Page 125 - บูรพศิลปิน58

Basic HTML Version

110
บู
รพศิ
ลปิ
น พ.ศ. ๒๕๕๘
นายสด กู
รมะโรหิ
เกิ
๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๑ ที่
จั
งหวั
ดจั
นทบุ
รี
ถึ
งแก่
กรรม
๑๗ กุ
มภาพั
นธ์
พ.ศ. ๒๕๒๑
ยุ
คสมั
รั
ตนโกสิ
นทร์
(รั
ชกาลที่
๕ - รั
ชกาลที่
๙)
ประวั
ติ
และการทำ
�งาน
นายสด กู
รมะโรหิ
ต เป็
นบุ
ตรของอำ
�มาตย์
โท พระจรู
ญภารการ (เติ
ม กู
รมะโรหิ
ต) กั
บนางเหนย กู
รมะโรหิ
ในวั
ยเด็
กต้
องย้
ายตามบิ
ดาไปตามจั
งหวั
ดต่
างๆ เนื่
องจากบิ
ดาเป็
นข้
าราชการกระทรวงมหาดไทย ในตำ
�แหน่
งหลวงยก
กระบั
ตรเมื
อง ยกกระบั
ตรมณฑล ปลั
ดมณฑล และผู้
ว่
าราชการจั
งหวั
ด มาโดยลำ
�ดั
บ นายสด กู
รมะโรหิ
ตเรี
ยนหนั
งสื
อใน
ระดั
บประถมศึ
กษาที่
โรงเรี
ยนตามจั
งหวั
ดที่
บิ
ดาย้
ายไปทำ
�งาน ต่
อมาเข้
าเรี
ยนที่
โรงเรี
ยนเทพศิ
ริ
นทร์
ตั้
งแต่
ชั้
นมั
ธยมปี
ที่
ถึ
งมั
ธยมปี
ที่
๘ แต่
พลาดการสอบชิ
งทุ
นไปเรี
ยนต่
อที่
ประเทศอั
งกฤษ ต่
อมาใน พ.ศ. ๒๔๗๐ ได้
รั
บทุ
นไปศึ
กษาต่
อที่
มหาวิ
ทยาลั
ยปั
กกิ่
ง ประเทศสาธารณรั
ฐประชาชนจี
น โดยการสนั
บสนุ
นจากพระวรวงศ์
เธอ พระองค์
เจ้
าธานี
นิ
วั
ต กรม
หมื่
นพิ
ทยลาภพฤฒิ
ยากร เสนาบดี
กระทรวงธรรมการในขณะนั้
น ขณะไปตรวจราชการในจั
งหวั
ดที่
บิ
ดาปฏิ
บั
ติ
งานอยู่
โดยมี
พระประสงค์
ให้
นายสด กู
รมะโรหิ
ต กลั
บมาควบคุ
มดู
แลโรงเรี
ยนราษฎร์
ที่
สอนภาษาจี
นทั่
วประเทศ
เมื่
อจบการศึ
กษาระดั
บปริ
ญญาตรี
แล้
ว นายสด กู
รมะโรหิ
ต เข้
าทำ
�งานในกระทรวงศึ
กษาธิ
การ ระหว่
าง พ.ศ.
๒๔๗๙ - ๒๔๘๙ ขณะเดี
ยวกั
นก็
เขี
ยนนวนิ
ยายเป็
นอาชี
พเสริ
มตลอดเวลาที่
รั
บราชการ ลาออกจากราชการเมื่
อ พ.ศ.
๒๔๘๙ หั
นไปประกอบอาชี
พเกษตรกร ตามอุ
ดมการณ์
ของตน ที่
จั
งหวั
ดปราจี
นบุ
รี
เป็
นผู้
บุ
กเบิ
กการปลู
กหน่
อไม้
ไผ่
ตง
แต่
ไม่
ประสบความสำ
�เร็
จ จึ
งหั
นไปทำ
�การเกษตร และส่
งเสริ
มแนวคิ
ดเรื่
องสหกรณ์
ที่
ตำ
�บลจอมเที
ยน อำ
�เภอสั
ตหี
จั
งหวั
ดชลบุ
รี
ตั้
งแต่
พ.ศ. ๒๔๙๑ นายสด กู
ระมะโรหิ
ตได้
บุ
กเบิ
กป่
าที่
หิ
นวง ซึ่
งต่
อมาคื
อไร่
แผ่
นดิ
นไทย ปลู
กสั
บปะรด
ต่
อมาปลู
กส้
ม แต่
การทำ
�ไร่
ก็
ประสบภาวะขาดทุ
นเพราะไม่
มี
ตลาดรองรั
บ และถู
กลั
กขโมยผลผลิ
ต นอกจากนี้
ยั
งถู
รั
ฐบาลเพ่
งเล็
งและกล่
าวหาว่
าเผยแพร่
แนวความคิ
ดแบบคอมมิ
วนิ
สต์
ในที่
สุ
ดต้
องประกาศขายไร่
แผ่
นดิ
นไทย แต่
ก็
หา
คนซื
อไม่
ได้
ในบั
นปลายชี
วิ
ตล้
มป่
วยด้
วยโรคเบาหวาน ถึ
งแก่
กรรมเมื
อวั
นที
๑๗ กุ
มภาพั
นธ์
พ.ศ. ๒๕๒๑ สิ
ริ
อายุ
๖๙ ปี
ผลงานสำ
�คั
นั
กเขี
ยนนวนิ
ยายที่
มี
ชื่
อเสี
ยง มี
ผลงานเขี
ยนมากมาย ทั้
งสารคดี
เรื่
องสั
น นวนิ
ยาย นวนิ
ยายแปล บท
ละครเวที
และบทภาพยนตร์
เริ่
มงานประพั
นธ์
ตั้
งแต่
สมั
ยเรี
ยนชั้
นมั
ธยมศึ
กษา ร่
วมจั
ดทำ
�หนั
งสื
อพิ
มพ์
“ดรุ
ณสาส์
น”
และ
“แถลงการณ์
เทพศิ
ริ
นทร์
เป็
นการภายในโรงเรี
ยน ได้
เขี
ยนนวนิ
ยายเกี่
ยวกั
บชี
วิ
ต่
างแดน ขณะเรี
ยนอยู่
ที่
ประเทศจี
น ส่
งมาตี
พิ
มพ์
ในหนั
งสื
อพิ
มพ์
ประชาชาติ
เช่
น เรื่
อง
“ปั
กกิ่
งนครแห่
ความหลั
ง” “คนดี
ที่
โลกไม่
ต้
องการ” “เมื่
อหิ
มะละลาย”
มี
ผลงานแปลเช่
นเรื่
อง
“ชู้
รั
กเลดี้
แชตเตอร์
เลย์
” “อั
สฌาเทวี
” “ใต้
ธงสยาม” “แซมมวลไวท์
รวมไปถึ
บทความการเมื
อง เศรษฐกิ
จ และสั
งคม ผลงานที่
ถู
กนำ
�ไปสร้
างเป็
นภาพยนตร์
เช่
นเรื่
อง ขบวนเสรี
จี
และ ระย้
า โดยเฉพาะเรื่
องขบวนเสรี
จี
น ได้
รั
บรางวั
ลตุ๊
กตาทอง สาขาบทประพั
นธ์
ยอดเยี่
ยม และนั
แสดงนำ
�หญิ
งยอดเยี่
ยม (ศิ
ริ
นทิ
พย์
ศิ
ริ
วรรณ)
ใช้
นามปากกา โภคโรหิ
ต บาร์
บารา เสรี
และ สากล
๔๑
สมั
ยรั
ตนโกสิ
นทร์