Page 184 - บูรพศิลปิน58

Basic HTML Version

169
บู
รพศิ
ลปิ
น พ.ศ. ๒๕๕๘
ศาสตราจารย์
(พิ
เศษ) ประกิ
ต บั
วบุ
ศย์
ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
สาขาทั
ศนศิ
ลป์
(จิ
ตรกรรม)
พุ
ทธศั
กราช ๒๕๔๕
เกิ
๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๔ ที่
กรุ
งเทพมหานคร
ถึ
งแก่
กรรม
๑๙ ธั
นวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ยุ
คสมั
รั
ตนโกสิ
นทร์
(รั
ชกาลที่
๖ - รั
ชกาลที่
๙)
ประวั
ติ
และการทำ
�งาน
ศาสตราจารย์
(พิ
เศษ) ประกิ
ต บั
วบุ
ศย์
เป็
นบุ
ตรคนโตในจำ
�นวน ๔ คน
ของหลวงชาญหั
ตถกิ
จ ซึ่
งเป็
นนายช่
างใหญ่
กองลหุ
โทษ กรมราชทั
ณฑ์
กระทรวง
นครบาล และนางชาญหั
ตถกิ
จ สำ
�เร็
จการศึ
กษาชั้
นมั
ธยมศึ
กษาปี
ที่
๓ ที่
โรงเรี
ยน
วั
ดสระเกศ และเข้
าเรี
ยนชั้
นมั
ธยมศึ
กษาปี
ที่
๔ - ๕ ที่
โรงเรี
ยนปทุ
มคงคา จบชั้
มั
ธยมศึ
กษาปี
ที่
๗ - ๘ ที่
โรงเรี
ยนสวนกุ
หลาบวิ
ทยาลั
ย พิ
เศษภาคคํ่
า ภาษาอั
งกฤษ
จากนั้
นเข้
าเรี
ยนที่
โรงเรี
ยนเพาะช่
าง จนสำ
�เร็
จการศึ
กษาและได้
รั
บวุ
ฒิ
ครู
วาดเขี
ยน
โท หลั
งจากจบการศึ
กษาแล้
วได้
บรรจุ
เป็
นครู
วาดเขี
ยน ที่
โรงเรี
ยนเพาะช่
าง ต่
อมาย้
ายไปเป็
นครู
โรงเรี
ยนช่
างเงิ
น ยุ
พราช
วิ
ทยาลั
ย จั
งหวั
ดเชี
ยงใหม่
อยู่
ระยะหนึ่
งจึ
งย้
ายกลั
บมาที่
เดิ
ม ต่
อมาได้
รั
บทุ
นให้
ไปศึ
กษาศิ
ลปะที่
ประเทศญี่
ปุ่
น ได้
ศึ
กษา
วิ
ชาจิ
ตรกรรม ประติ
มากรรม จนได้
รั
บปริ
ญญาเที
ยบเท่
ามหาบั
ณฑิ
ตเกี
ยรติ
นิ
ยมทั้
ง ๒ สาขา จากการศึ
กษาจิ
ตรกรรมที่
ญี่
ปุ่
นเป็
นช่
วงเวลาที่
ศิ
ลปะแนวอิ
มเพรสชั่
นนิ
สม์
จากฝรั่
งเศสเข้
ามามี
บทบาทในวงการศิ
ลปะพอดี
จึ
งได้
สร้
างผลงานไว้
มาก
อาทิ
ภาพ
“ฤดู
ใบไม้
ร่
วงงดงามที่
สุ
ด ณ หุ
บเขาคุ
โรเบะ”
เป็
นต้
น เป็
นภาพที่
งดงามในเรื่
องการใช้
สี
ที่
มี
ความ
ประสานกลมกลื
น สร้
างบรรยากาศแสงเงาร่
มรื่
น สดใสและมี
ชี
วิ
ตชี
วา โดยการถ่
ายทอดความรู้
สึ
กประทั
บใจด้
วย
กลวิ
ธี
ระบายสี
ได้
เหมื
อนจริ
งและยั
งมี
ความสามารถพิ
เศษในการเขี
ยนภาพต้
นไม้
ที่
มี
ดอกไม้
เขี
ยนนํ้
าที่
มี
ความลึ
กใส
เงาทอดในนํ้
า ด้
วยกลวิ
ธี
ศิ
ลปะได้
อย่
างเป็
นตั
วของตั
วเอง นั
บเป็
นผู้
วางรากฐานจิ
ตรกรรมสมั
ยใหม่
แนวอิ
มเพรสชั่
นนิ
สม์
ของไทย และแสดงถึ
งความเป็
นจิ
ตรกรในแนวอิ
มเพรสชั่
นนิ
สม์
ได้
อย่
างยอดเยี่
ยม นอกจากนี้
ยั
งได้
นำ
�ความรู้
และ
ประสบการณ์
มาปรั
บใช้
ด้
านจิ
ตรกรรมทำ
�ให้
เกิ
ดประโยชน์
ในการศึ
กษาค้
นคว้
า วิ
จั
ยงานด้
านโบราณคดี
ประวั
ติ
ศาสตร์
ประติ
มากรรมและสถาปั
ตยกรรม มาบู
รณาการได้
เป็
นอย่
างดี
ศาสตราจารย์
(พิ
เศษ) ประกิ
ต บั
วบุ
ศย์
ดำ
�รงตำ
�แหน่
งอาจารย์
ใหญ่
โรงเรี
ยนเพาะช่
าง จนกระทั่
งย้
ายไปเป็
ศึ
กษานิ
เทศก์
กรมอาชี
วศึ
กษา กระทรวงศึ
กษาธิ
การ จนเกษี
ยณอายุ
ราชการ แม้
กระนั้
นก็
ยั
งศึ
กษาค้
นคว้
าและสร้
างสรรค์
งานวิ
ชาการด้
านจิ
ตรกรรมและประติ
มากรรมอย่
างต่
อเนื่
อง
ศาสตราจารย์
(พิ
เศษ) ประกิ
ต บั
วบุ
ษย์
ถึ
งแก่
กรรมด้
วยโรคหั
วใจ เมื่
อวั
นที่
๑๙ ธั
นวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
สิ
ริ
อายุ
๙๙ ปี
ผลงานสำ
�คั
เนื่
องจากศาสตราจารย์
(พิ
เศษ) ประกิ
ต บั
วบุ
ศย์
มี
ความสนใจวาดภาพมาตั้
งแต่
เด็
ก ชอบท่
องเที่
ยว ชื่
นชม
ความงามของธรรมชาติ
ตลอดจนได้
รั
บการปลู
กฝั
งจากบิ
ดา จึ
งทำ
�ให้
มี
ใจรั
กด้
านศิ
ลปะ เริ่
มจากการวาดทิ
วทั
ศน์
และ
ได้
ศึ
กษาเพิ่
มพู
นความรู้
ประสบการณ์
จึ
งได้
สร้
างผลงานไว้
มากมายทั้
งในประเทศและต่
างประเทศ มี
ผลงานที่
โดดเด่
ทั้
งด้
านประติ
มากรรม จิ
ตรกรรม และสถาปั
ตยกรรม ดั
งนี้
๒๙
สมั
ยรั
ตนโกสิ
นทร์