Page 111 - บูรพศิลปิน58

Basic HTML Version

96
บู
รพศิ
ลปิ
น พ.ศ. ๒๕๕๘
ประเภทชาดก
เช่
น สามั
คคี
เภทคำ
�ฉั
นท์
ลิ
ลิ
ตจุ
ลธนุ
คคหะบั
ณฑิ
ต ลิ
ลิ
ตสุ
ภาพพาโลทกชาดก เป็
นต้
ประเภทชมธรรมชาติ
เช่
น อุ
ปมาธรรมชาติ
วารวิ
สาขะมาส วั
สสานตฤดู
เหมั
นตฤดู
เหมื
อนพระจั
นทร์
ข้
างแรม เป็
นต้
ประเภทเบ็
ดเตล็
เช่
น ความรู้
สหลั
กษณ์
กวี
สี่
กำ
�เนิ
ดแห่
งสตรี
คำ
�โคลง เป็
นต้
ได้
รั
บการยกย่
องเชิ
ดชู
เกี
ยรติ
เป็
บู
รพศิ
ลปิ
สาขาวรรณศิ
ลป์
พุ
ทธศั
กราช ๒๕๕๘