Page 182 - บูรพศิลปิน58

Basic HTML Version

167
บู
รพศิ
ลปิ
น พ.ศ. ๒๕๕๘
นางเนื่
อง แฝงสี
คำ
ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
สาขาทั
ศนศิ
ลป์
(ประณี
ตศิ
ลป์
)
พุ
ทธศั
กราช ๒๕๕๕
เกิ
๘ กั
นยายน พ.ศ. ๒๔๕๗ ที่
จั
งหวั
ดเพชรบุ
รี
ถึ
งแก่
กรรม
๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘
ยุ
คสมั
รั
ตนโกสิ
นทร์
(รั
ชกาลที่
๖ - รั
ชกาลที่
๙)
ประวั
ติ
และการทำ
�งาน
นางเนื่
อง แฝงสี
คำ
� เป็
นบุ
ตรของนายน้
อง และนางหลง ซู
บดิ
นทร์
อาชี
เป็
นช่
างทำ
�ทอง
การศึ
กษา อ่
านออกเขี
ยนได้
โดยอาศั
ยเรี
ยนจากผู้
รู้
เนื่
องจากสมั
ยนั้
ยั
งไม่
มี
สำ
�นั
กเรี
ยน จบการศึ
กษาชั้
นประถมปี
ที่
๒ จากศาลาบ้
านจี
น ตำ
�บลท่
าราบ
อำ
�เภอเมื
อง จั
งหวั
ดเพชรบุ
รี
แต่
เนื่
องจากเกิ
ดในครอบครั
วที่
มี
อาชี
พทำ
�ทอง
ประกอบกั
บเป็
นคนรั
กสวยรั
กงาม รั
กงานประดิ
ษฐ์
เริ่
มฝึ
กวิ
ชาช่
างทำ
�ทองมาตั้
งแต่
ขณะมี
อายุ
๑๗ ปี
กั
บนายลิ
บ นางพลั
บ ซู
บดิ
นทร์
ผู้
เป็
นลุ
งและป้
า ฝึ
กอยู่
ประมาณ ๑๐ ปี
หลั
งจากแต่
งงานจึ
งได้
แยก
ตั
วออกมาทำ
�เอง และยึ
ดอาชี
พทำ
�ทองตลอดมา
นางเนื่
อง แฝงสี
คำ
� เริ่
มปี
แรกของการเป็
นอาชี
พช่
างทอง ด้
วยการทำ
�สายสร้
อยคอด้
วยเงิ
นก่
อน เช่
น สร้
อยขั
ดมั
สร้
อยผ่
าหวาย สร้
อยเกลี
ยวสมอ ต่
อมามี
ความชำ
�นาญมากขึ้
น จึ
งฝึ
กทำ
�เครื่
องประดั
บอื่
นๆ ด้
วยทองคำ
� เริ่
มจากจั
ดชั้
จั
ดดอกจั
นแล้
วหั
ดประกอบและเชื่
อม
การทำ
�ทองจะเริ่
มด้
วยการหลอมทองแท่
งแล้
วเทลงในรางเหล็
กให้
เป็
นแท่
งกลมขนาดแท่
งดิ
นสอ เพื่
อจะตี
ทอง
ได้
สะดวก จากนั้
นนำ
�ไปตี
จนเป็
นเส้
นลวด โดยผ่
านช่
องขนาดต่
างๆ ของแป้
นชั
กลวดหลายครั้
งๆ เพื่
อให้
เส้
นลวดมี
ขนาดเล็
กลงตามขนาดที่
ต้
องการ สำ
�หรั
บนำ
�ไปประกอบเป็
นเครื
องประดั
บแบบต่
างๆ เช่
น สร้
อยหกเสา สร้
อยสี่
เสา
และกระดุ
มทอง ฯลฯ เมื่
อประกอบเสร็
จแล้
วจึ
งนำ
�ไปต้
มและย้
อม พร้
อมส่
งมอบให้
ลู
กค้
าต่
อไป
นางเนื่
อง แฝงสี
คำ
� ชอบทำ
�ทองเพราะได้
ทำ
�งานสวยงามที่
มี
ความชอบ จึ
งตั้
งใจเป็
นพิ
เศษ และสนุ
กกั
บการ
ทำ
�ทอง เมื่
อผลสำ
�เร็
จออกมาได้
รั
บคำ
�ชมเชยก็
จะภู
มิ
ใจและมี
กำ
�ลั
งใจในการทำ
�งานมากขึ้
น โดยพยายามปรั
บปรุ
งวิ
ธี
การทำ
�งานและพั
ฒนาผลงานมาโดยตลอด ขณะเดี
ยวกั
นได้
อนุ
รั
กษ์
รู
ปแบบโบราณไว้
โดยเฉพาะการทำ
�ทองรู
ปพรรณ
แบบโบราณที่
หาดู
ยาก แต่
สวยงาม เครื่
องประดั
บเป็
นทองรู
ปพรรณที่
นางเนื่
อง แฝงสี
คำ
� สร้
างขึ้
น ได้
แก่
สร้
อยสี่
เสา
สร้
อยหกเสา สร้
อยเกลี
ยวสมอตั
น สร้
อยเกลี
ยวสมอโพรง สร้
อยข้
อมื
อตะเกี
ยงคู่
สร้
อยเม็
ดแดง สร้
อยดอกพิ
กุ
ล ปะวะหลํ่
ลู
กสนยกดอก กระดุ
มจั่
น ต่
างหู
พวงเต่
ารั้
ง ต่
างหู
ดอกมะเขื
อ แหวนลู
กกระดุ
ม และจี้
แบบต่
างๆ เป็
นต้
ต่
อมาลู
กสาวของนางเนื่
อง แฝงสี
คำ
� ชื่
อ มณฑา แฝงสี
คำ
� เป็
นผู้
ได้
รั
บการถ่
ายทอดวิ
ชาช่
างทองจากมารดา
และได้
ดู
แลกิ
จการสื
บมา
นางเนื่
อง แฝงสี
คำ
� ถึ
งแก่
กรรมด้
วยติ
ดเชื้
อในกระแสเลื
อด เมื่
อวั
นที่
๑๕ เมษายน ๒๕๕๘ สิ
ริ
อายุ
๑๐๑ ปี
๒๘
สมั
ยรั
ตนโกสิ
นทร์