Page 167 - บูรพศิลปิน58

Basic HTML Version

152
บู
รพศิ
ลปิ
น พ.ศ. ๒๕๕๘
ด้
วยผลงานที่
ปรากฏเป็
นรางวั
ลย่
อมเป็
นประจั
กษ์
พยานในความรู้
ความสามารถของท่
านเป็
นอย่
างดี
นอกจาก
งานในหน้
าที่
แล้
ว ท่
านยั
งวาดภาพปกและภาพประกอบให้
กั
บหนั
งสื
อวารสาร นิ
ตยสารต่
างๆ อี
กด้
วย ต่
อมาได้
ลาออก
จากราชการ เพื่
อประกอบอาชี
พอิ
สระ ทำ
�งานด้
านศิ
ลปะอย่
างเต็
มที่
อย่
างไรก็
ตามท่
านก็
ยั
งคงวาดภาพประกอบแบบ
เรี
ยนให้
กั
บกระทรวงศึ
กษาธิ
การอยู่
อี
ก ได้
แก่
หนั
งสื
อชุ
“เรณู
ปั
ญญา”
ในช่
วง พ.ศ. ๒๕๐๐ และเป็
นอาจารย์
พิ
เศษ
สอนศิ
ลปะในโรงเรี
ยนเพาะช่
างต่
อมานานถึ
ง ๑๒ ปี
นายคิ
ด โกศั
ลวั
ฒน์
เป็
นผู้
ที่
ทำ
�งานศิ
ลปะอย่
างทุ่
มเท มี
ใจรั
กในงาน ทำ
�งานอย่
างสนุ
ก มี
ความสุ
ข มี
จิ
นตนาการ
และมี
แนวคิ
ดที่
เป็
นสั
จธรรมว่
า ศิ
ลปะไม่
มี
วั
นเสื่
อมสู
ญ และจะอยู่
คู่
โลกต่
อไปตราบนานเท่
านาน ไม่
มี
ใครมาลบล้
างผลงานได้
ท่
านกล่
าวว่
“ครู
มี
ความเห็
นว่
า งานของศิ
ลปิ
นหรื
อช่
างเขี
ยนนี้
เป็
นงานอิ
สระที่
แตกต่
างกั
บงานของนั
กการเมื
องทั้
งหลาย
งานของนั
กการเมื
องเมื่
อหมดอำ
�นาจ คนอื่
นขึ้
นมาแทน เขาก็
ลบสิ่
งเก่
าทิ้
ง เปลี่
ยนใหม่
ไปเรื่
อย ผลงานของช่
างจะอยู่
ชั่
วนาตาปี
ครู
หวั
งไว้
ครู
เขี
ยนรู
ปไว้
เพื่
อประดั
บโลก...”
(บทสั
มภาษณ์
ในฟ้
าเมื
องทอง
“สนทนากั
บ คิ
ด โกศั
ลวั
ฒน์
ศิ
ลปิ
ผู้
วาดภาพปกฉบั
บนี้
โดย งาม ชาวตำ
�บล,ดิ
ศนล นวลมณี
)
นอกจากการทุ
มเทสร้
างงานศิ
ลปะแล้
ว ท่
านยั
งเป็
นผู้
มี
ใจกว้
าง ไม่
ปกปิ
ดและหวงวิ
ชา เมื่
อมี
ผู
มาสอบถามความรู้
ท่
านก็
ยิ
นดี
บอกและสอนให้
อย่
างเต็
มใจ อี
กทั้
งยั
งเป็
นผู้
พั
ฒนางานศิ
ลปะอยู่
เสมอ ท่
านสนใจแนวศิ
ลปกรรมร่
วมสมั
นำ
�มาประยุ
กต์
ในงานเขี
ยน ดั
งนั้
น ท่
านจึ
งมิ
ใช่
ศิ
ลปิ
นที่
เขี
ยนภาพชี
วิ
ตชนบท ละครรำ
� เรื
อพระราชพิ
ธี
แต่
ยั
งมี
ความ
ก้
าวหน้
าในงานเขี
ยน แม้
ท่
านมี
อายุ
มากขึ้
นก็
มิ
ได้
หยุ
ดการสร้
างสรรค์
งานศิ
ลปะ ยั
งคงสร้
างงานไว้
ประดั
บโลกต่
อไป
นายคิ
ด โกศั
ลวั
ฒน์
ถึ
งแก่
กรรม เมื่
อวั
นที่
๒๘ มี
นาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ สิ
ริ
อายุ
๗๑ ปี
เศษ
ผลงานสำ
�คั
ได้
รั
บรางวั
ลจากการประกวดภาพในงานต่
างๆ มาตั้
งแต่
สมั
ยเป็
นนั
กเรี
ยน นั
กศึ
กษา อาทิ
งานวั
นฉลอง
รั
ฐธรรมนู
ญ งานแสดงศิ
ลปกรรมแห่
งชาติ
หลายครั้
ง ได้
แก่
เหรี
ยญทองแดง (จิ
ตรกรรม) งานแสดง
ศิ
ลปกรรมแห่
งชาติ
ครั้
งที่
๓ พ.ศ. ๒๔๙๔ เหรี
ยญทองแดง (จิ
ตรกรรม) งานแสดงศิ
ลปกรรมแห่
งชาติ
ครั้
งที่
๔ พ.ศ. ๒๔๙๖ เหรี
ยญทองแดง (จิ
ตรกรรม) งานแสดงศิ
ลปกรรมแห่
งชาติ
ครั้
งที่
๑๐ พ.ศ. ๒๕๐๒
ผลงานเขี
ยนภาพเกี่
ยวกั
บชี
วิ
ตไทยชนบท ภาพทิ
วทั
ศน์
จำ
�นวนมาก ได้
ชื่
อว่
ามี
ความสามารถวาดรู
กระท่
อมแบบไทยๆ ได้
อย่
างดี
เยี่
ยม จนกล่
าวได้
ว่
า ไม่
มี
ใครวาดรู
ปกระท่
อมได้
ดี
ไปกว่
าท่
านอี
กแล้
ภาพผลงานมี
ชื่
อกำ
�กั
“KID”
ผลงานของท่
านมั
กถู
กลอกเลี
ยนแบบมากมายจนทำ
�ให้
คุ้
นตากั
บภาพชี
วิ
ไทย จนบางครั้
งพบว่
าเลี
ยนแบบแม้
กระทั่
งการลงชื่
อในภาพเขี
ยน
ภาพปก ภาพประกอบในหนั
งสื
อแบบเรี
ยนของกระทรวงศึ
กษาธิ
การ หลายเล่
ม หลายชุ
ด ภาพปก
และภาพประกอบในหนั
งสื
อวารสารและนิ
ตยสาร หลายฉบั
บ เช่
น เอกชน (รายสั
ปดาห์
) สวนอั
กษร
(รายปั
กษ์
) ศิ
ลปิ
น (รายเดื
อน) ใช้
ชื่
อย่
“ค. โกศั
ลวั
ฒน์
เปิ
ดแสดงภาพเขี
ยนที่
บางกะปิ
แกลลอรี
ซอยอโศก และมี
ผลงานแสดงในร้
าน เอส. พี
. แกลลอรี
ได้
รั
บการยกย่
องเชิ
ดชู
เกี
ยรติ
เป็
บู
รพศิ
ลปิ
สาขาทั
ศนศิ
ลป์
พุ
ทธศั
กราช ๒๕๕๘