Page 122 - บูรพศิลปิน58

Basic HTML Version

107
บู
รพศิ
ลปิ
น พ.ศ. ๒๕๕๘
นายศั
กดิ์
ชั
ย บำ
�รุ
งพงศ์
(เสนี
ย์
เสาวพงศ์
)
ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
สาขาวรรณศิ
ลป์
พุ
ทธศั
กราช ๒๕๓๓
เกิ
๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๑ ที่
จั
งหวั
ดสมุ
ทรปราการ
ถึ
งแก่
กรรม
๒๙ พฤศจิ
กายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ยุ
คสมั
รั
ตนโกสิ
นทร์
(รั
ชกาลที่
๖ - รั
ชกาลที่
๙)
ประวั
ติ
และการทำ
�งาน
นายศั
กดิ์
ชั
ย บำ
�รุ
งพงศ์
เป็
นบุ
ตรของผู้
ใหญ่
บ้
านชื่
อนายหงส์
และมารดา
ชื่
อนางแพร มี
อาชี
พทำ
�นา การศึ
กษาในเบื้
องต้
น เรี
ยนกั
บครู
ตามบ้
านเพราะ
ไม่
มี
โรงเรี
ยนในหมู
บ้
าน ต่
อมา พ.ศ. ๒๔๗๐ จึ
งตามพี่
ๆ เข้
ามาเรี
ยนในกรุ
งเทพฯ
เรี
ยนชั้
นประถมศึ
กษาที่
โรงเรี
ยนวั
ดจั
กรวรรดิ
ชั้
นมั
ธยมศึ
กษาที่
โรงเรี
ยนวั
ดบพิ
ตรพิ
มุ
จนจบชั้
นมั
ธยมปี
ที่
๖ และเรี
ยนต่
ออี
ก ๒ ปี
ที่
โรงเรี
ยนแห่
งนี้
ในสายสามั
ญ เลื
อกเรี
ยน
ภาษาเยอรมั
น จบชั้
นมั
ธยมปี
ที่
๘ สอบเรี
ยนต่
อได้
ที่
คณะสถาปั
ตยกรรม จุ
ฬาลงกรณ์
มหาวิ
ทยาลั
ย แต่
บิ
ดาถึ
งแก่
กรรม
จึ
งลาออกไปทำ
�งานหนั
งสื
อพิ
มพ์
ศรี
กรุ
งและสยามราษฎร์
เป็
นผู้
แปลข่
าวต่
างประเทศและเขี
ยนคอลั
มน์
ขณะเดี
ยวกั
นก็
สมั
ครเรี
ยนกฎหมายที่
มหาวิ
ทยาลั
ยธรรมศาสตร์
และการเมื
อง จนสำ
�เร็
จการศึ
กษา ใน พ.ศ. ๒๔๘๖
พ.ศ. ๒๔๘๒ เข้
ารั
บราชการเป็
นเสมี
ยน กระทรวงเศรษฐการ ทำ
�หน้
าที่
แปลข่
าวเศรษฐกิ
จและการค้
า ทำ
�งาน
ได้
๑ ปี
ลาออก เพราะได้
รั
บทุ
นไปเรี
ยนต่
อที่
ประเทศเยอรมนี
ต้
องเดิ
นทางโดยรถไฟสายทรานไซบี
เรี
ย เกิ
ดปั
ญหา
รั
ฐบาลโซเวี
ยตไม่
ออกวี
ซ่
าให้
ทำ
�ให้
ไม่
ได้
เรี
ยน ต้
องกลั
บมาทำ
�งานหนั
งสื
อพิ
มพ์
อี
กที่
หนั
งสื
อพิ
มพ์
สุ
วรรณภู
มิ
แปลข่
าว
ต่
างประเทศ และเริ่
มเขี
ยนเรื่
องสั้
น ทำ
�งานจนถึ
งปลายปี
พ.ศ. ๒๔๘๔ หนั
งสื
อพิ
มพ์
ถู
กจำ
�กั
ดสิ
ทธิ
เสรี
ภาพในการเสนอข่
าว
จึ
งลาออกไปเข้
าทำ
�งานในกระทรวงการต่
างประเทศ ตั้
งแต่
พ.ศ. ๒๔๘๕ จนกระทั่
งเกษี
ยณอายุ
ราชการเมื่
อ พ.ศ. ๒๕๒๑
นายศั
กดิ
ชั
ย บำ
�รุ
งพงศ์
เริ่
มการเขี
ยนหนั
งสื
อมาตั้
งแต่
ยั
งเป็
นนั
กเรี
ยน และปฏิ
บั
ติ
จริ
งจั
งเมื่
อเป็
นนั
กหนั
งสื
อพิ
มพ์
คอลั
มน์
“ศรี
กรุ
งจาริ
ก”
ใช้
นามปากกา
“โบ้
บางบ่
อ”
เริ่
มเขี
ยนเรื่
องสั้
นใช้
นามปากกา
“สุ
จริ
ต พรหมจรรยา”
และ
“เสนี
ย์
เสาวพงศ์
ครั้
งแรกเรื่
อง
“เดื
อนตกในทะเลจี
น”
และเรื่
องที่
ทำ
�ให้
มี
ชื่
อเสี
ยงแพร่
หลายคื
“ชั
ยชนะของคนแพ้
ตลอดเวลาที่
รั
บราชการในกระทรวงการต่
างประเทศ ผลิ
ตผลงานเขี
ยนมากขึ้
นโดยอาศั
ยประสบการณ์
จาก
การเดิ
นทางไปประจำ
�อยู่
ตามประเทศต่
างๆ ประสานรวมกั
บสื่
อต่
างๆ ในประเทศไทย ได้
ประพั
นธ์
ผลงานหลายประเภท
ได้
แก่
นวนิ
ยาย ประเภทเรื่
องสั้
น ประเภทสารคดี
ประเภทเรื่
องแปล ประเภทบทความทางวรรณกรรม ประเภทคอลั
มน์
ประเภทบทเพลง ผลงานส่
วนใหญ่
ใช้
นามปากกาว่
“เสนี
ย์
เสาวพงศ์
ด้
วยเหตุ
ที่
มี
อาชี
พเป็
นนั
กการทู
ต ได้
นำ
�เอาอุ
ดมการณ์
ของผู้
ที่
ใฝ่
ใจและผู้
ที่
ต่
อสู้
เพื่
อเสรี
ภาพมาเป็
นแนวคิ
ดหลั
ผู
กเป็
นเรื่
องที่
น่
าสนใจ ให้
ทั้
งความบั
นเทิ
ง กระตุ้
นให้
ผู้
อ่
านคิ
ดต่
อ โยงกระบวนการแห่
งการต่
อสู้
เพื่
อเสรี
ภาพของต่
างชาติ
เข้
ากั
บประสบการณ์
ของไทยโดยตรง ได้
เสนอมิ
ติ
ใหม่
ในการสร้
างนิ
ยายอิ
งประวั
ติ
ศาสตร์
ด้
วยการสร้
างความเป็
นกลาง
ทางความคิ
ด โดยหยิ
บยื่
นภาพในอดี
ตให้
ผู้
อ่
านหาคำ
�ตอบเอง เช่
น คนดี
ศรี
อยุ
ธยา ชี
วิ
ตบนความตาย
๔๐
สมั
ยรั
ตนโกสิ
นทร์