Page 332 - บูรพศิลปิน58

Basic HTML Version

317
บู
รพศิ
ลปิ
น พ.ศ. ๒๕๕๘
วงดนตรี
จุ
ฬารั
ตน์
แสดงมาจนถึ
ง พ.ศ. ๒๕๑๖ จึ
งได้
ยุ
บวง เนื่
องจากสุ
ขภาพของนายมงคล อมาตยกุ
ไม่
สามารถนำ
�วงไปแสดงตามต่
างจั
งหวั
ดได้
แม้
กระนั
นก็
ตาม วงดนตรี
นี้
ได้
สร้
างนั
กร้
อง นั
กแต่
งเพลง จนกลายเป็
นตำ
�นาน
ของวงการดนตรี
ของประเทศ โดยเฉพาะที่
เรี
ยกว่
า ลู
กทุ่
ผลงานเพลงที่
เป็
นที่
รู้
จั
กกั
นอย่
างแพร่
หลายในยุ
คนั้
น คื
อ เพลงเย้
ยฟ้
าท้
าดิ
น เป็
นเพลงประกอบภาพยนตร์
ในเรื่
อง เทพบุ
ตรฮ่
อ แต่
งคำ
�ร้
อง โดย ชาลี
อิ
นทรวิ
จิ
ตร เพลงนี้
บั
นทึ
กเสี
ยงโดยนั
กร้
องหลายคนและคนสุ
ดท้
ายคื
สุ
เทพ วงศ์
กำ
�แหง ต่
อมาเพลงนี้
ถื
อว่
าเป็
นเพลงประจำ
�ตั
วของ จอมพล สฤษดิ์
ธนะรั
ชต์
ไม่
ว่
าท่
านจะไปงานไหนวงดนตรี
จะต้
องเล่
นเพลงนี้
ทุ
กครั้
งไป
นายมงคล อมาตยกุ
ล ถึ
งแก่
กรรม เมื่
อวั
นที่
๒๐ กั
นยายน พ.ศ. ๒๕๓๒ สิ
ริ
อายุ
๗๑ ปี
ผลงานสำ
�คั
ในฐานะนั
กดนตรี
นั
กแต่
งเพลง
ตั้
งคณะละครวิ
ทยุ
แต่
งบทละคร และเพลงประกอบละคร เช่
น เพลงหลั
บหรื
อตื่
น จากละครเรื่
องสะมะ
ลุ
ม เพลงฟ้
าสาง จากละครเรื่
องศรี
ปราชญ์
เป็
นต้
น ออกอากาศที่
สถานี
วิ
ทยุ
๗ พี
.เจ ศาลาแดง และได้
เป็
นนั
กแต่
งเพลง เรี
ยบเรี
ยงเสี
ยงประสานในวงดนตรี
ของเทศบาลนครกรุ
งเทพ และเป็
นหั
วหน้
าวงดนตรี
ในที่
สุ
ด ร่
วมวงดนตรี
ดุ
ริ
ยะโยธิ
ตั้
งวงดนตรี
มงคล อมาตยกุ
ล เป็
นของตนเอง รั
บแสดงตามโรงภาพยนตร์
หรื
องานลี
ลาศ
เป็
นหั
วหน้
าห้
องบั
นทึ
กแผ่
นเสี
ยงของห้
างดี
. คู
เปอร์
จอห์
นสั
น และได้
ช่
วยสนั
บสนุ
นการบั
นทึ
กเสี
ยงของ
ครู
เพลงหลายท่
าน
ก่
อตั้
งวงดนตรี
จุ
ฬารั
ตน์
ซึ่
งสร้
างลู
กศิ
ษย์
ลู
กหาให้
กั
บวงการเพลงลู
กทุ่
งเป็
นจำ
�นวนมาก เช่
น ชาย เมื
อง
สิ
งห์
ทู
ล ทองใจ พร ภิ
รมย์
พนม นพพร ศรี
ไพร ใจพระ ประจวบ จำ
�ปาทอง ปอง ปรี
ดา สั
งข์
ทอง สี
ใส
หยาด นภาลั
ย บุ
ปผา สายชล สุ
ชาติ
เที
ยนทอง นภดล ดวงพร เพลงที่
มี
ชื่
อเสี
ยง เช่
“ช่
างร้
ายเหลื
อ”
“ยั
งคอย” “ค่
อนคื
น”
เพลงที่
มี
ชื่
อเสี
ยงที่
สุ
ดคื
อ เพลง
“เย้
ยฟ้
าท้
าดิ
น”
ประพั
นธ์
คำ
�ร้
องโดย ชาลี
อิ
นทร
วิ
จิ
ตร และสั
มพั
นธ์
อุ
มากู
ล ขั
บร้
องโดยสุ
รสิ
ทธิ์
สั
ตยวงศ์
ประกอบละครเรื่
อง เทพบุ
ตรฮ่
อ ของ ส. อาสน
จิ
นดา นอกจากนี้
ยั
งมี
เพลง พรุ่
งนี้
วิ
วาห์
เพลงจะนานเท่
าใด และเพลงแนวสนุ
กๆ ได้
แก่
เพลงมี
คู่
เสี
ยเถิ
คุ
ณขา เพลงเขมรไล่
ควาย เพลงควายหาย เพลงเทพี
เชี
ยงใหม่
เพลงนิ้
งหน่
อง
สร้
างนั
กร้
องในแนวลู
กทุ่
งหลายคน เช่
น สุ
รพล สมบั
ติ
เจริ
ญ สั
งข์
ทอง สี
ใส ชาย เมื
องสิ
งห์
พร ภิ
รมย์
พนม นพพร ศรี
ไพร ใจพระ ทู
ล ทองใจ เป็
นต้
ได้
รั
บรางวั
ลแผ่
นเสี
ยงทองคำ
�พระราชทาน สาขาการเรี
ยบเรี
ยงเสี
ยงประสาน จากเพลง
“ความหลั
งฝั
งใจ”
ซึ่
งแต่
งร่
วมกั
บ ศั
กดิ์
เกษม หุ
ตาคม (อิ
งอร) ขั
ยร้
องโดย ทู
ล ทองใจ
ได้
รั
บการยกย่
องเชิ
ดชู
เกี
ยรติ
เป็
บู
รพศิ
ลปิ
สาขาศิ
ลปะการแสดง พุ
ทธศั
กราช ๒๕๕๘