Page 276 - บูรพศิลปิน58

Basic HTML Version

261
บู
รพศิ
ลปิ
น พ.ศ. ๒๕๕๘
นายแก้
ว อั
จฉริ
ยะกุ
เกิ
๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๘ ที่
กรุ
งเทพมหานคร
ถึ
งแก่
กรรม
๘ ตุ
ลาคม พ.ศ. ๒๕๒๔
ยุ
คสมั
รั
ตนโกสิ
นทร์
(รั
ชกาลที่
๖ - รั
ชกาลที่
๙)
ประวั
ติ
และการทำ
�งาน
นายแก้
ว อั
จฉริ
ยะกุ
ล เป็
นบุ
ตรของนายใหญ่
อั
จฉริ
ยะกุ
ล (ชี
ปาปา
ยาโนปู
โลส) เป็
นชาวกรี
ก เข้
ามาทำ
�การค้
าผลิ
ตบุ
หรี่
ซิ
การ์
และนางล้
วน อั
จฉริ
ยะกุ
สกุ
ลเดิ
ม เหรี
ยญสุ
วรรณ มี
พี่
น้
อง ๔ คน
การศึ
กษา เริ่
มเรี
ยนชั้
นต้
นที่
โรงเรี
ยนครู
สว่
าง ถนนสี่
พระยา และได้
ย้
าย
มาศึ
กษาที่
โรงเรี
ยนเยนเฮล์
เม็
มโมเรี
ยล จนจบระดั
บประถมศึ
กษา แล้
วเข้
าศึ
กษา
ต่
อที่
โรงเรี
ยนกรุ
งเทพคริ
สเตี
ยนวิ
ทยาลั
ย จนจบชั้
นมั
ธยมปี
ที่
๘ มี
ความตั้
งใจจะไป
ศึ
กษาต่
อต่
างประเทศ แต่
บิ
ดาไม่
อนุ
ญาต ต่
อมาได้
สมั
ครสอบเข้
าโรงเรี
ยนนายเรื
อแต่
ไม่
ผ่
าน เพราะสายตาสั้
นมาก ภายหลั
งได้
สอบเข้
าเรี
ยนที่
มหาวิ
ทยาลั
ยธรรมศาสตร์
ระหว่
างเรี
ยนในภาคสุ
ดท้
ายจะสำ
�เร็
จการศึ
กษา เกิ
ดล้
มป่
วยไม่
สามารถไปสอบได้
จึ
งได้
ลาออก
นายแก้
ว อั
จฉริ
ยะกุ
ล เข้
าทำ
�งานที่
กรมไปรษณี
ย์
โทรเลข เมื่
ออายุ
ได้
๑๙ ปี
ทำ
�งานที่
แห่
งนี้
ถึ
ง ๒๐ ปี
จึ
งลาออก
จากราชการ เมื่
อ พ.ศ. ๒๔๙๗ ต่
อมา พ.ศ. ๒๔๙๘ ได้
เข้
าทำ
�งานเป็
นผู้
จั
ดการแผนกโฆษณาโรงภาพยนตร์
ศาลาเฉลิ
มไทย
เมื่
อพระเจ้
าวรวงศ์
เธอ พระองค์
เจ้
าภาณุ
พั
นธ์
ยุ
คล ได้
สร้
างโรงภาพยนตร์
ศาลาเฉลิ
มเขตรขึ้
น นายแก้
ว อั
จฉริ
ยะกุ
จึ
งย้
ายมารั
บตำ
�แหน่
งผู้
จั
ดการฝ่
ายประชาสั
มพั
นธ์
ทำ
�งานด้
านการโฆษณาภาพยนตร์
ได้
เด่
นมาก จนได้
รั
บรางวั
ลเกี
ยรติ
ยศ
จากผู้
สร้
างภาพยนตร์
ฮอลลี
วู
ด ในฐานะผู้
จั
ดทำ
�โฆษณาได้
ยอดเยี่
ยมจากภาพยนตร์
เรื่
อง เบนเฮอร์
นอกจากการประพั
นธ์
แล้
ว ยั
งได้
แปลและเขี
ยนคำ
�บรรยายภาพยนตร์
ต่
างประเทศเป็
นภาษาไทย พร้
อมกั
บเขี
ยนนวนิ
ยาย เนื้
อเพลง บทละคร
เวที
และงานอื่
นๆ อี
กมาก โดยใช้
นามปากกาว่
“แก้
ว อั
จฉริ
ยะกุ
ล”
ในการประพั
นธ์
บทละคร
งานประพั
นธ์
คำ
�ร้
องเพลงไทยสากล เริ่
มจากการได้
รั
บเชิ
ญจากวงดนตรี
ทรั
พย์
สิ
นส่
วนพระมหากษั
ตริ
ย์
ให้
เป็
นผู้
ประพั
นธ์
เพลงด้
านคำ
�ร้
อง ผลงานเพลงที่
ทำ
�ชื่
อเสี
ยงมากที่
สุ
ด คื
อเพลงชุ
“คน”
เช่
น เพลงคนจน คนรั
ก คนผิ
คนอาภั
พ คนมี
กรรม ต่
อมาเมื่
อวงดนตรี
ทรั
พย์
สิ
นฯ ล้
มเลิ
ก มี
การจั
ดตั้
งสถานี
วิ
ทยุ
หลายสถานี
นายแก้
ว อั
จฉริ
ยะกุ
จึ
งตั้
งคณะละครวิ
ทยุ
ของตนเองขึ้
น งานประพั
นธ์
เพลงนั้
น มี
ผลงานเพลงกว่
า ๓,๐๐๐ เพลง ส่
วนใหญ่
แต่
งให้
กั
บวงดนตรี
สุ
นทราภรณ์
ส่
วนผู้
ให้
ทำ
�นองเพลงได้
แก่
นายเวส สุ
นทรจามร นายนารถ ถาวรบุ
ตร นายเอื้
อ สุ
นทรสนาน นายสง่
อารั
มภี
ร ผลงานเพลงของนายแก้
ว อั
จฉริ
ยะกุ
ล เป็
นที่
ยอมรั
บและได้
รั
บความนิ
ยมจากผู้
ฟั
งมาตลอดกาล
นายแก้
ว อั
จฉริ
ยะกุ
ล ได้
รั
บคำ
�สรรเสริ
ญเกี่
ยวกั
บการแต่
งเพลงจากบุ
คคลต่
างๆ ในวงการเพลงและดนตรี
หลาย
ท่
าน อาทิ
ม.ร.ว.ถนั
ดศรี
สวั
สดิ
วั
ฒน์
กล่
าวว่
เนื้
อร้
องของครู
แก้
ว มี
ความไพเราะที่
สุ
ด มี
สั
มผั
สนอก สั
มผั
สใน แล้
วก็
ให้
บทที่
ลึ
กซึ้
งเหลื
อเกิ
น เกื
อบจะไม่
ใช่
เนื้
อร้
อง แต่
เป็
นบทกวี
ที่
ครู
แก้
วประจงแต่
งมา
นายไพบู
ลย์
ศุ
ภวารี
กล่
าวว่
การที่
“เอื้
อ” ร่
วมงานกั
บ “แก้
ว” นั้
น ดู
จะเป็
นฟ้
ากำ
�หนด คำ
�ร้
องเพรี
ยบพร้
อม
ด้
วยรสของร้
อยแก้
วและร้
อยกรอง สมบู
รณ์
ทั้
งรู
ปแบบและเนื้
อหา ประณี
ต ละเมี
ยดละไม มิ
ใช่
งานอั
นเนื่
องจากคำ
�สั่
งในเชิ
“พาณิ
ชยศิ
ลป์
” แน่
หากเป็
นงานจากฝี
มื
อ มั
นสมองและวิ
ญญาณศิ
ลปะโดยแท้
...
๑๗
สมั
ยรั
ตนโกสิ
นทร์