Page 126 - บูรพศิลปิน58

Basic HTML Version

111
บู
รพศิ
ลปิ
น พ.ศ. ๒๕๕๘
เขี
ยนบทความให้
หนั
งสื
อพิ
มพ์
ประชาชาติ
รายวั
น ประชามิ
ตรรายวั
น นิ
ตยสารรายสั
ปดาห์
ชื่
อ เอกชน
และสวนอั
กษร รายสั
ปดาห์
นิ
ตยสารรายเดื
อน ชื่
อ ศิ
ลปิ
ผลงานเขี
ยน เช่
น ลิ
ลิ
ตราชู
ปตั
ย ข้
อคิ
ดจากไร่
แผ่
นดิ
นไทย ศตวรรษแห่
งการต่
อสู้
ขบถเมื
อง ซี
อาน ไขปั
ญหาชี
วิ
จี
นกั
บญี่
ปุ่
น ที่
ว่
าสั
นติ
ภาพนั้
นอย่
างไร มหายุ
ทธสงคราม นวนิ
ยาย ได้
แก่
ความปรารถนา คนละเลื
อด
ผู้
เสี
ยสละ นั
กปฏิ
วั
ติ
เลื
อดสี
นํ้
าเงิ
น วิ
ญญาณพยาบาท นี่
แหละชี
วิ
ต ฯลฯ บทละครเวที
ประมาณ ๑๐ เรื่
อง
บทละครวิ
ทยุ
๕๐ - ๖๐ เรื่
อง บทละครโทรทั
ศน์
๕ - ๖ เรื่
อง
ได้
รั
บการยกย่
องเชิ
ดชู
เกี
ยรติ
เป็
บู
รพศิ
ลปิ
สาขาวรรณศิ
ลป์
พุ
ทธศั
กราช. ๒๕๕๘