเจริ
ญสั
มพั
นธไมตรี
ในครั้
งนั้
ทำ
�ให้
ไทยต้
องจั
ดตั้
งศาลต่
างประเทศขึ้
น หม่
อมราโชทั
ย ได้
เป็
นอธิ
บดี
พิ
พากษาศาลต่
างประเทศคนแรก
หม่
อมราโชทั
ย ได้
ล้
มป่
วยลงจนถึ
งแก่
อนิ
จกรรม เมื่
อวั
นที่
๓๑ กรกฎาคม พุ
ทธศั
กราช ๒๔๑๐ อายุ
ได้
๔๗ ปี
การสู
ญเสี
ยครั้
งนี้
พระบาทสมเด็
จพระจอมเกล้
าเจ้
าอยู่
หั
วถึ
งกั
บมี
พระราชหั
ตถเลขาไปยั
งกงสุ
ลต่
างประเทศ ประกาศ
ข่
าวอั
นเศร้
าสลดในการอนิ
จกรรมของท่
าน และพระราชทานเพลิ
งศพที่
วั
ดอรุ
ณราชวราราม เมื่
อวั
นที่
๑๙ กั
นยายน
พุ
ทธศั
กราช ๒๔๑๐
ผลงานสำ
�คั
แต่
งหนั
งสื
อเรื่
อง
“ราชทู
ตไทยไปลอนดอน”
และ
“นิ
ราศลอนดอน”
แต่
งในขณะที่
เป็
นล่
ามในคณะทู
ตที่
ไป
ประเทศอั
งกฤษ เมื่
อปี
มะเส็
ง นพศก คราวพระยามนตรี
สุ
ริ
ยวงศ์
เป็
นราชทู
ต จึ
งแต่
งจดหมายเหตุ
เรื่
อง
“ราชทู
ตไทยไป
ลอนดอน”
เป็
นบั
นทึ
กการเดิ
นทางเพื่
อทู
ลเกล้
าฯ ถวายพระบาทสมเด็
จพระจอมเกล้
าเจ้
าอยู่
หั
ว ซึ่
งสมเด็
จฯ กรมพระยา
ดำ
�รงราชานุ
ภาพ ทรงชมเชยว่
“หม่
อมราโชทั
ยแต่
งพรรณนาดี
มิ
ใช่
น้
อย”
โดยเล่
าให้
คนไทย ซึ่
งยั
งไม่
มี
ใครเคยเห็
น เข้
าใจ
ว่
าของเหล่
านั้
นเป็
นอย่
างไร
นอกจากนี้
ยั
งได้
แต่
“นิ
ราษเมื
องลอนดอน”
เมื่
อพุ
ทธศั
กราช ๒๔๐๑ หลั
งกลั
บจากการเดิ
นทางไปกั
บคณะ
ราชทู
ตไทย นิ
ราษเมื
องลอนดอน ได้
รั
บการคั
ดลอกอ่
านกั
นอย่
างแพร่
หลาย จึ
งทำ
�ให้
ดอกเตอร์
แดน บี
ช บรั
ดเลย์
(Dr. Dan Beach Bradley) หรื
อหมอบรั
ดเลย์
มิ
ชชั
นนารี
ชาวอเมริ
กั
น เห็
นความสำ
�คั
ญของเนื
อหาในนิ
ราษเมื
องลอนดอน
จึ
งติ
ดต่
อขอซื้
อลิ
ขสิ
ทธิ์
นิ
ราศเรื่
องนี้
จากหม่
อมราโชทั
ยด้
วยจำ
�นวนเงิ
น ๔๐๐ บาท และได้
ตี
พิ
มพ์
ครั้
งแรกเป็
นเล่
มสมุ
จำ
�นวน ๑,๐๐๐ ฉบั
บ เพื่
อจำ
�หน่
ายให้
กั
บประชาชนทั่
วไป เมื่
อวั
นศุ
กร์
เดื
อน ๑๐ ขึ้
น ๙ คํ่
า จุ
ลศั
กราช ๑๒๒๓ ปี
ระกา
๑๔
สมั
ยรั
ตนโกสิ
นทร์