Page 180 - บูรพศิลปิน58

Basic HTML Version

165
บู
รพศิ
ลปิ
น พ.ศ. ๒๕๕๘
นายทวี
นั
นทขว้
าง
ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
สาขาทั
ศนศิ
ลป์
(จิ
ตรกรรม)
พุ
ทธศั
กราช ๒๕๓๓
เกิ
๒๖
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๘ ที่
จั
งหวั
ดลำ
�พู
ถึ
งแก่
กรรม
๑๐ ตุ
ลาคม พ.ศ. ๒๕๓๔
ยุ
คสมั
รั
ตนโกสิ
นทร์
(รั
ชกาลที่
๖ - รั
ชกาลที่
๙)
ประวั
ติ
และการทำ
�งาน
นายทวี
นั
นทขว้
าง บิ
ดามารดามี
ฐานะดี
เรี
ยนระดั
บประถมศึ
กษา
ที่
โรงเรี
ยนมงฟอร์
ดวิ
ทยาลั
ย จบชั้
นประถมศึ
กษาปี
ที่
๔ จากนั้
นเรี
ยนที่
โรงเรี
ยน
ประจำ
�จั
งหวั
ดลำ
�พู
น ๖ ปี
เข้
ามาศึ
กษาต่
อที่
โรงเรี
ยนเพาะช่
าง ๒ ปี
สอบเข้
าเรี
ยนต่
ได้
ที่
มหาวิ
ทยาลั
ยศิ
ลปากร คณะจิ
ตรกรรมและประติ
มากรรม โดยมี
ศาสตราจารย์
ศิ
ลป์
พี
ระศรี
เป็
นคณบดี
เรี
ยนได้
๓ ปี
จบหลั
กสู
ตรอนุ
ปริ
ญญา เข้
าเป็
นครู
สอน
ประจำ
�โรงเรี
ยนเพาะช่
าง สอนได้
๖ ปี
ไปรั
บราชการที่
กรมการข้
าว อยู่
ไม่
กี่
ปี
ก็
ลาออก เขี
ยนภาพอยู่
กั
บบ้
าน และสอน
พิ
เศษที่
คณะจิ
ตรกรรมและประติ
มากรรม มหาวิ
ทยาลั
ยศิ
ลปากร
พ.ศ. ๒๕๐๓ - ๒๕๐๔ ประสบความสำ
�เร็
จในการแสดงศิ
ลปกรรมแห่
งชาติ
มี
ผู้
สนใจให้
ทุ
นการศึ
กษาที่
ประเทศอิ
ตาลี
ศึ
กษาวิ
ชาจิ
ตรกรรมที่
สถาบั
นวิ
จิ
ตรศิ
ลป์
แห่
งโรม เพี
ยง ๒ ปี
ก็
จบหลั
กสู
ตร กลั
บจากอิ
ตาลี
เข้
าทำ
�งานที่
มหาวิ
ทยาลั
ยศิ
ลปากร คณะจิ
ตรกรรมและประติ
มากรรม มี
ความเจริ
ญก้
าวหน้
าในหน้
าที่
ราชการได้
ระยะหนึ่
ง จึ
งลาออก
แล้
วได้
กลั
บเข้
ารั
บราชการใหม่
ที่
คณะมั
ณฑนศิ
ลป์
สอนประจำ
�ภาควิ
ชาประยุ
กต์
ศิ
ลปศึ
กษาจนเกษี
ยณอายุ
ราชการ
เมื่
อวั
นที่
๑ ตุ
ลาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ หลั
งจากเกษี
ยณอายุ
ราชการก็
ยั
งสร้
างผลงานอย่
างต่
อเนื่
องโดยทำ
�งานศิ
ลปะอยู่
ที
บ้
านตลอดมา ปฏิ
บั
ติ
งานทุ
กวั
นตั้
งแต่
เช้
าจนเย็
น กระทั่
งมี
โรคภั
ยมาเบี
ยดเบี
ยนอย่
างหนั
กก็
ยั
งไม่
ยอมหยุ
ด จากคำ
�พู
ของท่
านว่
“ผลงานที่
เขี
ยนมานี้
มั
นเกิ
ดและสำ
�เร็
จได้
จากความเจ็
บปวดของข้
าพเจ้
า”
นายทวี
นั
นทขว้
าง ถึ
งแก่
กรรม
ด้
วยโรคมะเร็
งปอด เมื่
อวั
นที่
๑๐ ตุ
ลาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ สิ
ริ
อายุ
๖๙ ปี
ผลงานสำ
�คั
นายทวี
นั
นทขว้
าง เป็
นศิ
ลปิ
นที่
มี
ผลงานดี
เด่
นจึ
งได้
รั
บการประกาศเกี
ยรติ
คุ
ณเป็
น ศิ
ลปิ
นชั้
นเยี่
ยม ประเภท
จิ
ตรกรรม และได้
รั
บยกย่
องเป็
นศิ
ลปิ
นอาเซี
ยนด้
วย ผลงานที่
สำ
�คั
ญ เช่
พ.ศ. ๒๔๙๔ ได้
รั
บรางวั
ลเกี
ยรติ
นิ
ยมอั
นดั
บ ๑ เหรี
ยญทอง จิ
ตรกรรม งานแสดงศิ
ลปกรรมแห่
งชาติ
ครั้
งที่
๓ ผลงานชื่
“ภู
เขาทอง”
เป็
นจิ
ตรกรรมที่
มี
สี
สั
น บรรยากาศที่
มี
ชี
วิ
ตชี
วา ฝี
แปรงที่
แคล่
วคล่
อง
พ.ศ. ๒๔๙๖ ได้
รั
บรางวั
ลเกี
ยรติ
นิ
ยมอั
นดั
บ ๑ เหรี
ยญทอง จิ
ตรกรรม งานแสดงศิ
ลปกรรมแห่
งชาติ
ครั้
งที่
๔ ชื่
อผลงาน
“วั
ดโพธิ์
ป้
ายสี
ด้
วยพู่
กั
นใหญ่
ขึ้
นและรุ
นแรงมั่
นคงเฉี
ยบขาด
๒๗
สมั
ยรั
ตนโกสิ
นทร์