Page 279 - บูรพศิลปิน58

Basic HTML Version

264
บู
รพศิ
ลปิ
น พ.ศ. ๒๕๕๘
บทละครร้
องหลายเรื่
องที่
ได้
ประพั
นธ์
และจั
ดแสดง ได้
รั
บความนิ
ยมจากประชาชนเป็
นอย่
างมาก โดยเฉพาะละครเรื่
อง
“จั
นทร์
เจ้
าขา”
ได้
รั
บความนิ
ยมสู
งสุ
ด เปิ
ดแสดงติ
ดต่
อกั
นถึ
ง ๔๙ รอบ ณ เวที
พั
ฒนากร และโรงมหรสพที่
มี
ในเขต
พระนคร ธนบุ
รี
และจั
งหวั
ดต่
างๆ แม้
บทละครอื่
นๆ ก็
ได้
รั
บความนิ
ยมอย่
างสู
งเช่
นเดี
ยวกั
น อาทิ
เรื่
องโจโจ้
ซั
ง โรสิ
ตา
เพลงเสน่
ห์
สิ
งหสมุ
ทร เป็
นต้
เมื่
อละครร้
องบนเวที
ซบเซาลงและได้
มี
การสร้
างภาพยนตร์
ขึ้
นแทนที่
ซึ่
งขณะนั้
นมี
บริ
ษั
ทสร้
างภาพยนตร์
อยู่
๒ บริ
ษั
ท คื
อ บริ
ษั
ทภาพยนตร์
ศรี
กรุ
ง และบริ
ษั
ทไทยฟิ
ล์
มภาพยนตร์
พรานบู
รณ์
จึ
งได้
เขี
ยนบทภาพยนตร์
และ
แต่
งเพลงประกอบให้
บริ
ษั
ทศรี
กรุ
งหลายเรื่
อง เช่
น ในสวนรั
ก อ้
ายค่
อม ค่
ายบางระจั
น ฯลฯ และเขี
ยนให้
บริ
ษั
ทบู
รพา
ศิ
ลป์
ภาพยนตร์
เช่
น สนิ
มหั
วใจ สามหั
วใจ แผลเก่
า ฯลฯ นอกจากนี้
ยั
งได้
สร้
างและกำ
�กั
บด้
วยตนเอง เรื่
อง ศึ
กถลาง
วั
งหลวง - วั
งหลั
ง เป็
นต้
น เพลงประกอบภาพยนตร์
ของพรานบู
รณ์
ที่
เด่
นที่
สุ
ดคื
อ เรื่
องในสวนรั
ก ซึ่
งได้
แต่
งร่
วมกั
บนายนารถ
ถาวรบุ
ตร ส่
วนเพลงที่
ประทั
บใจกั
นทั่
วประเทศคื
อ เพลงขวั
ญของเรี
ยม จากเรื่
อง แผลเก่
า ประพั
นธ์
ทั้
งคำ
�ร้
องและทำ
�นอง
ด้
วยตั
วเอง เป็
นเพลงที่
ได้
รั
บความนิ
ยมตลอดกาลมาจนถึ
งปั
จจุ
บั
พรานบู
รณ์
ยั
งได้
เชื่
อว่
าเป็
นกวี
วั
จนะที่
มี
วาทศิ
ลป์
ยอดเยี่
ยม มี
อั
จฉริ
ยะในการประพั
นธ์
คำ
�กลอนที่
ให้
ทั้
ความหมายและความไพเราะอย่
างหาที่
ติ
ไม่
ได้
ผลงานคำ
�กลอนของพรานบู
รณ์
จอมพล ป.พิ
บู
ลสงคราม นายกรั
ฐมนตรี
สมั
ยนั้
น ได้
ยกเอาคำ
�กลอนมาเปรี
ยบเที
ยบผู
ที่
อภิ
ปรายคั
ดค้
านการยื
ดบทเฉพาะกาลในครั้
งนั้
น บทกลอนดั
งกล่
าว มี
ดั
งนี้
คนเห็
นคนเป็
นคนนั่
นแหละคน
คนเห็
นคนใช่
คนใช่
คนไม่
กำ
�เนิ
ดคนต้
องเป็
นคนทุ
กคนไป
จนหรื
อมี
ผู้
ดี
ไพร่
ไม่
พ้
นคน
นายจวงจั
นทร์
จั
นทร์
คณา หรื
อพรานบู
รพ์
ได้
สมรสกั
บนางศรี
จั
นทร์
คณา มี
บุ
ตร ๔ คน และมี
บุ
ตรกั
นางเที
ยมน้
อย นวโชติ
๑ คน ต่
อมาภายหลั
งสุ
ขภาพทรุ
ดโทรมและได้
พยายามเขี
ยนบทละครเรื่
อง
“ขวั
ญใจโจร”
จนจบ
ให้
กั
บคณะละครคณะหนึ่
ง เพื่
อนำ
�ไปแสดงทางโทรทั
ศน์
นั
บเป็
นผลงานชิ้
นสุ
ดท้
าย ถึ
งแก่
กรรม ด้
วยโรคระบบลมหายใจ
ล้
มเหลว เมื่
อวั
นที่
๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๙ สิ
ริ
อายุ
๗๔ ปี
๙ เดื
อน
ผลงานสำ
�คั
เป็
นศิ
ลปิ
นคนแรกที่
พั
ฒนาเพลงไทยเดิ
มเป็
นแบบสากล เช่
นพลั
งจั
นทร์
เจ้
าขา คื
นหนึ่
งยั
งจำ
�ได้
ต้
นรั
กดอกโศก
ใจน้
อย จั
นทร์
ฟากฟ้
า กล้
วยไม้
ฯลฯ
บทเพลงที่
แต่
งประกอบการแสดงละคร เช่
น เพลงจั
นทร์
เจ้
าขา
เขี
ยนบทละคร เช่
น เรื่
องในสวนรั
ก ค่
ายบางระจั
น สามหั
วใจ แผลเก่
า ฯลฯ
บทเพลงประกอบภาพยนตร์
เช่
น ในสวนรั
ก ขวั
ญของเรี
ยม
เขี
ยนเรื่
องสั้
นและนั
กหนั
งสื
อพิ
มพ์
ประจำ
�กองบรรณาธิ
การหนั
งสื
อพิ
มพ์
เดลิ
เมล์
รายวั
น และหนั
งสื
อพิ
มพ์
เดลิ
เมล์
วั
นจั
นทร์
เช่
น ชุ
ดเมื่
อหญิ
งเป็
นชาย เรื่
องจั
นทร์
เจ้
าขา
เขี
ยนบทพากย์
การ์
ตู
เป็
นคนแรกที่
ริ
เริ
มทำ
�บทภาพยนตร์
โดยการพากย์
แบบโขนให้
กั
บภาพยนตร์
อิ
นเดี
ยเรื่
องแรก คื
อ รามเกี
ยรติ์
ตอนเผากรุ
งลงกา ส่
วนเรื่
องแรกที่
จั
ดทำ
�บทพากย์
เป็
นภาษาไทยคื
อเรื่
อง อาบู
หะซั
น ต่
อมาจึ
งได้
ทำ
�บท
พากย์
ทั้
งภาพยนตร์
ไทย จี
น ฝรั่
ง และอิ
นเดี
ย เช่
น บทพากย์
ภาพยนตร์
จี
นเรื่
อง แม่
นํ้
าวิ
ปโยค เป็
นต้
ได้
รั
บการยกย่
องเชิ
ดชู
เกี
ยรติ
เป็
บู
รพศิ
ลปิ
สาขาศิ
ลปะการแสดง พุ
ทธศั
กราช ๒๕๕๘