Page 130 - บูรพศิลปิน58

Basic HTML Version

115
บู
รพศิ
ลปิ
น พ.ศ. ๒๕๕๘
บทละครเวที
เรื่
องแรกคื
“สั
ญญารั
กจอมพล”
ไม่
ประสบผลสำ
�เร็
จเท่
าที่
ควร ต่
อเมื่
อได้
รั
บคำ
�แนะนำ
�จาก
“ครู
เนรมิ
ต”
ทำ
�เรื่
อง
“ราชิ
นี
บอด”
ก็
ได้
รั
บความนิ
ยมเรื่
อยมา
เมื่
อถึ
งเวลาที่
ละครเวที
ต้
องลาโรงไป โดยมี
ภาพยนตร์
และละครโทรทั
ศน์
เข้
ามาแทนที่
นายสุ
วั
ฒน์
วรดิ
ลก
เขี
ยนบทละครจากนวนิ
ยายของคนอื่
น เช่
น ขุ
นศึ
ก ของไม้
เมื
องเดิ
ม ผู้
ชนะสิ
บทิ
ศ ของยาขอบ บ้
านทรายทอง ของ
ก. สุ
รางคนางค์
หนึ่
งในร้
อย ของดอกไม้
สด เป็
นต้
น ที่
เขี
ยนขึ้
นเอง เช่
น สวรรค์
มื
ด พระเจ้
ารู้
ก่
อนเสมอ ส่
วนบทภาพยนตร์
เรื่
องแรกคื
“นางแก้
ว”
เรื่
องที่
เขี
ยนบทเอง กำ
�กั
บเอง คื
“ลู
กทาส”
ได้
รั
บพระราชทานรางวั
ลตุ๊
กตาทอง ส่
วนเรื่
อง
“ฉุ
ยฉาย”
ทำ
�ชื่
อเสี
ยงในต่
างประเทศ
ผลงานที่
ทรงคุ
ณค่
าไม่
แพ้
ประเภทอื่
นๆ คื
อ อั
ตชี
วประวั
ติ
๒ เล่
ม คื
“ชี
วิ
ตในความทรงจำ
�”
และอี
กหนึ่
งเล่
มี
สองตอนคื
“ใต้
ดาวแดง”
และ
“คน ๒ คุ
ก”
เกี
ยรติ
ยศและรางวั
ลที่
ได้
รั
พ.ศ. ๒๕๐๗ รางวั
ลตุ๊
กตาทองพระราชทาน
“ลู
กทาส”
พ.ศ. ๒๕๒๐ รางวั
ลชมเชย ประเภทนวนิ
ยาย
“ขอจำ
�จนวั
นตาย”
ในการประกวดหนั
งสื
อดี
เด่
นแห่
งชาติ
พ.ศ. ๒๕๒๒ รางวั
ลตุ๊
กตาทองมหาชน
“ไม่
เคยมี
ใครรั
กฉั
นจริ
ง”
จากสถานี
โทรทั
ศน์
สี
กองทั
พบก ช่
อง ๕
พ.ศ. ๒๕๓๒ รางวั
ลโทรทั
ศน์
ทองคำ
“ลู
กทาส”
จากสถานี
โทรทั
ศน์
ช่
อง ๙ อ.ส.ม.ท.
พ.ศ. ๒๕๓๔ รางวั
ลชมเชยเรื่
องสั้
“เหนื
อจอมพลยั
งมี
จอมคน”
งานประกวดหนั
งสื
อดี
เด่
นแห่
งชาติ
พ.ศ.
๒๕๓๔
พ.ศ. ๒๕๓๐ - ๒๕๓๔ เป็
นนายกสมาคมนั
กเขี
ยนแห่
งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๓๓ ได้
รั
บการยกย่
องให้
เป็
“คนดี
ศรี
ชุ
มพร”
พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้
รั
บการยกย่
องเชิ
ดชู
เกี
ยรติ
เป็
ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
สาขาวรรณศิ
ลป์
พุ
ทธศั
กราช ๒๕๓๔
นายสุ
วั
ฒน์
วรดิ
ลก ถึ
งแก่
กรรมด้
วยโรคหั
วใจวายเฉี
ยบพลั
น เมื่
อวั
นที่
๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐
สิ
ริ
อายุ
๘๔ ปี
ผลงานสำ
�คั
เป็
นนั
กเขี
ยนที
มี
ผลงานมากมาย มี
ความสามารถแสดงออกซึ่
งความคิ
ด อารมณ์
ความรู้
สึ
กและอุ
ดมการณ์
หลายรู
ปแบบ ได้
แก่
เรื่
องสั้
น นวนิ
ยาย บทละครเวที
บทละครโทรทั
ศน์
บทละครวิ
ทยุ
บทภาพยนตร์
อั
ตชี
วประวั
ติ
และสารคดี
ใช้
นามปากกาว่
า วรดิ
ลก และรพี
พร
ด้
านนวนิ
ยาย เป็
นผลงานด้
านจิ
นตนาการ บั
นเทิ
งคดี
นวนิ
ยายอิ
งประวั
ติ
ศาสตร์
นวนิ
ยายปลุ
กความสำ
�นึ
ด้
านบทละคร เป็
นศิ
ลปิ
นที่
บุ
กเบิ
กเขี
ยนบทละครเวที
ไทย เช่
น เรื่
องเปลวสุ
ริ
ยา ทหารเสื
อกรมหลวงชุ
มพร
พั
นท้
ายนรสิ
งห์
ธนู
ทอง ฯลฯ
ด้
านการเขี
ยนอั
ตชี
วประวั
ติ
และสารคดี
เช่
น ชี
วิ
ตในความทรงจำ
�และใต้
ดาวแดง
จากผลงานจำ
�นวนมากทั้
งด้
วยปริ
มาณและคุ
ณภาพของนายสุ
วั
ฒน์
วรดิ
ลก ทำ
�ให้
วรรณกรรมไทยมี
ฐานะอั
ทรงเกี
ยรติ
มี
ศั
กดิ์
ศรี
ในสั
งคมไทย
ได้
รั
บการยกย่
องเชิ
ดชู
เกี
ยรติ
เป็
บู
รพศิ
ลปิ
สาขาวรรณศิ
ลป์
พุ
ทธศั
กราช ๒๕๕๘