Page 181 - บูรพศิลปิน58

Basic HTML Version

166
บู
รพศิ
ลปิ
น พ.ศ. ๒๕๕๘
พ.ศ. ๒๔๙๙ ได้
รั
บรางวั
ลเกี
ยรติ
นิ
ยมอั
นดั
บ ๑ เหรี
ยญทอง จิ
ตรกรรม งานแสดงศิ
ลปกรรมแห่
งชาติ
ครั้
งที่
๗ ชื่
อผลงาน
“ดอกบั
ว”
สี
และองค์
ประกอบศิ
ลป์
ของภาพนี้
ให้
จิ
นตนาการและความรู้
สึ
กอย่
างประหลาด
ไม่
มี
การแสดงฝี
แปรงเช่
นภาพก่
อน และภาพนี้
ได้
รั
บการยกย่
องว่
าเป็
นงานศิ
ลปะสำ
�คั
ญทางประวั
ติ
ศาสตร์
ชิ้
นหนึ่
งของประเทศไทย ซึ่
งเป็
นความสำ
�เร็
จสู
งสุ
ดในยุ
คนั
นของนายทวี
นั
นทขว้
าง ในครั้
งนี้
ได้
รั
บการ
ประกาศให้
เป็
นศิ
ลปิ
นชั้
นเยี่
ยมประเภทจิ
ตรกรรมอี
กด้
วย
จิ
ตรกรรมทิ
วทั
ศน์
“ดอกเลา”
แสดงในงานศิ
ลปกรรมแห่
งชาติ
ครั้
งที่
๘ พ.ศ. ๒๕๐๐ ได้
รั
บรางวั
ลพิ
เศษ
ภาพทิ
วทั
ศน์
ยอดเยี่
ยมแห่
งปี
เท่
ากั
บได้
บุ
กเบิ
กภาพทิ
วทั
ศน์
ในลั
กษณะพิ
เศษให้
แก่
วงการศิ
ลปะยุ
คนั้
จิ
ตรกรรมภาพเหมื
อน
“สุ
วรรณี
สุ
คนธา”
เป็
นการเขี
ยนเน้
นที่
ฝี
แปรง ไม่
ใช่
ภาพเหมื
อน ลอกแบบจริ
ได้
รั
บรางวั
ลพิ
เศษ ภาพเหมื
อนยอดเยี่
ยมแห่
งปี
พ.ศ. ๒๕๐๔ ได้
รั
บรางวั
ลที่
๒ เหรี
ยญเงิ
น จากนิ
ทรรศการ
หอศิ
ลป ณ เมื
อง Bracciano ประเทศอิ
ตาลี
จิ
ตรกรรมสี
นํ้
ามั
น ชื่
“อยุ
ธยา”
เห็
นอิ
ทธิ
พลศิ
ลปะแบบใหม่
ของยุ
โรป แต่
วิ
ธี
การและความรู้
สึ
กนึ
กคิ
ดยั
คงเป็
นส่
วนตั
วของนายทวี
นั
นทขว้
าง
ผลงานช่
วงหลั
ง เป็
นไปอย่
างเรี
ยบๆ แต่
มี
ความประณี
ต ลึ
กซึ้
ง ผลงานเหล่
านี้
มี
ผู
ซื
อไปสะสม
จนหมด ช่
วงหลั
งเขี
ยนโดยใช้
สี
อะครี
ลิ
ค เขี
ยนได้
ปี
ละประมาณ ๑๐ ภาพ
ได้
รั
บการแต่
งตั้
งจากมหาวิ
ทยาลั
ยศิ
ลปากรให้
เป็
นผู้
ถวายคำ
�แนะนำ
�ด้
านศิ
ลปะแด่
พระบาทสมเด็
พระปรมิ
นทรมหาภู
มิ
พลอดุ
ลยเดช และเป็
นจิ
ตรกรไทยอี
กผู้
หนึ่
งที่
พระบาทสมเด็
จพระปรมิ
นทรมหา
ภู
มิ
พลอดุ
ลยเดชทรงพระกรุ
ณาโปรดเกล้
าฯ ให้
เข้
าเฝ้
าฯ เพื่
อรั
บสั่
งงานด้
านจิ
ตรกรรม
ได้
รั
บการยกย่
องเชิ
ดชู
เกี
ยรติ
เป็
ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
สาขาทั
ศนศิ
ลป์
(จิ
ตรกรรม) ประจำ
�ปี
พุ
ทธศั
กราช
๒๕๓๓
ได้
รั
บการยกย่
องเชิ
ดชู
เกี
ยรติ
เป็
บู
รพศิ
ลปิ
สาขาทั
ศนศิ
ลป์
พุ
ทธศั
กราช ๒๕๕๘
ภาพ “ดอกบั
ว”