Page 127 - บูรพศิลปิน58

Basic HTML Version

112
บู
รพศิ
ลปิ
น พ.ศ. ๒๕๕๘
นายสมภพ จั
นทรประภา
เกิ
๑๔ กุ
มภาพั
นธ์
พ.ศ. ๒๔๖๒ ที่
กรุ
งเทพมหานคร
ถึ
งแก่
กรรม
๒๘ พฤศจิ
กายน พ.ศ. ๒๕๓๐
ยุ
คสมั
รั
ตนโกสิ
นทร์
(รั
ชกาลที่
๖ - รั
ชกาลที่
๙)
ประวั
ติ
และการทำ
�งาน
นายสมภพ จั
นทรประภา เป็
นบุ
ตรของ ร.อ.อ.หลวงประกฤต์
กรณี
(สมนึ
ก จั
นทรประภา) และ ม.ล.ชุ
บ (เสนี
ยวงศ์
) จั
นทรประภา เริ่
มเรี
ยนหนั
งสื
อที่
โรงเรี
ยนเทวราชกุ
ญชร แล้
วไปเรี
ยนต่
อที่
โรงเรี
ยนกล่
อมพิ
ทยา เข้
าเรี
ยนชั
นมั
ธยม
ปี
ที่
๔ ที่
โรงเรี
ยนวั
ดบวรนิ
เวศ โรงเรี
ยนบ้
านสมเด็
จ และโรงเรี
ยนอำ
�นวยศิ
ลป์
พระนคร
จากนั้
นเข้
าเรี
ยนในคณะวิ
ศวกรรมศาสตร์
จุ
ฬาลงกรณ์
มหาวิ
ทยาลั
ย จนสำ
�เร็
จการ
ศึ
กษาได้
รั
บปริ
ญญาวิ
ศวกรรมศาสตรบั
ณฑิ
ต สาขาเหมื
องแร่
และได้
มี
โอกาสไปดู
งาน
ที่
สหรั
ฐอเมริ
กา ๑ ปี
ต่
อมาได้
ศึ
กษาทางบริ
การโสตทรรศนะจาก
“ไทย - อเมริ
กั
บริ
การโสตทรรศนะ”
และยั
งเข้
าศึ
กษาในโรงเรี
ยนสงครามจิ
ตวิ
ทยา กระทรวงกลาโหม
นายสมภพ จั
นทรประภา เข้
ารั
บราชการครั้
งแรก เมื่
อ พ.ศ. ๒๔๘๗ เป็
นนายช่
างตรี
กองวิ
ชาการเหมื
องแร่
กรมโลหกิ
พ.ศ. ๒๔๘๘ ย้
ายไปเป็
นนายช่
างผู้
ช่
วยตรี
แผนกโลหกิ
พ.ศ. ๒๔๙๖ เป็
นหั
วหน้
าแผนกควบคุ
มโลหกรรม กองวิ
ชาการเหมื
องแร่
พ.ศ. ๒๔๙๗ เป็
นนายช่
างโท แผนกโลหกิ
จ จั
งหวั
ดสงขลา
พ.ศ. ๒๕๐๑ เป็
นนายช่
างโทแผนกอบรมและส่
งเสริ
มอาชี
วเหมื
องแร่
กองวิ
ชาการ
พ.ศ. ๒๕๐๒ เป็
นหั
วหน้
าแผนกอบรมและส่
งเสริ
มอาชี
วเหมื
องแร่
พ.ศ. ๒๕๐๓ เป็
นนายช่
างเอก กองวิ
ชาการ
พ.ศ. ๒๕๐๗ เป็
นหั
วหน้
ากองการเศรษฐกิ
จ และเผยแพร่
กรมทรั
พยากรธรณี
พ.ศ. ๒๕๐๙ เป็
นเลขานุ
การกรม กรมทรั
พยากรธรณี
พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็
นวิ
ทยากรพิ
เศษ กระทรวงพั
ฒนาการแห่
งชาติ
พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็
นชั้
นพิ
เศษ ในสำ
�นั
กทำ
�เนี
ยบนายกรั
ฐมนตรี
พ.ศ. ๒๕๑๖ โอนไปรั
กษาการในตำ
�แหน่
งรองอธิ
บดี
กรมศิ
ลปากร และประจำ
�กระทรวงศึ
กษาธิ
การ
พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็
นรองอธิ
บดี
กรมศิ
ลปากร
พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็
นผู้
ตรวจราชการกระทรวงศึ
กษาธิ
การ
จากการที่
ท่
านเป็
นคนรั
กการอ่
านหนั
งสื
อ จึ
งเริ่
มเขี
ยนหนั
งสื
อตั้
งแต่
เริ่
มทำ
�งาน เริ่
มด้
วยการเขี
ยนสารคดี
บทละคร เรื่
องสั้
น และนวนิ
ยาย ลงพิ
มพ์
ในหนั
งสื
อสยามรั
ฐสั
ปดาห์
วิ
จารณ์
โดยใช้
นามปากกาชื่
อจริ
ง นามสกุ
ลจริ
งานเขี
ยนของท่
านมี
หลายประเภท เช่
น สารคดี
ชี
วประวั
ติ
ศาสนา สารคดี
วิ
ชาการ นวนิ
ยาย บทละคร
นายสมภพ จั
นทรประภา ถึ
งแก่
กรรม เมื่
อวั
นที่
๒๘ พฤศจิ
กายน พ.ศ. ๒๕๓๐ สิ
ริ
อายุ
๖๘ ปี
๔๒
สมั
ยรั
ตนโกสิ
นทร์