Page 334 - บูรพศิลปิน58

Basic HTML Version

319
บู
รพศิ
ลปิ
น พ.ศ. ๒๕๕๘
นายมนตรี
ตราโมท เป็
นผู
มี
ความรู้
ความสามารถทางด้
านดนตรี
ไทย นอกจากบรรเลงดนตรี
แล้
ว ยั
งแต่
งเพลง
ไว้
เป็
นจำ
�นวนมาก นอกจากนี้
ยั
งศึ
กษาหาความรู้
เพิ่
มเติ
มอยู่
เสมอ เช่
น เรี
ยนโน้
ตสากลและดนตรี
สากล จากโรงเรี
ยน
วิ
ทยาสากลดนตรี
ของพระเจนดุ
ริ
ยางค์
(ปิ
ติ
วาทยะกร) ทำ
�ให้
เพิ่
มความรู้
ทางดนตรี
ไทยและการแต่
งเพลงมากขึ้
นายมนตรี
ตราโมท ถึ
งแก่
กรรม เมื่
อวั
นที่
๖ สิ
งหาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ ด้
วยโรคหั
วใจล้
มเหลว สิ
ริ
อายุ
๙๕ ปี
๑ เดื
อน ๑๙ วั
ผลงานสำ
�คั
บรรเลงดนตรี
ไทย
แต่
งเพลงไว้
เป็
นจำ
�นวนมาก เพลงที่
แต่
งมี
ทั้
งเพลง ๓ ชั้
น เพลงเถา เพลงประวั
ติ
ศาสตร์
เพลงระบำ
� และ
เพลงเบ็
ดเตล็
ประเภทเพลง ๓ ชั้
เพลงแรกที่
แต่
งคื
อ ต้
อยตริ่
ง ๓ ชั้
น เพลงราโค เพลงขั
บไม้
บั
ณเฑาะว์
เพลงประพาสมหรรณพ เพลงเทพนม เพลงเทพไสยาสน์
ประเภทเพลงเถา
อาทิ
เพลงโสมส่
องแสง
เพลงแขกกุ
ลิ
ต เพลงแขกต่
อยหม้
อ เพลงพม่
าเห่
เพลงมอญรำ
�ดาบ
ประเภทเพลงประวั
ติ
ศาสตร์
อาทิ
เพลงไทยมุ
ง เพลงน่
านเจ้
า เพลงสิ
บสองจุ
ไท เพลงฝั่
งโขง เพลงลานนา ๑ เพลงลานนา ๒ เพลง
ประเภท
เพลงระบำ
ซึ่
งมี
ทั้
งเนื้
อร้
อง ทำ
�นองเพลง และทำ
�นองไม่
มี
บทร้
อง เช่
น ระบำ
�นกเขา ระบำ
�นพรั
ตน์
ฟ้
อน
ม่
านมงคล ระบำ
�อู่
ทอง ระบำ
�ชุ
มนุ
มเผ่
าไทย ระบำ
�นกยู
ง ระบำ
�บั
นเทิ
งกาสร ระบำ
�กุ
ญชรเกษม ระบำ
โบราณคดี
ระบำ
�ม้
ประเภทเพลงที่
แต่
งขึ้
นในโอกาสพิ
เศษ
ได้
แก่
ระบำ
�สั
มพั
นธไมตรี
กั
บประเทศต่
างๆ
คื
อ ระบำ
�พม่
าไทยอธิ
ษฐาน ระบำ
�ลาวไทยปณิ
ธาน ระบำ
�จี
นไทยไมตรี
ประเภทเพลงเบ็
ดเตล็
ได้
แก่
เพลงเสมอพม่
า เสมอลาว เสมอแขก โสมมอญ กราวกลาง เชิ
ดแขก
ประเภทเพลงรำ
�วง
แต่
งทำ
�นองเพลง
รำ
�วงมาตรฐานหลายเพลง ได้
แก่
งามแสงเดื
อน รำ
�ซิ
มารำ
� ชาวไทย คื
นเดื
อนหงาย ดวงจั
นทร์
วั
นเพ็
ดอกไม้
ของชาติ
ประเภทเพลงฉุ
ยฉายและแม่
ศรี
และประเภทเพลงในแบบเรี
ยน
นอกจากนี้
ยั
งแต่
เพลงประกวดทั้
งบทร้
องและทำ
�นองเพลง
ได้
แก่
“เพลงวั
นชาติ
ซึ่
งได้
รั
บรางวั
ลที่
๑ และใช้
เป็
เพลงฉลองวั
นชาติ
(๒๔ มิ
ถุ
นายน) เป็
นประจำ
�ทุ
กปี
จนกระทั่
งประกาศยกเลิ
กงานนี้
บรรเลงวงมโหรี
และเครื่
องสาย ประจำ
�ทางสถานี
วิ
ทยุ
ครู
ผู้
ประกอบพิ
ธี
ไหว้
ครู
และครอบ
ร่
วมบั
นทึ
กเพลงไทยเป็
นโน้
ตสากล
นั
กเขี
ยนบทกวี
นิ
พนธ์
/ แต่
งโคลง/แต่
งกาพย์
ขั
บไม้
ทู
ลเกล้
าฯ ถวายในพระราชพิ
ธี
สมโภชพระเศวต
สุ
รคชาธาร และปรั
บปรุ
งกาพย์
ขั
บไม้
ใช้
กล่
อมพระเศวตวรรั
ตนกรี
แต่
งหนั
งสื
อประเภทสารคดี
เกี่
ยวกั
บวิ
ชาการ เช่
น ดุ
ริ
ยางค์
ศาสตร์
ไทยภาควิ
ชาการ การละเล่
นของไทย
ศั
พท์
สั
งคี
ต ดนตรี
กั
บชี
วิ
ต วงดนตรี
ประกอบการแสดงโขนฯลฯ นามปากกาที่
ใช้
ในการเขี
ยนเรื่
องลง
นิ
ตยสารต่
างๆ ใช้
นามจริ
งบ้
าง นามย่
อบ้
าง และนามปากกาบ้
าง ดั
งนี้
บุ
ญธรรม ตราโมท บ. ตราโมท,
มนตรี
ตราโมท ม. ตราโมท ส่
วนนามปากกาใช้
ว่
า อั
จฉรพรรณ
ได้
รั
บการยกย่
องเชิ
ดชู
เกี
ยรติ
เป็
ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
สาขาดนตรี
ไทย ประจำ
�ปี
พุ
ทธศั
กราช ๒๕๒๘
ได้
รั
บการยกย่
องเชิ
ดชู
เกี
ยรติ
เป็
บู
รพศิ
ลปิ
สาขาศิ
ลปะการแสดง (ดนตรี
ไทย) พุ
ทธศั
กราช ๒๕๕๘