Page 74 - บูรพศิลปิน58

Basic HTML Version

59
บู
รพศิ
ลปิ
น พ.ศ. ๒๕๕๘
หม่
อมเจ้
าอิ
ศรญาณ มหากุ
ประสู
ติ
พ.ศ. ๒๓๖๗
สิ้
นชี
พิ
ตั
กษั
๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๒๓
ยุ
คสมั
รั
ตนโกสิ
นทร์
(รั
ชกาลที่
๒ - รั
ชกาล ๕)
พระประวั
ติ
และการทำ
�งาน
หม่
อมเจ้
าอิ
ศรญาณ มหากุ
ล เป็
นโอรสในพระเจ้
าบรมวงศ์
เธอ พระองค์
เจ้
าโต กรมหลวงมหิ
ศวริ
นทรามเรศร์
พระองค์
ผนวชที่
วั
ดบวรนิ
เวศวิ
หาร กล่
าวกั
นว่
าทรงมี
พฤติ
กรรมแปลก เป็
นเหตุ
ให้
ทรงนิ
พนธ์
เพลงยาวอิ
ศรญาณขึ้
นใน
เชิ
งประชด เสี
ยดสี
สั
งคม
ผลงานสำ
�คั
เพลงยาวอิ
ศรญาณ มี
เนื้
อหาเป็
นคำ
�สั่
งสอนแบบเตื
อนสติ
และแนะนำ
�เกี่
ยวกั
บการประพฤติ
ปฏิ
บั
ติ
ให้
เป็
ที่
พอใจของผู้
อื่
น สอนว่
าทำ
�อย่
างไรจึ
งจะอยู่
ในสั
งคมได้
และประสบความสำ
�เร็
ทรงได้
รั
บการยกย่
องเชิ
ดชู
พระเกี
ยรติ
คุ
ณเป็
บู
รพศิ
ลปิ
สาขาวรรณศิ
ลป์
พุ
ทธศั
กราช ๒๕๕๘
๑๓
สมั
ยรั
ตนโกสิ
นทร์