Page 270 - บูรพศิลปิน58

Basic HTML Version

255
บู
รพศิ
ลปิ
น พ.ศ. ๒๕๕๘
นายกรี
วรศะริ
ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
สาขาศิ
ลปะการแสดง
(นาฏศิ
ลป์
- โขน) พุ
ทธศั
กราช ๒๕๓๑
เกิ
๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๗ ที่
กรุ
งเทพมหานคร
ถึ
งแก่
กรรม
๑๗ สิ
งหาคม พ.ศ. ๒๕๔๑
ยุ
คสมั
รั
ตนโกสิ
นทร์
(รั
ชกาลที่
๖ - รั
ชกาลที่
๙)
ประวั
ติ
และการทำ
�งาน
นายกรี
วรศะริ
น เป็
นบุ
ตรนายเผื่
อน นางแป้
น วรศะริ
น เริ่
มศึ
กษาชั้
นต้
นที่
โรงเรี
ยนวั
ดสั
งเวชวิ
ศยาราม เมื่
อ พ.ศ. ๒๔๖๘ จนจบชั้
นประถมปี
ที่
๓ ได้
ลาออกมา
ฝึ
กโขนตามบ้
านเจ้
านาย วั
งสวนกุ
หลาบ ตามลำ
�ดั
บ เข้
าเรี
ยนต่
อที่
โรงเรี
ยนศรี
อยุ
ธยา
ซึ่
งพระบาทสมเด็
จพระปกเกล้
าเจ้
าอยู่
หั
ว ทรงตั้
งเพื่
อให้
โขนหลวงได้
ศึ
กษา จบชั้
นมั
ธยมปี
ที่
๓ และไปฝึ
กโขนอยู่
ที่
ท้
ายวั
ตำ
�บลท่
าเตี
ยน และมี
โอกาสแสดงต่
อหน้
าพระที่
นั่
ง นายกรี
วรศะริ
น ได้
รั
บการประสิ
ทธิ์
ประสาทวิ
ชาจากบรรดาครู
ผู้
มี
ความรู้
ความชำ
�นาญมากมายหลายท่
านมาโดยตลอด ทำ
�ให้
ความรู้
ความสามารถของท่
านยิ่
งเก่
งกล้
ามากขึ้
นเป็
นลำ
�ดั
พ.ศ. ๒๔๗๒ เริ่
มเข้
ารั
บราชการในกรมพิ
ณพาทย์
และโขนหลวง แผนกโขนหลวง ตำ
�แหน่
งพระยาวานร
มี
โอกาสแสดงโขนต่
อหน้
าพระที่
นั่
ง รั
บรองพระราชอาคั
นตุ
กะและงานพระราชพิ
ธี
หลายครั้
ง ต่
อมากรมพิ
ณพาทย์
และ
โขนหลวง ย้
ายมาสั
งกั
ดกรมศิ
ลปากร นายกรี
วรศะริ
น จึ
งได้
ย้
ายมาประจำ
�ที่
โรงเรี
ยนศิ
ลปากร แผนกนาฏดุ
ริ
ยางค์
(วิ
ทยาลั
ยนาฏศิ
ลป) เป็
นครู
สอนโขน (ลิ
ง) ภาคปฏิ
บั
ติ
และเป็
นผู้
แสดงพร้
อมกั
นไป นายกรี
วรศะริ
น ได้
เข้
าประจำ
�การ
และไปราชการทั
พ ในกรณี
พิ
พาทกั
บฝรั่
งเศสเรื่
องอิ
นโดจี
น หลั
งสงครามได้
กลั
บเข้
ารั
บราชการในสั
งกั
ดเดิ
ม มี
ความ
ก้
าวหน้
าในราชการมาโดยลำ
�ดั
บ มี
ผลงานการแสดงที่
โรงละครศิ
ลปากร โรงละครแห่
งชาติ
สั
งคี
ตศาลา งานต้
อนรั
นั
กท่
องเที่
ยวชาวต่
างประเทศ งานถวายการรั
บรองพระราชอาคั
นตุ
กะของพระบาทสมเด็
จพระปรมิ
นทรมหาภู
มิ
พล
อดุ
ลยเดช และรั
บรองแขกของรั
ฐบาล ส่
วนราชการ องค์
การ สมาคมและเอกชน นั
บว่
านายกรี
วรศะริ
น เป็
นผู้
แสดงที่
มี
ฝี
มื
อเป็
นเลิ
ศ ยากที่
จะหาผู้
ใดทั
ดเที
ยมได้
โดยเฉพาะตั
วหนุ
มาน หลั
งจากครบเกษี
ยณราชการแล้
ว กรมศิ
ลปากรก็
ยั
งให้
ปฏิ
บั
ติ
หน้
าที
ต่
อไปในตำ
�แหน่
งผู้
เชี
ยวชาญการสอนนาฏศิ
ลป์
ไทย ที่
วิ
ทยาลั
ยนาฏศิ
ลป นั
บว่
านายกรี
วรศะริ
น เป็
นผู้
ทรง
คุ
ณวุ
ฒิ
ทางนาฏศิ
ลป์
โขน มี
ความรู้
ความสามารถพิ
เศษยิ่
ง ไม่
ว่
าจะเป็
นฐานะผู้
แสดง ผู้
ฝี
กซ้
อม และผู้
ควบคุ
มการแสดง
นายกรี
วรศะริ
น ถึ
งแก่
กรรมด้
วยโรคไตวาย ติ
ดเชื้
อในกระแสเลื
อด ถุ
งลมโป่
งพอง เมื่
อวั
นที่
๑๗ สิ
งหาคม
พ.ศ. ๒๕๔๑ สิ
ริ
อายุ
๘๔ ปี
ผลงานสำ
�คั
แสดงโขน (ลิ
ง) โดยเฉพาะตั
วหนุ
มาน แสดงได้
เป็
นเยี่
ยม ยากจะหาผู้
ใดทั
ดเที
ยม
สอนวิ
ชานาฏศิ
ลป์
โขน ภาคปฏิ
บั
ติ
ฝ่
ายลิ
ง แก่
นั
กเรี
ยนวิ
ทยาลั
ยนาฏศิ
ลป เป็
นเวลากว่
า ๒๐ ปี
แสดงภาพท่
ารำ
� บั
นทึ
กในหนั
งสื
อ อธิ
บายนาฏศิ
ลป์
ไทย เพื่
อเป็
นหลั
กฐาน
๑๔
สมั
ยรั
ตนโกสิ
นทร์