Page 52 - บูรพศิลปิน58

Basic HTML Version

37
บู
รพศิ
ลปิ
น พ.ศ. ๒๕๕๘
พระบาทสมเด็
จพระพุ
ทธเลิ
ศหล้
านภาลั
บุ
คคลสำ
�คั
ญของโลก พุ
ทธศั
กราช ๒๕๑๑
พระราชสมภพ
๒๔ กุ
มภาพั
นธ์
พ.ศ. ๒๓๑๐
สวรรคต
๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๓๖๗
ยุ
คสมั
รั
ตนโกสิ
นทร์
พระราชประวั
ติ
และพระราชกรณี
ยกิ
พระบาทสมเด็
จพระพุ
ทธเลิ
ศหล้
านภาลั
ย พระนามเดิ
“ฉิ
ม”
เป็
นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็
จพระพุ
ทธยอดฟ้
าจุ
ฬาโลกมหาราช และสมเด็
พระอมริ
นทราบรมราชิ
นี
เสด็
จพระราชสมภพเมื
อวั
นที่
๒๔ กุ
มภาพั
นธ์
พ.ศ. ๒๓๑๐
ณ ตำ
�บลอั
มพวา จั
งหวั
ดสมุ
ทรสงคราม เมื่
อทรงพระเยาว์
ได้
ทรงศี
กษาเล่
าเรี
ยนกั
สมเด็
จพระวั
นรั
ต (ทองอยู่
) วั
ดระฆั
งโฆสิ
ตาราม โดยเสด็
จสมเด็
จพระบรมชนกนาถ
ไปในการพระราชสงครามตั้
งแต่
ยั
งพระชนมายุ
ได้
๘ พรรษา เมื่
อพระชนมายุ
๑๙ พรรษา ทรงพระผนวช ณ พระอุ
โบสถวั
ดพระศรี
รั
ตนศาสดารามและจำ
�พรรษา ณ วั
ดสมอราย (วั
ดราชาธิ
วาส)
พ.ศ. ๒๓๒๕ ได้
รั
บพระกรุ
ณาโปรดเกล้
าฯ สถาปนาเป็
นสมเด็
จพระเจ้
าลู
กเธอ เจ้
าฟ้
ากรมขุ
นอิ
ศรสุ
นทร
ต่
อมาใน พ.ศ. ๒๓๔๙ ได้
พระราชทานอุ
ปราชาภิ
เษกเป็
นพระมหาอุ
ปราช กรมพระราชวั
งบวรสถานมงคล เสด็
จขึ้
ครองราชสมบั
ติ
เป็
นพระมหากษั
ตริ
ย์
ลำ
�ดั
บที่
๒ แห่
งพระบรมราชจั
กรี
วงศ์
เมื่
อ พ.ศ. ๒๓๕๒
ในระหว่
างที่
พระบาทสมเด็
จพระพุ
ทธเลิ
ศหล้
านภาลั
ย ทรงครองสิ
ริ
ราชสมบั
ติ
ได้
ทรงสร้
างความเจริ
ญรุ่
งเรื
อง
แก่
ชาติ
บ้
านเมื
องเป็
นอเนกประการ ทรงปรั
บปรุ
งระบบราชการให้
เกิ
ดความสามั
คคี
เป็
นอั
นหนึ่
งอั
นเดี
ยวกั
นในการบริ
หาร
งานแผ่
นดิ
น ทำ
�ให้
บ้
านเมื
องมี
ความสงบสุ
ขและอุ
ดมสมบู
รณ์
ในด้
านต่
างประเทศทรงยอมรั
บไมตรี
กั
บพม่
า โปรดให้
สร้
างเมื
องและป้
อมสำ
�หรั
บป้
องกั
นพระนคร ในด้
านศิ
ลปวั
ฒนธรรมอั
นเป็
นเอกลั
กษณ์
สำ
�คั
ญของชาติ
ได้
ทรงส่
งเสริ
ทำ
�นุ
บำ
�รุ
งวรรณคดี
กวี
นิ
พนธ์
นาฏศิ
ลป์
ดนตรี
งานช่
าง ทั้
งประติ
มากรรม จิ
ตรกรรม และสถาปั
ตยกรรม พระองค์
เอง
ทรงเป็
นทั้
งพระมหากษั
ตริ
ย์
นั
กรบ นั
กปกครอง นั
กบริ
หาร ศิ
ลปิ
น กวี
และช่
าง ได้
ทรงสร้
างสรรค์
งานดั
งกล่
าวไว้
เป็
นมรดกทางศิ
ลปวั
ฒนธรรมไทยเป็
นจำ
�นวนมาก และเป็
นที่
ยอมรั
บว่
ารั
ชสมั
ยของพระองค์
เป็
นยุ
คทองของวรรณคดี
สมั
ยรั
ตนโกสิ
นทร์
พระราชกรณี
ยกิ
จสำ
�คั
ญนอกจากการฟื้
นฟู
ศิ
ลปกรรมทุ
กแขนง เป็
นแบบแผนงานศิ
ลปะของชาติ
สื
บมาแล้
ว ยั
งเป็
นยุ
คสมั
ยของการสร้
างความมั่
นคงโดยสร้
างเมื
องป้
อมปราการชายทะเลและเริ่
มมี
ชาติ
ตะวั
นตกกลั
บเข้
มาเพื่
อเจริ
ญสั
มพั
นธไมตรี
อี
กครั้
งหลั
งจากเสี
ยกรุ
งศรี
อยุ
ธยา
พระบาทสมเด็
จพระพุ
ทธเลิ
ศหล้
านภาลั
ย เสด็
จสวรรคต เมื่
อ วั
นที
๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๓๖๗
พระชนมพรรษา ๕๗ พรรษา ทรงครองสิ
ริ
ราชสมบั
ติ
๑๕ ปี
สมั
ยรั
ตนโกสิ
นทร์