Page 274 - บูรพศิลปิน58

Basic HTML Version

259
บู
รพศิ
ลปิ
น พ.ศ. ๒๕๕๘
นางกั
ณฑรี
ย์
(นาคประภา) สิ
มะเสถี
ยร
เกิ
๑๑ สิ
งหาคม พ.ศ. ๒๔๖๗ ที่
กรุ
งเทพมหานคร
ถึ
งแก่
กรรม
๔ กั
นยายน พ.ศ. ๒๕๔๔
ยุ
คสมั
รั
ตนโกสิ
นทร์
(รั
ชกาลที่
๖ - รั
ชกาลที่
๙)
ประวั
ติ
และการทำ
�งาน
นางกั
ณฑรี
ย์
(นาคประภา) สิ
มะเสถี
ยร คู่
ชี
วิ
ตของนายฉลอง สิ
มะเสถี
ยร
พระเอกตลอดกาล เป็
นธิ
ดาของรองอำ
�มาตย์
โท เผิ
ญ เลื่
อนฉวี
และนางแฉล้
หุ
ตะโกวิ
ท บิ
ดามารดาแยกทางกั
นตั้
งแต่
นางกั
ณฑรี
ย์
ยั
งเล็
ก มารดาจึ
งพาไปอยู่
กั
คุ
ณยาย เรี
ยนหนั
งสื
อระดั
บประถมศึ
กษาที่
โรงเรี
ยนประสารอั
กษร บางรั
ก กรุ
งเทพฯ
เมื่
อ พ.ศ. ๒๔๗๒ - ๒๔๗๖ ชั้
นมั
ธยมศึ
กษาปี
ที่
๑ - ๓ ที่
โรงเรี
ยนสุ
ริ
วงศ์
กรุ
งเทพฯ
เมื่
อ พ.ศ. ๒๔๗๗ - ๒๔๗๙ ชั้
นมั
ธยมศึ
กษาปี
ที่
๕ - ๖ ที่
โรงเรี
ยนสตรี
มหาพฤฒาราม
นางกั
ณฑรี
ย์
มี
แววเป็
นนั
กร้
อง นั
กแสดงมาแต่
เยาว์
วั
ย เนื่
องจากคุ
ณยายมั
พาไปชมละครคณะต่
างๆ ที่
มี
ชื่
อในขณะนั้
นเป็
นประจำ
� แม้
จะไม่
พาไปแต่
นางกั
ณฑรี
ย์
มั
กขอให้
คนรู้
จั
กพาไป จนสามารถจดจำ
�เพลง และเนื้
อร้
องในละครได้
ขณะเรี
ยนชั้
นประถมศึ
กษาก็
ได้
รั
บการคั
ดเลื
อก
ให้
ร้
องเพลงและแสดงงานของโรงเรี
ยนเสมอๆ แม้
เมื
อมาเรี
ยนในโรงเรี
ยนมหาพฤฒารามแล้
วก็
ยั
งเป็
นนั
กร้
องของโรงเรี
ยนด้
วย
เมื่
อจบการศึ
กษาชั้
นมั
ธยมศึ
กษาแล้
ว เข้
าทำ
�งานที่
การไฟฟ้
านครหลวงสามเสน และ ณ ที่
แห่
งนี้
ได้
มี
โอกาสฝึ
ร้
องเพลงและเป็
นศิ
ษย์
ของครู
บุ
ญช่
วย กมลวาทิ
น นั
กแต่
งเพลงชื่
อดั
งในยุ
คนั้
น จนกระทั่
งครู
แต่
งเพลงให้
ร้
องเพลงแรก
ชื่
อ จั
นทร์
เอ๋
ย และได้
นำ
�ไปร้
องในงานรื่
นเริ
งของกระทรวงมหาดไทย ที่
การไฟฟ้
านครหลวงสั
งกั
ดอยู่
เมื่
อ พ.ศ. ๒๔๘๕
ได้
รั
บการปรบมื
อเกรี
ยวกราวเมื่
อเพลงจบ จากนั
นเป็
นต้
นมานางกั
ณฑรี
ย์
จึ
งได้
เป็
นตั
วแทนของกระทรวงมหาดไทยใน
การแสดงหรื
อร้
องเพลงทุ
กครั้
งที่
กระทรวงอื่
นเชิ
ญไปร่
วมงาน เป็
นก้
าวแรกของชี
วิ
ตนั
กร้
องอย่
างจริ
งจั
ง ต่
อมาครู
บุ
ญช่
วย
กมลวาทิ
น พาไปฝากทำ
�งานที่
แผนกดนตรี
สำ
�นั
กงานทรั
พย์
สิ
นส่
วนพระมหากษั
ตริ
ย์
และเริ่
มมี
ชื่
อเสี
ยงขึ้
น จนต้
องเปลี่
ยน
นามสกุ
ลจาก
“เลื่
อนฉวี
มาเป็
“นาคประภา”
เพราะบิ
ดาไม่
ชอบให้
เป็
นศิ
ลปิ
น จึ
งไปใช้
นามสกุ
ลของคุ
ณยายทวด
ต่
อมาลาออกจากการไฟฟ้
านครหลวง และร้
องเพลงเรื่
อยมาจนกระทั่
งวงดนตรี
ทรั
พย์
สิ
นส่
วนพระมหากษั
ตริ
ย์
ยุ
บเลิ
กไป
จึ
งเป็
นแม่
บ้
านเต็
มตั
โอกาสการเป็
นนั
กแสดงมาเยื
อนอี
กครั้
งเมื่
อนางกั
ณฑรี
ย์
ไปดู
ซ้
อมละครของคณะศิ
วารมณ์
จากการชวนของ
นาวาโท ศรี
โรจน์
หงส์
ประสิ
ทธิ์
ซึ่
งมี
หน้
าที่
บอกบท ขณะที่
คณะละครกำ
�ลั
งมองหาคนรั
บบท เจ้
าแม่
อยู่
หั
วศรี
สุ
ดาจั
นทร์
นางกั
ณฑรี
ย์
นาคประภา จึ
งได้
แสดงละครเวที
เป็
นเรื่
องแรก ซึ่
งได้
รั
บการฝึ
กสอนจาก ผู้
กำ
�กั
บการแสดงมี
ชื่
อเสี
ยงในยุ
นั้
นคื
อ ครู
มารุ
ต และครู
เนรมิ
ต ส่
วนการร้
องเพลงฝึ
กซ้
อมกั
บครู
สง่
า อารั
มภี
ร การแสดงละครครั้
งนี้
ประสบความสำ
�เร็
สู
งสุ
ด ทำ
�ให้
นางกั
ณฑรี
ย์
นาคประภา มี
ผลงานการแสดงละครเวที
เรื่
อยมา และมี
ชื่
อเสี
ยงมาโดยลำ
�ดั
บด้
วยความสามารถ
พ.ศ. ๒๔๙๒ ลาออกจากคณะศิ
วารมณ์
มาอยู่
กั
บคณะอั
ศวิ
นการละคร รั
บบทนางเอกบ้
าง นางร้
ายบ้
าง เรื่
อง
ที่
ประสบความสำ
�เร็
จมากคื
อ บ้
านทรายทอง รั
บบท หญิ
งเล็
ก ซึ่
งละครเรื่
องนี้
ได้
นำ
�กลั
บมาแสดงอี
กหลายครั้
งและก็
ยั
ได้
รั
บการตอบรั
บจากผู้
ชมทุ
กครั้
ง นางกั
ณฑรี
ย์
นาคประภา ได้
แสดงและเป็
นผู้
กำ
�กั
๑๖
สมั
ยรั
ตนโกสิ
นทร์