Page 166 - บูรพศิลปิน58

Basic HTML Version

151
บู
รพศิ
ลปิ
น พ.ศ. ๒๕๕๘
นายคิ
ด โกศั
ลวั
ฒน์
เกิ
๒๑ ธั
นวาคม พ.ศ. ๒๔๖๐ ที่
จั
งหวั
ดศรี
สะเกษ
ถึ
งแก่
กรรม
๒๘ มี
นาคม พ.ศ. ๒๕๓๑
ยุ
คสมั
รั
ตนโกสิ
นทร์
(รั
ชกาลที่
๖ - รั
ชกาลที่
๙)
ประวั
ติ
และการทำ
�งาน
นายคิ
ด โกศั
ลวั
ฒน์
เดิ
มชื่
อ หนู
คิ
ด ต่
อมาเปลี่
ยนเป็
น คิ
ด ตามประกาศ
สำ
�นั
กนายกรั
ฐมนตรี
เรื่
องหลั
กการตั้
งชื่
อบุ
คคล สมั
ยรั
ฐบาลจอมพล ป. พิ
บู
ลสงคราม
เป็
นบุ
ตรของนายตู
ม โกศั
ลวั
ฒน์
อาชี
พค้
าขาย และนางเรื
อง โกศั
ลวั
ฒน์
เรี
ยนหนั
งสื
อจบชั้
นมั
ธยมศึ
กษาจากโรงเรี
ยนเบ็
ญจมะมหาราช จั
งหวั
ดอุ
บลราชธานี
เมื่
อ พ.ศ. ๒๔๗๗ เป็
นผู้
สนใจศิ
ลปะการวาดเขี
ยนมาตั้
งแต่
เยาว์
วั
ย ถึ
งขนาดไปเฝ้
าดู
ครู
วาดรู
ป เช้
า - เย็
น จนครู
เมตตาสั่
งสอนให้
ครู
ท่
านนั้
นคื
อ ครู
คง ศรั
นยานนท์
และนายคิ
ดก็
ได้
รั
บรางวั
ลการประกวดภาพเขี
ยนนั
กเรี
ยนอยู่
เสมอ
บิ
ดาของนายคิ
ด ต้
องการให้
สื
บทอดกิ
จการค้
าขายของครอบครั
แต่
ด้
วยนายคิ
ดมี
ใจรั
กทางศิ
ลปะ จึ
งได้
เดิ
นทางเข้
ากรุ
งเทพฯ อายุ
ได้
๑๙ ปี
เข้
าศึ
กษาในโรงเรี
ยนประณี
ตศิ
ลปกรรม แผนก
ช่
าง (ต่
อมาคื
อมหาวิ
ทยาลั
ยศิ
ลปากร) เป็
นรุ่
นที่
๓ เมื่
อ พ.ศ. ๒๔๗๙ ขณะศึ
กษาได้
แสดงฝี
มื
อให้
เป็
นที่
ประจั
กษ์
ในความ
สามารถ โดยประกวดภาพเขี
ยนในงานฉลองรั
ฐธรรมนู
ญ ได้
รั
บรางวั
ลที่
๒ เมื่
อ พ.ศ. ๒๔๘๐ การเรี
ยนในมหาวิ
ทยาลั
ศิ
ลปากรขณะนั้
น มี
ปั
ญหากล่
าวคื
อส่
วนราชการอื่
นไม่
รั
บรองวุ
ฒิ
การศึ
กษา เมื่
อจบต้
องทำ
�งานในกรมศิ
ลปากรเท่
านั้
ทำ
�ให้
ท่
านต้
องลาออกและไปสมั
ครสอบเที
ยบวุ
ฒิ
การศึ
กษาที่
โรงเรี
ยนเพาะช่
าง สอบได้
วุ
ฒิ
วาดเขี
ยนโท จากนั้
นสมั
คร
เข้
ารั
บราชการเป็
นครู
ประจำ
�กรม ในกระทรวงศึ
กษาธิ
การ
ในหน้
าที่
ราชการ ท่
านเขี
ยนภาพประกอบในหนั
งสื
อแบบเรี
ยนของกระทรวงศึ
กษาธิ
การ เช่
น ภาพปกหนั
งสื
“ไม่
เป็
นไรลื
มเสี
ยเถิ
ด” “ออมไว้
ไม่
ขั
ดสน”
แบบเรี
ยนธรรมชาติ
วิ
ทยา แบบเรี
ยนเบสิ
ค ชั้
น ป.๑ - ป.๔ เรื่
อง
ชลอหลั
งยาว
นั
นทาผู้
น่
ารั
เป็
นต้
นายคิ
ด มุ่
งมั่
นสร้
างงานศิ
ลปะที่
ท่
านรั
กเป็
นชี
วิ
ตจิ
ตใจอย่
างไม่
หยุ
ดยั้
ง ส่
งผลงานเข้
าประกวดในงานต่
างๆ คว้
รางวั
ลตลอดมา ได้
แก่
พ.ศ. ๒๔๘๔ รางวั
ลที่
๒ (ไม่
มี
รางวั
ลที่
๑) จากกรมโฆษณาการ ในการประกวดภาพเขี
ยน
“ความสามั
คคี
ของประชาชนและข้
าราชการ”
พ.ศ. ๒๔๘๖ รางวั
ลที่
๓ การประกวดภาพเขี
ยนเกี่
ยวกั
“ความร่
วมมื
อระหว่
างไทย - ญี่
ปุ่
น”
พ.ศ. ๒๔๘๙ รางวั
ลที่
๑ การประกวดดวงตราไปรษณี
ยากร และรางวั
ลที่
๑ งานแสดงภาพเขี
ยนของ
กรมพลศึ
กษา
พ.ศ. ๒๔๙๒ รางวั
ลที่
๑ และที่
๒ งานประกวดภาพเขี
ยน สดุ
ดี
วี
รกรรมท้
าวสุ
รนารี
พ.ศ. ๒๔๙๔ รางวั
ลที่
๓ เหรี
ยญทองแดง (จิ
ตรกรรม) งานแสดงศิ
ลปกรรมแห่
งชาติ
ครั้
งที่
พ.ศ. ๒๔๙๖ รางวั
ลที่
๓ เหรี
ยญทองแดง (จิ
ตรกรรม) งานแสดงศิ
ลปกรรมแห่
งชาติ
ครั้
งที่
พ.ศ. ๒๕๐๐ รางวั
ลที่
๓ การประกวดภาพเขี
ยนเกี่
ยวกั
บพุ
ทธศาสนา เมื่
อ ๒๕ พุ
ทธศตวรรษ
พ.ศ. ๒๕๐๒ รางวั
ลที่
๓ เหรี
ยญทองแดง (จิ
ตรกรรม) งานแสดงศิ
ลปกรรมแห่
งชาติ
ครั้
งที่
๑๐
๒๐
สมั
ยรั
ตนโกสิ
นทร์