Page 51 - บูรพศิลปิน58

Basic HTML Version

36
บู
รพศิ
ลปิ
น พ.ศ. ๒๕๕๘
พระราชกรณี
ยกิ
จด้
านวรรณศิ
ลป์
พระบาทสมเด็
จพระพุ
ทธยอดฟ้
าจุ
ฬาโลกมหาราชทรงพระปรี
ชาสามารถด้
านวรรณศิ
ลป์
ทรงพระราชนิ
พนธ์
หนั
งสื
อต่
างๆ เป็
นจำ
�นวนมาก ได้
แก่
บทพระราชนิ
พนธ์
กลอนเพลงยาวนิ
ราศรบพม่
าที่
ท่
าดิ
นแดง
บทละครเรื่
องอิ
เหนา
บทละครเรื่
องดาหลั
บทละครเรื่
องอนิ
รุ
บทละครเรื่
องรามเกี
ยรติ์
นอกจากนี้
พระบาทสมเด็
จพระพุ
ทธยอดฟ้
าจุ
ฬาโลกมหาราชยั
งโปรดเกล้
าฯ ให้
นั
กปราชญ์
ราชบั
ณฑิ
คั
ดลอก เรี
ยบเรี
ยง รวมทั้
งแต่
งวรรณคดี
ขึ้
นใหม่
เช่
น ไตรภู
มิ
โลกยวิ
นิ
จฉั
ย ตำ
�ราพิ
ชั
ยสงคราม โคลงตำ
�ราช้
าง ราชนี
ติ
นิ
ทานสิ
บสองเหลี่
ยม สามก๊
ก ราชาธิ
ราช รั
ตนพิ
มพวงศ์
ชิ
นกาลมาลี
ปกรณ์
เป็
นต้
ใน พ.ศ. ๒๕๒๕ ในโอกาสที่
กรุ
งเทพมหานครครบ ๒๐๐ ปี
คณะรั
ฐมนตรี
มี
มติ
เมื่
อวั
นที่
๒๓ กุ
มภาพั
นธ์
พ.ศ.
๒๕๒๕ ให้
เทิ
ดพระเกี
ยรติ
ถวายพระราชสมั
ญญาว่
“พระบาทสมเด็
จพระพุ
ทธยอดฟ้
าจุ
ฬาโลกมหาราช”
และกำ
�หนด
ให้
เปลี่
ยนชื่
อวั
นจั
กรี
ในวั
นที่
๖ เมษายน ของทุ
กปี
เป็
“วั
นพระบาทสมเด็
จพระพุ
ทธยอดฟ้
าจุ
ฬาโลกมหาราช และ
วั
นที่
ระลึ
กมหาจั
กรี
บรมราชวงศ์
ทรงได้
รั
บการยกย่
องเชิ
ดชู
พระเกี
ยรติ
คุ
ณเป็
บู
รพศิ
ลปิ
สาขาวรรณศิ
ลป์
พุ
ทธศั
กราช ๒๕๕๘