Page 131 - บูรพศิลปิน58

Basic HTML Version

116
บู
รพศิ
ลปิ
น พ.ศ. ๒๕๕๘
นายอบ ไชยวสุ
(ฮิ
วเมอริ
สต์
)
ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
สาขาวรรณศิ
ลป์
(หั
สคดี
)
พุ
ทธศั
กราช ๒๕๒๙
เกิ
๑๕ สิ
งหาคม พ.ศ. ๒๔๔๔ ที
กรุ
งเทพมหานคร
(จั
งหวั
ดธนบุ
รี
เดิ
ม)
ถึ
งแก่
กรรม
๒ ตุ
ลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐
ยุ
คสมั
รั
ตนโกสิ
นทร์
(รั
ชกาลที่
๖ - รั
ชกาลที่
๙)
ประวั
ติ
และการทำ
�งาน
นายอบ ไชยวสุ
เป็
นบุ
ตรของหลวงรั
ตนเทพี
พลารั
กษ์
(เชย ไชยวสุ
)
และนางเที่
ยง ศึ
กษาที่
โรงเรี
ยนวั
ดชนะสงคราม แล้
วเรี
ยนต่
อที่
โรงเรี
ยนวั
ดราชบพิ
โรงเรี
ยนเทพศิ
ริ
นทร์
ตามลำ
�ดั
บ ขณะเรี
ยนอยู่
มั
ธยมปี
ที่
๗ ได้
เรี
ยนวิ
ชาครู
จนจบ
ชุ
ดประโยคมั
ธยม เมื่
อ พ.ศ. ๒๔๖๒ และสอบบรรจุ
เข้
ารั
บราชการเป็
นครู
ที่
โรงเรี
ยนวั
ดเบญจมบพิ
ตร เมื่
อ พ.ศ. ๒๔๖๓ ทำ
�งานได้
๓ ปี
ย้
ายไปสอนที่
โรงเรี
ยนเทพศิ
ริ
นทร์
โรงเรี
ยนเบญจมราชา
ลั
ย โรงเรี
ยนฝึ
กหั
ดครู
เพชรบุ
รี
วิ
ทยาลงกรณ์
และโรงเรี
ยนวั
ดสุ
ทธิ
วราราม ตามลำ
�ดั
บ จนกระทั่
ง พ.ศ. ๒๔๗๔ ได้
ลาออก
ไปยึ
ดอาชี
พนั
กหนั
งสื
อพิ
มพ์
ร่
วมทำ
�หลายฉบั
บ พร้
อมทั้
งเขี
ยนเรื่
องไปลงพิ
มพ์
ในหนั
งสื
อพิ
มพ์
ต่
างๆ โดยใช้
นามปากกา
“ฮิ
วเมอริ
สต์
ยั
งมี
นามปากกาอื่
นๆ ได้
แก่
“อบ ไชยวสุ
ใช้
เขี
ยนเรื่
องสั้
“L.ก.ฮ.”
ใช้
เขี
ยนเพื่
อสะกิ
ด หยอกเย้
คนที่
เขี
ยนภาษาไทยอย่
างผิ
ดๆ (L.ก.ฮ.อ่
านออกเสี
ยงเหมื
อน
“แอลกอฮอล์
เป็
นการล้
อเลี
ยนตั
วเอง) และ
“นายฮู
สุ
ราสิ
วดี
ใช้
เขี
ยนบทความเบาสมอง
จากการที่
นายอบ ไชยวสุ
ชอบอ่
านหนั
งสื
อ ได้
เริ่
มเป็
นนั
กหนั
งสื
อพิ
มพ์
นั
กเขี
ยนตั้
งแต่
ยั
งเป็
นนั
กเรี
ยน และ
เป็
นครู
ประกอบกั
บได้
รั
บการอบรมสั่
งสอนจากหลวงสำ
�เร็
จวรรณกิ
จ ครู
ผู้
สอนวิ
ชาภาษาไทยว่
“ทำ
�อะไรให้
ถู
กต้
อง ผม
เลยกลายเป็
นผู้
รำ
�คาญความผิ
ด แก้
คำ
�ผิ
ดให้
คนอื่
น...”
หากไม่
ถู
กต้
องจะไม่
ยอมให้
ผ่
านไปเด็
ดขาด จะทั
กท้
วงอยู่
เสมอ
จนกว่
าจะทำ
�ให้
ถู
กต้
อง ทำ
�ให้
นายอบ ไชยวสุ
มุ่
งมั่
นสร้
างผลงานชั้
นดี
ขึ้
นมาอย่
างมากมาย ผลงานของนายอบ ไชยวสุ
ได้
รั
บการยอมรั
บจากนั
กวิ
ชาการโดยทั่
วไป ม.ร.ว. คึ
กฤทธิ์
ปราโมช กล่
าวรั
บรองผลงานว่
าดี
และน่
าอ่
านเป็
นอย่
างยิ่
นายอบ ไชยวสุ
ถึ
งแก่
กรรมด้
วยโรคชรา เมื่
อวั
นที่
๒ ตุ
ลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ สิ
ริ
อายุ
ได้
๙๖ ปี
ผลงานสำ
�คั
นอกจากเป็
นครู
แล้
ว ท่
านยั
งทำ
�งานด้
านวรรณกรรม ทั้
งบรรณาธิ
การ นั
กหนั
งสื
อพิ
มพ์
นั
กภาษาและนั
ประพั
นธ์
รวมทั้
งเป็
นผู้
หนึ่
งในผู้
ร่
วมก่
อตั้
งกลุ่
มนั
กประพั
นธ์
ชื่
อคณะ
“สุ
ภาพบุ
รุ
ษ”
งานเขี
ยนของท่
านได้
รั
บการยกย่
องในความเป็
นเลิ
ศอยู่
สองด้
าน คื
อารมณ์
ขั
และ
การใช้
ภาษาไทย
เป็
ผู้
มี
ความสามารถและไหวพริ
บในการเลื
อกสรรถ้
อยคำ
�ภาษาไทยมาใช้
ได้
อย่
างเหมาะสม งานเขี
ยนของท่
านสามารถ
จำ
�แนกเป็
น ๓ ประเภท ได้
แก่
เรื่
องชวนขั
หรื
หั
สคดี
อาทิ
ฮิ
วเมอริ
สต์
ในอารมณ์
ขั
น หั
สคดี
สั
ญจร อ้
ายเปี
ยด้
วน
นิ
ทานหรรษา ฮิ
วเมอร์
สต์
เบ่
ง ฯลฯ
เรื่
องเกี่
ยวกั
บภาษาไทย
อาทิ
สะกดให้
ถู
กตามพจนานุ
กรม ภาษาไทยของเรา
ท้
วงที
ใช้
ผิ
ดด้
วยวิ
ธี
ล่
อแหลม ฯลฯ และ
เรื่
องแปล
อาทิ
แหม่
มแอนนา ที
เลี
ยวโนเวน นิ
ยายรั
กในราชสำ
�นั
กฝ่
ายใน ๓ เล่
มจบ
นิ
ยายธิ
เบต และนิ
ยายไอยคุ
ปต์
ฯลฯ
๔๔
สมั
ยรั
ตนโกสิ
นทร์