Page 183 - บูรพศิลปิน58

Basic HTML Version

168
บู
รพศิ
ลปิ
น พ.ศ. ๒๕๕๘
ผลงานสำ
�คั
เริ่
มหั
ดจากการทำ
�เครื่
องเงิ
นก่
อน ด้
วยการตี
เงิ
น ถั
กโซ่
เงิ
น ทำ
�สร้
อยเงิ
นจนเกิ
ดความชำ
�นาญจึ
งค่
อยมา
หั
ดทำ
�ทอง หลั
งจากแต่
งงานจึ
งได้
แยกออกมาทำ
�ทองเองและยึ
ดอาชี
พทำ
�ทองรู
ปพรรณเครื่
องประดั
ตามวิ
ธี
แบบโบราณสื
บเนื่
องยาวนานมากกว่
า ๗๐ ปี
ผลงานแต่
ละชิ้
นจะต้
องได้
รั
บการตรวจสอบดู
แล
ความสวยงาม เครื่
องทองรู
ปพรรณที่
เป็
นผลงานของนางเนื่
อง แฝงสี
คำ
� จะเน้
นความสวยงามควบคู่
กั
บประโยชน์
ใช้
สอยและความพอใจของผู้
สั่
งทำ
� โดยยึ
ดแนวความคิ
ดระหว่
างลายของทองธรรมชาติ
ผสมผสานกั
บความเชื่
อในการสร้
างสรรค์
ทองคำ
�ลวดลายโบราณมี
ดั
งนี้
สร้
อยทองคำ
�ลายลู
กสน
ต่
างหู
พวงเต่
ารั้
กำ
�ไลทองลายดอกพิ
กุ
แหวนงู
ลิ้
นกระดก
กระดุ
มทอง
ผอบทองคำ
�ใส่
พระธาตุ
ฯลฯ
ให้
สั
มภาษณ์
ต่
อสื่
อมวลชนแขนงต่
างๆ ทั้
งในประเทศและต่
างประเทศ เพื่
อเผยแพร่
ผลงานของนางเนื่
อง
แฝงสี
คำ
� ผู้
สื
บสานและสร้
างสรรค์
งานช่
างทองโบราณ โดยประยุ
กต์
ลวดลายของทองโบราณและวิ
ถี
ชี
วิ
ของผู้
คน ตลอดจนการสร้
างสรรค์
งานจากธรรมชาติ
รอบข้
าง คติ
ความเชื่
อ เพื่
อสะท้
อนให้
เห็
นถึ
งความ
วิ
จิ
ตรศิ
ลป์
และประณี
ตศิ
ลป์
ตี
พิ
มพ์
ในวารสาร นิ
ตยสาร และเผยแพร่
สารคดี
ทางโทรทั
ศน์
เช่
น วารสาร
เมื
องโบราณ ใน
“ช่
างทองสกุ
ลช่
างเพชรบุ
รี
นิ
ตยสารพลอย ใน
“มารั
กษ์
ธรรมชาติ
นิ
ตยสาร อ.ส.ท.
ใน
“ชี
วิ
ตไทยในมรดกโลก”
นิ
ตยสารสกุ
ลไทย รายสั
ปดาห์
สถานี
โทรทั
ศน์
สี
กองทั
พบกช่
อง ๗ รายการ
“นํ้
าพั
กนํ้
าแรง”
เป็
นต้
สมเด็
จพระศรี
นคริ
นทราบรมราชชนนี
มี
รั
บสั่
งให้
ทำ
�สร้
อยคอ เพื่
อพระราชทานเป็
นของที่
ระลึ
กวั
นสมรส
พระราชทาน
รางวั
ล SACICT
“ครู
ช่
างของแผ่
นดิ
น”
จากศู
นย์
ส่
งเสริ
มศิ
ลปาชี
พระหว่
างประเทศ (องค์
การมหาชน)
ได้
รั
บการยกย่
องเชิ
ดชู
เกี
ยรติ
เป็
น ผู้
มี
ผลงานดี
เด่
นทางด้
านวั
ฒนธรรม สาขาการช่
างฝี
มื
อ (ช่
างทอง) ประจำ
ปี
พุ
ทธศั
กราช ๒๕๓๑
ได้
รั
บโล่
จากยุ
วพุ
ทธิ
กสมาคมชลบุ
รี
ในพระสั
งฆราชู
ปถั
มภ์
เป็
นช่
างทองรู
ปพรรณไทยประจำ
�จั
งหวั
ดเพชรบุ
รี
ที่
มี
ฝี
มื
อประณี
ตวิ
จิ
ตรบรรจง รั
กษาฝี
มื
อช่
างแห่
งเอกลั
กษณ์
ไทยไว้
อย่
างน่
าสรรเสริ
ญยิ่
ได้
รั
บการยกย่
องเชิ
ดชู
เกี
ยรติ
เป็
ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
สาขาทั
ศนศิ
ลป์
(ประณี
ตศิ
ลป์
) ประจำ
�ปี
พุ
ทธศั
กราช
๒๕๕๕
ได้
รั
บการยกย่
องเชิ
ดชู
เกี
ยรติ
เป็
บู
รพศิ
ลปิ
สาขาทั
ศนศิ
ลป์
พุ
ทธศั
กราช ๒๕๕๘
แหวนงู
ลิ้
นกระดก
ต่
างหู
พวงเต่
ารั้