Page 269 - บูรพศิลปิน58

Basic HTML Version

254
บู
รพศิ
ลปิ
น พ.ศ. ๒๕๕๘
(มหาวิ
ทยาลั
ยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุ
งเทพ ในปั
จจุ
บั
น) วิ
ทยาลั
ยพยาบาล โรงพยาบาลจุ
ฬาลงกรณ์
มหาวิ
ทยาลั
มหาวิ
ทยาลั
ยศิ
ลปากร วิ
ทยาเขตพระราชวั
งสนามจั
นทร์
จั
งหวั
ดนครปฐม โรงเรี
ยนนายร้
อยพระจุ
ลจอมเกล้
า และควบคุ
วงดนตรี
ไทยคณะพาทยโกศลสื
บทอดหน้
าที่
แทนบิ
ดาและพี่
ชาย (นายเทวาประสิ
ทธิ์
พาทยโกศล)
พ.ศ. ๒๕๑๒ ท่
านได้
ถวายสอนซอด้
วง แด่
สมเด็
จพระเทพรั
ตนราชสุ
ดาฯ สยามบรมราชกุ
มารี
และซออู้
แด่
สมเด็
จพระเจ้
าลู
กเธอ เจ้
าฟ้
าจุ
ฬาภรณวลั
ยลั
กษณ์
อั
ครราชกุ
มารี
ด้
านการประดิ
ษฐ์
เพลง
เพลงจระเข้
หางยาวเถาอี
กทางหนึ่
งและมอบให้
วงดนตรี
บางคอแหลม บรรเลงนานกว่
า ๓๐ ปี
เพลงทำ
�นองร้
อง (ทางร้
อง) เพลงวา เมื่
อ พ.ศ. ๒๕๒๔ ซึ่
งไม่
เคยมี
มาก่
อน
ด้
านการอนุ
รั
กษ์
และส่
งเสริ
มดนตรี
ไทย
เป็
นหั
วหน้
ารวบรวมโน้
ตเพลงไทยที่
ใช้
บรรเลงด้
วยแตรวงของกองทั
พบก กองทั
พเรื
อ กองทั
พอากาศ
ตามพระราชประสงค์
ของสมเด็
จพระเทพรั
ตนราชสุ
ดาฯ สยามบรมราชกุ
มารี
ฝึ
กซ้
อมบรรเลงเพลงขั
บร้
องตั
บมโหรี
ของเก่
า ให้
แก่
นั
กร้
องนั
กดนตรี
จากสถาบั
นต่
างๆ เพื่
อฟื้
นฟู
เพลง
ประเภทนี้
ไว้
ตามพระราชดำ
�ริ
สมเด็
จพระเทพรั
ตนราชสุ
ดาฯ สยามบรมราชกุ
มารี
รวบรวมผลงานเพลงพระนิ
พนธ์
สมเด็
จฯ เจ้
าฟ้
ากรมพระนครสวรรค์
วรพิ
นิ
ต ในโอกาสครบ ๑๐๐ ปี
วั
นประสู
ติ
ทำ
�การบั
นทึ
กเสี
ยงเพื่
อนำ
�ไปเก็
บไว้
ยั
งห้
องสมุ
ดดนตรี
ทู
ลกระหม่
อมบริ
พั
ตร ณ หอสมุ
ดแห่
งชาติ
มากกว่
๗๐ รายการ
เป็
นแม่
กองจั
ดงานบรรเลงและการแสดงผลงานเพลง
พระนิ
พนธ์
สมเด็
จฯ เจ้
าฟ้
าฯ กรมพระนครสวรรค์
วรพิ
นิ
ต ในโอกาส
วั
นประสู
ติ
ครบ ๑๐๐ ปี
และเป็
นแม่
กองจั
ดงานแสดงปี่
พาทย์
ดึ
กดำ
�บรรพ์
การบรรเลงโยธวาทิ
ตและปี่
พาทย์
ในโอกาสฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี
จางวางทั่
ว พาทยโกศล สำ
�เร็
จลุ
ล่
วงไปได้
อย่
างดี
เยี่
ยม
คุ
ณหญิ
งไพฑู
รย์
กิ
ตติ
วรรณ เป็
นบุ
คคลที่
มี
กำ
�ลั
งใจเข้
มแข็
และมั
กถ่
อมตนว่
าไม่
เก่
ง แต่
ด้
วยผลงานที่
ปรากฏย่
อมเป็
นสิ่
งที่
ยื
นยั
นถึ
ฝี
มื
อของท่
านได้
เป็
นอย่
างดี
จึ
งนั
บได้
ว่
าท่
านได้
ใช้
ชี
วิ
ตครู
ดนตรี
อย่
างมี
คุ
ณค่
ายิ่
ดำ
�เนิ
นการบรรเลงและฝึ
กซ้
อมประกอบการแสดงละครดึ
กดำ
�บรรพ์
ณ วั
งปลายเนิ
น คลองเตย ในวั
“นริ
ศ”
เป็
นประจำ
� ตั้
งแต่
พ.ศ. ๒๔๙๐ เป็
นต้
นมา
ร่
วมเป็
นวิ
ทยากรในการให้
ข้
อมู
ลเพื่
อฟื้
นฟู
การบรรเลงและขั
บร้
อง โครงการปี่
พาทย์
ดึ
กดำ
�บรรพ์
จุ
ฬาลงกรณ์
มหาวิ
ทยาลั
ย เริ่
มตั้
งแต่
พ.ศ. ๒๕๒๙
ฯลฯ
ได้
รั
บพระราชทานตราจุ
ลจอมเกล้
าชั้
นที่
๔ เมื่
อ พ.ศ. ๒๕๑๙ และตราจุ
ลจอมเกล้
าชั้
นที่
๓ เมื่
อ พ.ศ.
๒๕๒๓
ได้
รั
บพระราชทานโล่
เกี
ยรติ
คุ
ณสาขาดนตรี
ไทยเป็
นครั้
งแรกในงานแผ่
นเสี
ยงทองคำ
�พระราชทาน เมื่
พ.ศ. ๒๕๒๔ นั
บเป็
นสุ
ภาพสตรี
ท่
านเดี
ยวในวงการดนตรี
ไทยที่
ได้
รั
บเกี
ยรติ
นี้
ได้
รั
บการยกย่
องเชิ
ดชู
เกี
ยรติ
เป็
ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
สาขาศิ
ลปะการแสดง (ดนตรี
ไทย) ประจำ
�ปี
พุ
ทธศั
กราช
๒๕๒๙
ได้
รั
บการยกย่
องเชิ
ดชู
เกี
ยรติ
เป็
บู
รพศิ
ลปิ
สาขาศิ
ลปะการแสดง เมื่
อพ.ศ. ๒๕๕๘