Page 275 - บูรพศิลปิน58

Basic HTML Version

260
บู
รพศิ
ลปิ
น พ.ศ. ๒๕๕๘
นอกจากแสดงละครแล้
วก็
ยั
งแสดงภาพยนตร์
อี
กด้
วย แต่
ละบทบาท นางกั
ณฑรี
ย์
นาคประภา แสดงได้
อย่
าง
ยอดเยี่
ยมเป็
นที่
ยอมรั
บ ไม่
ว่
าจะอยู่
ในสถานะใด เป็
นนั
กแสดง นั
กร้
อง ผู้
กำ
�กั
บการแสดง นั
กจั
ดรายการเพลง และทำ
ละครของคณะกั
ญชลิ
กาซึ่
งเป็
นคณะของตนเอง นั
บว่
าทำ
�หน้
าที่
ได้
อย่
างสมบู
รณ์
นางกั
ณฑรี
ย์
(นาคประภา) สิ
มะเสถี
ยร ถึ
งแก่
กรรมด้
วยโรคมะเร็
ง เมื่
อวั
นที่
๔ กั
นยายน พ.ศ. ๒๕๔๔ สิ
ริ
อายุ
๗๗ ปี
ผลงานสำ
�คั
เป็
นนั
กร้
อง
เป็
นนั
กแสดงละคร ทั้
งละครเวที
ละครโทรทั
ศน์
รั
บบทบาททั้
งนางเอก นางร้
าย นางอิ
จฉา ซึ่
งแต่
ละ
บทบาทถื
อว่
า ตี
บทแตก เช่
น เรื่
อง มณฑาทิ
พย์
นาฎลิ
กา ร่
มฉั
ตร บ้
านทรายทอง วนิ
ดา เมี
ยหลวง
ทั
ดดาวบุ
ษยา เรื
อมนุ
ษย์
ชลาลั
ย หลง อี
สา พิ
ษรั
ก แม่
ผั
วตั
วแสบ สามอนงค์
พรายสี
เพลิ
ง ฯลฯ
ผู้
จั
ดและกำ
�กั
บละคร เรื่
อง สวรรค์
เบี่
ยง บ้
านทรายทอง พจมาน สว่
างวงศ์
ฯลฯ
เจ้
าของคณะละครกั
ญชลิ
กา (ชื่
อบุ
ตรสาว) เรื่
องแรกคื
อ สกุ
ณาหลงรั
ง และเรื่
องอื่
นๆ เช่
น ผู้
ดี
นิ
จ หนึ่
งในร้
อย
ค่
าของคน บ้
านทรายทอง ฯลฯ
จั
ดรายการเพลงหลายรายการร่
วมกั
บนายฉลอง สิ
มะเสถี
ยร เช่
น รายการเพลงกล่
อมจิ
ต โดยนำ
�เพลง
เก่
ายุ
คที่
ยั
งร้
องอยู่
วงทรั
พย์
สิ
นฯ มาร้
อง รายการเพลงมิ
ตรกล่
อมใจ เพลงที่
กำ
�ลั
งดั
งอยู่
ในขณะนั้
น และ
รายการเพลงแห่
งความหลั
ง ได้
แก่
เพลงของพรานบู
รพ์
เพลงจากภาพยนตร์
ของศรี
กรุ
แสดงภาพยนตร์
เช่
น รั
กข้
ามคลอง เขยใหม่
ปึ๋
งปั่
ง มาดามยี่
หุ
บ เป็
นต้
ปั้
นนั
กแสดงรุ่
นใหม่
ที่
มี
ชื่
อเสี
ยงต่
อมาในวงการโทรทั
ศน์
เช่
น อั
ศวิ
น รั
ตนประชา ศั
นสนี
ย์
สมานวรวงศ์
สุ
ทธิ
จิ
ต วี
รเดชกำ
�แหง อุ
ทุ
มพร ศิ
ลาพั
นธ์
นาถยา แดงบุ
หงา
ฝึ
กสอนการแสดงละครโทรทั
ศน์
และละครเวที
ให้
บุ
คลต่
อไปนี้
คื
อ นงลั
กษณ์
โรจนพรรณ ดวงดาว จารุ
จิ
นดา มารศรี
ณ บางช้
าง รั
ชนี
จั
นทรั
งษี
ลาวั
ณฉวี
สิ
ริ
สิ
งห์
กรรณิ
การ์
ธรรมเกษร อรั
ญญา นามวงศ์
สุ
คนธ์
ทิ
พย์
เสนะวงศ์
ปนั
ดดา โกมารทั
ต ฉั
ตรชั
ย เปล่
งพานิ
ช กาญจนา จิ
นดาวั
ฒน์
พิ
ศาล อั
ครเศรณี
ศรั
ณยู
วงศ์
กระจ่
าง มยุ
รา (ธนะบุ
ตร) เศวตศิ
ลา
ได้
รั
บเกี
ยรติ
จากหนั
งสื
อพิ
มพ์
บ้
านเมื
อง มอบรางวั
“ตุ๊
กตาทองมหาชน”
เมื่
อ พ.ศ. ๒๕๒๓
ได้
รั
บการยกย่
องเชิ
ดชู
เกี
ยรติ
เป็
บู
รพศิ
ลปิ
สาขาศิ
ลปะการแสดง พุ
ทธศั
กราช ๒๕๕๘