Page 268 - บูรพศิลปิน58

Basic HTML Version

253
บู
รพศิ
ลปิ
น พ.ศ. ๒๕๕๘
คุ
ณหญิ
งไพฑู
รย์
กิ
ตติ
วรรณ
ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
สาขาศิ
ลปะการแสดง (ดนตรี
ไทย)
พุ
ทธศั
กราช ๒๕๒๙
เกิ
๑๕ กุ
มภาพั
นธ์
พ.ศ. ๒๔๕๔ ที
กรุ
งเทพมหานคร
(จั
งหวั
ดธนบุ
รี
เดิ
ม)
ถึ
งแก่
กรรม
๒๓ พฤศจิ
กายน พ.ศ. ๒๕๓๘
ยุ
คสมั
รั
ตนโกสิ
นทร์
(รั
ชกาลที่
๖ - รั
ชกาลที่
๙)
ประวั
ติ
และการทำ
�งาน
คุ
ณหญิ
งไพฑู
รย์
กิ
ตติ
วรรณ เป็
นธิ
ดาของจางวางทั่
ว พาทยโกศล และนางปลั่
พาทยโกศล บรรพบุ
รุ
ษตระกู
ลพาทยโกศล ล้
วนเชี่
ยวชาญทางด้
านดนตรี
ไทยต่
อเนื่
องกั
มาแต่
สมั
ยรั
ตนโกสิ
นทร์
ตอนต้
น บิ
ดาเป็
นนั
กดนตรี
ที่
มี
ชื่
อเสี
ยง ส่
วนมารดามี
วิ
ชาร้
องเพลง
ได้
ถ่
ายทอดให้
แก่
ท่
านโดยสมบู
รณ์
เมื่
อมารดาถึ
งแก่
กรรม นางเจริ
ญ พาทยโกศล ภรรยาอี
กท่
านหนึ่
งของจางวางทั่
ได้
เลี้
ยงดู
ต่
อมาและยั
งถ่
ายทอดวิ
ชาการขั
บร้
องเพลงไทยและดนตรี
ให้
อี
กด้
วย จนคุ
ณหญิ
งไพฑู
รย์
สามารถขั
บร้
องและ
บรรเลงดนตรี
ไทยได้
เกื
อบทุ
กประเภท
สมั
ยยั
งเด็
กท่
านไม่
ใคร่
ชอบเรี
ยนดนตรี
ชอบเล่
นซุ
กซนจนถู
กทำ
�โทษ และถู
กบั
งคั
บให้
หั
ดดนตรี
จนในที่
สุ
ท่
านก็
มี
ฝี
มื
อทางดนตรี
และการขั
บร้
อง มี
ฝี
มื
อเป็
นเลิ
ศและเป็
นที่
ยอมรั
บกั
นโดยทั่
วไป
เมื่
อเติ
บโตขึ้
นได้
ติ
ดตามบิ
ดามารดาไปบรรเลงดนตรี
ตามที่
ต่
างๆ รวมทั้
งวั
งเจ้
านาย จึ
งมี
ความสามารถและ
ความรู้
เพิ่
มมากขึ้
นอย่
างยิ่
คุ
ณหญิ
งไพฑู
รย์
กิ
ตติ
วรรณ ถึ
งแก่
กรรม ด้
วยโรคมะเร็
งลำ
�ไส้
ใหญ่
เมื่
อวั
นที่
๒๓ พฤศจิ
กายน พ.ศ. ๒๕๓๘
สิ
ริ
อายุ
๘๔ ปี
ผลงานสำ
�คั
ด้
านการขั
บร้
อง
คุ
ณหญิ
งไพฑู
รย์
กิ
ตติ
วรรณ เป็
นนั
กร้
องมาแต่
เยาว์
วั
ย โดยประจำ
�วงดนตรี
วั
งบางขุ
นพรหมของสมเด็
จฯ
เจ้
าฟ้
าฯ กรมพระนครสวรรค์
วรพิ
นิ
ต จนถึ
ง พ.ศ. ๒๔๗๕
ทำ
�หน้
าที่
เป็
นนั
กร้
องวงเครื่
องสายพิ
เศษ บรรเลงขั
บร้
องถวายหน้
าพระที่
นั่
ง ในวั
นสมโภชขึ้
นพระตำ
�หนั
เปี่
ยมสุ
ข วั
งไกลกั
งวล เมื่
อ พ.ศ. ๒๔๗๒
เป็
นนั
กร้
องต้
นเสี
ยงในการร้
องเล่
นสั
กวา วั
งบางขุ
นพรหม
ได้
รั
บรางวั
ลชมเชยในการประกวดขั
บร้
องเพลงไทย ณ กรมประชาสั
มพั
นธ์
เมื่
อ พ.ศ. ๒๔๙๒
บั
นทึ
กเสี
ยงการขั
บร้
องเพลงไทยไว้
จำ
�นวนมาก อาทิ
เพลงตั
บแม่
งู
เพลงตั
บนางลอย เพลงตั
บมโหรี
ตั
บมหาฤกษ์
มโหรี
ตั
บแขกมอญ เพลงสองชั้
นต่
างๆ ตั
บอิ
เหนา เป็
นต้
ด้
านการสอนดนตรี
ไทย
ได้
ถ่
ายทอดวิ
ชาดนตรี
ไทยและการขั
บร้
องให้
กั
บนั
กเรี
ยน นั
กศึ
กษา ตามสถาบั
นต่
างๆ มากมายหลาย
แห่
งต่
อเนื่
องมาร่
วม ๔๐ ปี
ได้
แก่
วงบางบั
วทองของนายประสาท สุ
ขุ
ม โรงเรี
ยนสตรี
วั
ดระฆั
ง กลุ่
มอาสากาชาด
สมั
ยรั
ชกาลที่
๖ โรงเรี
ยนสตรี
วิ
ทยา สโมสรนิ
สิ
ตจุ
ฬาลงกรณ์
มหาวิ
ทยาลั
ย โรงเรี
ยนราชิ
นี
วิ
ทยาลั
ยเทคนิ
คทุ่
งมหาเมฆ
๑๓
สมั
ยรั
ตนโกสิ
นทร์