Page 333 - บูรพศิลปิน58

Basic HTML Version

318
บู
รพศิ
ลปิ
น พ.ศ. ๒๕๕๘
มนตรี
ตราโมท
ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
สาขาศิ
ลปะการแสดง (ดนตรี
ไทย)
พุ
ทธศั
กราช ๒๕๒๘
เกิ
๑๗ มิ
ถุ
นายน พ.ศ. ๒๔๔๓ ที่
จั
งหวั
ดสุ
พรรณบุ
รี
ถึ
งแก่
กรรม
๖ สิ
งหาคม พ.ศ. ๒๕๓๘
ยุ
คสมั
รั
ตนโกสิ
นทร์
(รั
ชกาลที่
๕ - รั
ชกาลที่
๙)
ประวั
ติ
และการทำ
�งาน
นายมนตรี
ตราโมท เดิ
มชื่
อ บุ
ญธรรม เปลี่
ยนชื่
อเป็
น มนตรี
ตามประกาศ
สำ
�นั
กนายกรั
ฐมนตรี
เรื่
องการตั้
งชื่
อบุ
คคล เมื่
อพุ
ทธศั
กราช ๒๔๘๕ ส่
วนนามสกุ
ลนั้
พระองค์
เจ้
าคำ
�รบ ปราโมช บิ
ดาของหม่
อมราชวงศ์
คึ
กฤทธิ์
ปราโมช เป็
นผู้
ตั้
งให้
นายมนตรี
เป็
นบุ
ตรของนายยิ้
มและนางทองอยู่
เรี
ยนหนั
งสื
อที่
โรงเรี
ยนประจำ
�จั
งหวั
สุ
พรรณบุ
รี
(ปรี
ชาพิ
ทยากร) ด้
วยเหตุ
ที่
บ้
านอยู่
ใกล้
วั
ดสุ
วรรณภู
มิ
ซึ่
งมี
วงปี่
พาทย์
และ
ฝึ
กซ้
อมกั
นเป็
นประจำ
� ทำ
�ให้
ได้
ยิ
นได้
ฟั
งทุ
กวั
นจึ
งจดจำ
�ทำ
�นองเพลงได้
ในที่
สุ
ดได้
ร่
วมวงไปช่
วยตี
ฆ้
องเล็
กบ้
าง ทุ้
มเหล็
กบ้
าง
เมื่
อเรี
ยนจบหลั
กสู
ตร ชั้
นมั
ธยมปี
ที่
๓ ประสงค์
จะเรี
ยนต่
อในกรุ
งเทพฯ แต่
เจ็
บป่
วยบ่
อยๆ ทำ
�ให้
เรี
ยนไม่
ทั
นเพื่
อนฝู
บั
งเอิ
ญครู
สมบุ
ญ นั
กฆ้
องของวงปี่
พาทย์
วั
ดสุ
วรรณภู
มิ
ได้
ชั
กชวนให้
ฝึ
กหั
ดปี่
พาทย์
ด้
วยมี
ใจรั
กจึ
งเข้
าฝึ
กหั
ดจนเกิ
ดความ
คล่
องแคล่
ว ต่
อมาเรี
ยนกั
บครู
สมบุ
ญ สมสุ
วรรณ ที่
จั
งหวั
ดสมุ
ทรสงคราม ฝึ
กหั
ดตี
ระนาดและฆ้
องวงใหญ่
ฝึ
กเป่
าปี่
คาริ
เนต
พ.ศ. ๒๔๖๐ เข้
ารั
บราชการที่
กรมพิ
ณพาทย์
หลวง กรมมหรสพ และได้
เรี
ยนที่
โรงเรี
ยนพรานหลวง ของกรม
มหรสพ จนจบชั้
นมั
ธยมปี
ที่
๖ เนื่
องจากกรมมหรสพได้
ฝึ
กซ้
อมตลอดทั้
งวั
นและฝึ
กหั
ดกั
บครู
ดนตรี
ที่
มี
ความเชี่
ยวชาญ
ชั้
นบรมครู
อาทิ
พระยาประสานดุ
ริ
ยศั
พท์
หลวงบำ
�รุ
งจิ
ตรเจริ
ญ (ธู
ป สาตนะวิ
ลั
ย) พระพิ
ณบรรเลงราช (แย้
ม ประสาน
ศั
พท์
) พระพาทย์
บรรเลงรมย์
(พิ
มพ์
วาทิ
น) เป็
นต้
น ทำ
�ให้
พั
ฒนาฝี
มื
อทางด้
านดนตรี
มาโดยลำ
�ดั
บ และได้
รั
บคั
ดเลื
อก
ให้
ประจำ
�ในวงข้
าหลวงเดิ
มซึ่
งต้
องตามเสด็
จขณะเสด็
จแปรพระราชฐานด้
วย
ต่
อมาในสมั
ยรั
ชกาลที
๗ ย้
ายสั
งกั
ดไปขึ
นกั
บกระทรวงวั
ง เนื
องจากกรมพิ
ณพาทย์
หลวงโอนไปขึ
นกระทรวงวั
พ.ศ. ๒๔๗๘ แผนกปี่
พาทย์
หลวงโอนไปขึ้
นกั
บกรมศิ
ลปากร นายมนตรี
ย้
ายไปประจำ
�โรงเรี
ยนศิ
ลปากร แผนก
นาฏดุ
ริ
ยางค์
(วิ
ทยาลั
ยนาฏศิ
ลปในปั
จจุ
บั
น) หน้
าที่
การงานของนายมนตรี
ตราโมท เจริ
ญรุ่
งเรื
องมาตามลำ
�ดั
บจนเลื่
อน
เป็
นชั้
นเอก ต่
อมาได้
มี
พระบรมราชโองการโปรดเกล้
าฯ แต่
งตั้
งให้
นายมนตรี
ดำ
�รงตำ
�แหน่
งศิ
ลปิ
นพิ
เศษ เมื่
อวั
นที่
กุ
มภาพั
นธ์
พ.ศ. ๒๕๐๔ นั
บเป็
นศิ
ลปิ
นคนแรกของกรมศิ
ลปากรที่
ได้
รั
บชั้
นพิ
เศษ เมื่
อเกษี
ยณอายุ
ราชการ กรมศิ
ลปากร
พิ
จารณาเห็
นว่
าเป็
นผู้
มี
ความรู้
ความสามารถในด้
านวิ
ชาการศิ
ลปดุ
ริ
ยางค์
ไทย จึ
งให้
ช่
วยราชการต่
อมาอี
ก ๕ ปี
จากนั้
ก็
จ้
างในฐานะผู้
เชี่
ยวชาญดนตรี
ไทยกั
บคี
ตศิ
ลป์
ไทย ทั้
งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิ
บั
ติ
ในวิ
ทยาลั
ยนาฏศิ
ลป กรมศิ
ลปากร
นอกจากการทำ
�งานประจำ
�ในหน้
าที่
ที่
กรมศิ
ลปากรแล้
ว นายมนตรี
ยั
งเป็
นอาจารย์
พิ
เศษสอนตามมหาวิ
ทยาลั
อี
กหลายแห่
ง และได้
รั
บพระกรุ
ณาโปรดเกล้
าฯ แต่
งตั้
งเป็
นราชบั
ณฑิ
ตในประเภทวิ
จิ
ตรศิ
ลป์
สำ
�นั
กศิ
ลปกรรม ราชบั
ณฑิ
ตย
สภา ตามประกาศสำ
�นั
กนายกรั
ฐมนตรี
ลงวั
นที่
๒๔ มิ
ถุ
นายน พ.ศ. ๒๕๒๔ นอกจากนี้
ยั
งได้
รั
บปริ
ญญาดุ
ษฎี
บั
ณฑิ
กิ
ตติ
มศั
กดิ์
จากมหาวิ
ทยาลั
ยต่
างๆ หลายแห่
๔๖
สมั
ยรั
ตนโกสิ
นทร์