Page 121 - บูรพศิลปิน58

Basic HTML Version

106
บู
รพศิ
ลปิ
น พ.ศ. ๒๕๕๘
นางสาวรวงทอง จั
นทพิ
มพะ (ร. จั
นทพิ
มพะ)
เกิ
๒๔ สิ
งหาคม พ.ศ. ๒๔๕๒
ถึ
งแก่
กรรม
๖ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๗
ยุ
คสมั
รั
ตนโกสิ
นทร์
(รั
ชกาลที่
๕ - รั
ชกาลที่
๙)
ประวั
ติ
และการทำ
�งาน
นางสาวรวงทอง จั
นทพิ
มพะ เดิ
มชื่
อ เริ่
ม เป็
นธิ
ดาของรองอำ
�มาตย์
โท พระประจำ
�คดี
เรี
ยนหนั
งสื
อที
โรงเรี
ยน
ราชิ
นี
จนถึ
งชั้
นประถมปี
ที่
๓ และเรี
ยนที่
โรงเรี
ยนวั
ฒนาวิ
ทยาลั
ย จนจบชั้
นมั
ธยมปี
ที่
๘ จากนั้
นสมั
ครสอนหนั
งสื
อที่
โรงเรี
ยนวั
ฒนาวิ
ทยาลั
ย กว่
า ๑ ปี
ย้
ายตามบิ
ดาไปอยู่
ที่
จั
งหวั
ดนครราชสี
มา และรั
บราชการที่
โรงเรี
ยนประจำ
�จั
งหวั
นานถึ
ง ๖ ปี
นางสาวรวงทอง จั
นทพิ
มพะ เขี
ยนหนั
งสื
อตั้
งแต่
ยั
งเป็
นนั
กเรี
ยนโรงเรี
ยนวั
ฒนาวิ
ทยาลั
ย ลงพิ
มพ์
ในนิ
ตยสาร
ของโรงเรี
ยนชื
“วั
ฒนาวิ
ทยา”
เข้
าทำ
�งานครั้
งแรกที่
หนั
งสื
อพิ
มพ์
ประชามิ
ตร เมื่
อ พ.ศ. ๒๔๘๔ ตำ
�แหน่
งหั
วหน้
าแผนก
บั
นเทิ
งคดี
เขี
ยนเรื
องสั
นลงหนั
งสื
อพิ
มพ์
รายวั
น ทำ
�งานหนั
งสื
อพิ
มพ์
ประชามิ
ตร สุ
ภาพบุ
รุ
ษ จนถึ
ง พ.ศ. ๒๔๙๓ จึ
งลาออก
ผลงานของนางสาวรวงทอง จั
นทพิ
มพะ ได้
ชื่
อว่
าเป็
นนั
กเขี
ยนคนสำ
�คั
ญที่
นำ
�ลี
ลาการเขี
ยนแบบอ่
อนหวานและ
บริ
สุ
ทธิ์
สู่
โลกการประพั
นธ์
ไทยสมั
ยเปลี่
ยนแปลงการปกครอง หลั
งสงครามโลกครั้
งที่
๒ สงบลง งานเขี
ยนของนางสาว
รวงทอง จั
นทพิ
มพะ สะท้
อนภาพสั
งคมกรุ
งเทพฯ ช่
วงหลั
งสงคราม เช่
น ภาวะข้
าวยากหมากแพง การทุ
จริ
ตคดโกง การ
ลั
กลอบค้
าข้
าวสารของนั
กฉวยโอกาส นอกจากนั้
นยั
งได้
นำ
�เหตุ
การณ์
สำ
�คั
ญทางประวั
ติ
ศาสตร์
กรณี
สวรรคตของพระบาท
สมเด็
จพระปรเมนทรมหาอานั
นทมหิ
ดล พระอั
ฐมรามาธิ
บดิ
นทร รั
ชกาลที่
๘ มาสอดแทรกเป็
นส่
วนหนึ่
งในเนื้
อเรื่
องได้
อย่
างกลมกลื
น อี
กทั้
งยั
งแสดงความก้
าวหน้
าในยุ
คนั้
นเกี่
ยวกั
บการเสนอเรื่
องสิ
ทธิ
เสมอภาคของสตรี
ใช้
นามปากกาใน
การเขี
ยน สารคดี
นวนิ
ยาย เรื่
องสั้
น เรื่
องยาว ว่
“ร. จั
นทพิ
มพะ”
บางครั้
งใช้
“รวงทอง”
ส่
วนงานประพั
นธ์
ร้
อยกรอง
มั
กใช้
ว่
“รวงทอง”
นางสาวรวงทอง จั
นทพิ
มพะ ถึ
งแก่
กรรม เมื่
อวั
นที่
๖ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๗ สิ
ริ
อายุ
เพี
ยง ๔๕ ปี
ผลงานสำ
�คั
เขี
ยนนวนิ
ยาย เรื่
องสั้
น สารคดี
บทร้
อยกรอง ลงในนิ
ตยสารหลายฉบั
บ ครั้
งแรกเขี
ยนให้
หนั
งสื
อพิ
มพ์
“ประชามิ
ตร”
เขี
ยนเรื่
องสั้
นลงในหนั
งสื
อพิ
มพ์
“รายวั
น”
หลายฉบั
บ ยุ
คนั้
นเรื่
องสั้
นที่
มี
ชื่
อเสี
ยง เช่
แสงอรุ
ณ ค่
าของความบาป และ เดื
อนดวงใหม่
เรื่
องที่
เด่
นคื
อ เราลิ
ขิ
ต และ บนหลุ
มศพวาสิ
ฏฐี
ซึ่
งเป็
เรื่
องต่
อเนื่
องกั
น ตอนแรกชื่
อ เราลิ
ขิ
ต ลงใน
“ประชามิ
ตร - สุ
ภาพบุ
รุ
ษ”
และตอนจบชื่
อ บนหลุ
มฝั
งศพ
วาสิ
ฏฐี
ลงใน
“สยามสมั
ย”
ผลงานเขี
ยนในหนั
งสื
อพิ
มพ์
ประชามิ
ตร สุ
ภาพบุ
รุ
ษ อาทิ
ปางเปรต นํ้
าตา วิ
มานมื
ด ปั
ญหาหั
วใจ ดาวตก
ทางสุ
ดท้
าย เขาตะแคง จั
นทร์
ลอยผู้
หญิ
งคนนั้
นร้
องไห้
ลาอี
กแล้
ว ธุ
ลี
พระบาท
ที่
เป็
นบทกลอน เช่
คนึ
งหนาว
จามจุ
รี
ร้
องไห้
ตำ
�นานรั
ก - ลำ
�อิ
ง แดดเช้
า - ลมชื่
ผลงานเขี
ยนในนิ
ตยสารสยามสมั
ย อาทิ
คดี
แดง ฉั
นเป็
นสุ
ข ปาริ
ชาติ
ชี
วิ
ต คุ
ณพ่
อไม่
พู
ด คุ
ณปู่
เป็
นกวี
บทจบจากห้
องแถว นํ
าตาตม ความรั
กเลหลั
ง ถนนเงื
อกน้
อย สวรรค์
ในความโง่
สี
เลื
อดเรวดี
มติ
ต้
องถอน ฯลฯ
ผลงานเขี
ยนพิ
มพ์
เป็
นเล่
ม โดยสำ
�นั
กพิ
มพ์
เริ
งรมย์
อาทิ
ร้
อยชี
วิ
ต คลื่
นใต้
นํ้
า คุ
ณแม่
มี
ผั
ว โทษานุ
โทษ ๒๔
ชั่
วโมงเป็
นของฉั
น นายพรานผู้
นั้
น ฯลฯ
ได้
รั
บการยกย่
องเชิ
ดชู
เกี
ยรติ
เป็
บู
รพศิ
ลปิ
สาขาวรรณศิ
ลป์
พุ
ทธศั
กราช ๒๕๕๘
๓๙
สมั
ยรั
ตนโกสิ
นทร์