Page 109 - บูรพศิลปิน58

Basic HTML Version

94
บู
รพศิ
ลปิ
น พ.ศ. ๒๕๕๘
ผลงานสำ
�คั
นายกุ
หลาบ สายประดิ
ษฐ์
เป็
นนั
กคิ
ด นั
กเขี
ยน และนั
กหนั
งสื
อพิ
มพ์
เป็
นทั้
งบรรณาธิ
การ และนั
กข่
าว
มี
ผลงานเขี
ยนจำ
�นวนมาก อาทิ
ไปสหภาพโซเวี
ยต
การเมื
องของประชาชน
จ้
าวหั
วใจ
ปราบพยศ
มารมนุ
ษย์
(สะกดว่
า มารมนุ
สส์
)
ผจญบาป
สงครามชี
วิ
ข้
างหลั
งภาพ
จนกว่
าเราจะพบกั
นอี
แลไปข้
างหน้
า มี
สองภาค คื
อ ภาคปฐมวั
และภาคมั
ชฌิ
มวั
ย แต่
ไม่
จบ
นวนิ
ยายของนั
กเขี
ยนเอกแห่
งโลก
ที่
หวั
งในสั
นติ
ภาพ
ปรั
ชญาลั
ทธิ
มาร์
กซิ
สม์
ประวั
ติ
ศาสตร์
สั
งคมมนุ
ษย์
การเมื
องของประชาชน
ในยามถู
กเนรเทศ (เรื่
องแปล)
เขาถู
กบั
งคั
บให้
เป็
นขุ
นโจร (เรื่
องแปล) ฯลฯ
นายกุ
หลาบ สายประดิ
ษฐ์
ใช้
นามปากกาดั
งนี้
“ศรี
บู
รพา” “อิ
สสรชน” “ชื่
นใจ”
และ
“กุ
หลาบ สายประดิ
ษฐ์
นอกจากนี้
นายกุ
หลาบ สายประดิ
ษฐ์
ยั
งมี
ผลงานอื่
นๆ อี
ก เช่
น เป็
นประธานกรรมการก่
อตั้
งสมาคม
หนั
งสื
อพิ
มพ์
แห่
งประเทศไทย รองประธานคณะกรรมการสั
นติ
ภาพแห่
งประเทศไทย เป็
นต้
องค์
การการศึ
กษา วิ
ทยาศาสตร์
และวั
ฒนธรรม แห่
งสหประชาชาติ
(UNESCO) ได้
ประกาศยกย่
องเกี
ยรติ
คุ
ให้
เป็
บุ
คคลสำ
�คั
ญของโลก
ในฐานะผู้
สร้
างคุ
ณประโยชน์
แก่
ประเทศไทยและสร้
างสั
นติ
ภาพของโลก ประจำ
�ปี
พ.ศ.
๒๕๔๘ เนื่
องในอายุ
ครบรอบ ๑๐๐ ปี
ชาตกาล ในวั
นที่
๓๑ มี
นาคม ๒๕๔๘
ได้
รั
บการยกย่
องเชิ
ดชู
เกี
ยรติ
เป็
บู
รพศิ
ลปิ
สาขาวรรณศิ
ลป์
พุ
ทธศั
กราช ๒๕๕๘