Page 112 - บูรพศิลปิน58

Basic HTML Version

97
บู
รพศิ
ลปิ
น พ.ศ. ๒๕๕๘
นางนงไฉน ปริ
ญญาธวั
ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
(สาขาวรรณศิ
ลป์
)
พุ
ทธศั
กราช ๒๕๕๕
เกิ
๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๔ ที่
จั
งหวั
ดชั
ยภู
มิ
ถึ
งแก่
กรรม
๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ยุ
คสมั
รั
ตนโกสิ
นทร์
(รั
ชกาลที่
๖ - รั
ชกาลที่
๙)
ประวั
ติ
และการทำ
�งาน
นางนงไฉน ปริ
ญญาธวั
ช ศึ
กษาชั
นประถมศึ
กษาและมั
ธยมศึ
กษาที่
โรงเรี
ยนประจำ
�จั
งหวั
ดชั
ยภู
มิ
จากนั้
นได้
เข้
าศึ
กษาต่
อในหลั
กสู
ตรฝึ
กหั
ดครู
ประถม
โรงเรี
ยนสวนสุ
นั
นทาวิ
ทยาลั
ย หลั
กสู
ตร ๓ ปี
(รุ่
นที่
๑) และจบปริ
ญญาตรี
กฎหมาย
จากมหาวิ
ทยาลั
ยธรรมศาสตร์
และการเมื
อง พ.ศ. ๒๔๘๖ ได้
บรรจุ
เป็
นครู
ตรี
ที
โรงเรี
ยนสตรี
จั
งหวั
ดชั
ยภู
มิ
ต่
อมา พ.ศ. ๒๔๙๐ เป็
นครู
โรงเรี
ยนพาณิ
ชยการพระนคร
จนถึ
ง พ.ศ. ๒๕๐๒ จึ
งลาออกจากการเป็
นครู
เนื่
องจากทุ
พพลภาพ
นางนงไฉน ปริ
ญญาธวั
ช ได้
เริ่
มสร้
างงานประพั
นธ์
นวนิ
ยายครั้
งแรก เรื่
อง
“จุ
ดหมายปลายทางของกานดา”
โดยใช้
นามปากกาว่
า กาญจนา นาคนั
นทน์
ลงในหนั
งสื
อนครสาร เมื่
อ พ.ศ. ๒๔๘๙ หลั
งจากนั้
น เขี
ยนนวนิ
ยาย บทความ
สารคดี
เรื่
องสั้
น และบทกวี
งานเขี
ยนมี
หลายแนวหลายประเภท มี
ผลงานอย่
างต่
อเนื่
อง นอกจากใช้
นามปากกา
“กาญจนา
นาคนั
นทน์
ยั
งใช้
นามปากกาอื่
นๆ อี
ก ได้
แก่
ธวั
ชวดี
น.ฉ.น และ ดนั
ยศั
กดิ์
(ใช้
เฉพาะส่
งเรื่
องเข้
าประกวดเท่
านั้
น) ด้
วย
เป็
นนั
กเขี
ยนที่
มี
ศิ
ลปะในการถ่
ายทอดความรู้
ความรู้
สึ
ก ทั
ศนะต่
างๆ เป็
นนิ
ยายที่
แฝงไว้
ในแง่
คิ
ด โดยเฉพาะในเชิ
ศี
ลธรรมและการสื่
อสารถึ
งเหตุ
การณ์
บ้
านเมื
องในขณะนั้
นว่
าเป็
นเช่
นไร สิ่
งสำ
�คั
ญที่
ขาดไม่
ได้
คื
อ ความสนุ
กสนาน น่
าอ่
าน
น่
าติ
ดตาม มี
อารมณ์
ขั
น สอดแทรกไว้
เสมอ จนทำ
�ให้
ผู้
อ่
านได้
เรี
ยนรู้
สิ่
งต่
างๆ โดยไม่
รู้
ตั
ว เพราะทุ
กครั้
งจะต้
องศึ
กษา
ค้
นคว้
าหาข้
อมู
ลจากทุ
กด้
านก่
อนที
จะเขี
ยนทุ
กเรื่
องและใช้
ภาษาอ่
านเข้
าใจง่
ายเหมาะกั
บยุ
คสมั
ย ผลงานที่
ได้
รั
บความ
นิ
ยมแพร่
หลายมากที่
สุ
ด คื
อผลงานประเภทนวนิ
ยาย ได้
แก่
นวนิ
ยายพาฝั
นแนวชี
วิ
ตชนบท เรื่
องผู้
ใหญ่
ลี
กั
บนางมา
ธรณี
นี่
นี้
ใครครอง ผู้
กองยอดรั
ก หรื
อ ชื่
นชี
วานาวี
เป็
นต้
น นวนิ
ยายหลายเรื่
องได้
นำ
�มาสร้
างเป็
นละครโทรทั
ศน์
หลายครั้
นางนงไฉน ปริ
ญญาธวั
ช ถึ
งแก่
กรรมด้
วยโรคชรา เมื่
อวั
นที่
๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ สิ
ริ
อายุ
๙๓ ปี
ผลงานสำ
�คั
มี
ผลงานที่
โดดเด่
นในวงวรรณกรรมไทย ทั้
งนวนิ
ยายและวรรณกรรมสำ
�หรั
บเยาวชน โดยทุ
กประโยค
ทุ
กบรรทั
ด ทุ
กตอนที่
ประพั
นธ์
จะแฝงไว้
ด้
วยข้
อคิ
ด ข้
อเตื
อนใจ เพื
อส่
งเสริ
มให้
ผู้
อ่
านได้
เข้
าถึ
งศี
ลธรรม พุ
ทธศาสนา
และความดี
งามในทุ
กๆ ด้
าน นวนิ
ยายกว่
า ๕๐ เรื่
อง เรื่
องสั้
นกว่
า ๑๐๐ เรื่
อง อาทิ
ผู้
ใหญ่
ลี
กั
บนางมา
ผู้
กองยอดรั
ราตรี
สี
ทอง
๓๔
สมั
ยรั
ตนโกสิ
นทร์