Page 108 - บูรพศิลปิน58

Basic HTML Version

93
บู
รพศิ
ลปิ
น พ.ศ. ๒๕๕๘
นายกุ
หลาบ สายประดิ
ษฐ์
(ศรี
บู
รพา)
บุ
คคลสำ
�คั
ญของโลก พุ
ทธศั
กราช ๒๕๔๘
เกิ
๓๑ มี
นาคม พ.ศ. ๒๔๔๘ ที่
กรุ
งเทพมหานคร
ถึ
งแก่
กรรม
๑๖ มิ
ถุ
นายน พ.ศ. ๒๕๑๗
ยุ
คสมั
รั
ตนโกสิ
นทร์
(รั
ชกาลที่
๕ - รั
ชกาลที่
๙)
ประวั
ติ
และการทำ
�งาน
นายกุ
หลาบ สายประดิ
ษฐ์
หรื
อที่
รู้
จั
กในนามปากกาว่
“ศรี
บู
รพา”
เป็
นบุ
ตรของนายสุ
วรรณ และนางสมบู
รณ์
ได้
รั
บการศึ
กษาขั้
นต้
นจากโรงเรี
ยน
วั
ดหั
วลำ
�โพง โรงเรี
ยนทหารเด็
กของกรมหลวงนครราชสี
มา และเข้
าเรี
ยนชั้
มั
ธยมที่
โรงเรี
ยนเทพศิ
ริ
นทร์
จนจบชั้
นมั
ธยมปี
ที่
๘ ศึ
กษาต่
อที่
มหาวิ
ทยาลั
ธรรมศาสตร์
และการเมื
อง สาขาวิ
ชานิ
ติ
ศาสตร์
ในระหว่
างที่
เป็
นนั
กเขี
ยน
นั
กหนั
งสื
อพิ
มพ์
นายกุ
หลาบ สายประดิ
ษฐ์
ได้
เดิ
นทางไปดู
กิ
จการหนั
งสื
อพิ
มพ์
ที่
ประเทศญี่
ปุ่
น เป็
นเวลา ๑ ปี
และ ณ ที่
นี้
ได้
ก่
อเกิ
ดนวนิ
ยายสำ
�คั
ญเรื่
องหนึ่
งคื
“ข้
างหลั
งภาพ”
และพ.ศ. ๒๔๙๐ -
๒๔๙๒ เดิ
นทางไปศึ
กษาวิ
ชาการเมื
องที่
ประเทศออสเตรเลี
ขณะเรี
ยนอยู่
ที่
โรงเรี
ยนเทพศิ
ริ
นทร์
ได้
ออกหนั
งสื
อในโรงเรี
ยนชื่
อว่
า ดรุ
ณสาร และศรี
เทพ ประมาณ
พ.ศ. ๒๔๖๔ เมื่
อจบชั้
นมั
ธยมปี
ที่
๘สมั
ครเป็
นครู
สอนภาษาอั
งกฤษภาคคํ่
าที่
โรงเรี
ยน
“รวมการสอน”
ระยะหนึ่
ง หลั
งจากนั้
ก็
หั
นเหเข้
าสู่
วงการนั
กเขี
ยนและนั
กหนั
งสื
อพิ
มพ์
ขณะที่
อยู่
โรงเรี
ยนรวมการสอน ได้
หั
ดแปลนวนิ
ยายต่
างประเทศ และ
ออกนิ
ตยสาร
“สารสหาย”
นามปากกา
“ศรี
บู
รพา”
จึ
งกำ
�เนิ
ดขึ้
น ณ ที่
นี้
โดยนายโกศล โกมลจั
นทร์
เจ้
าของสำ
�นั
รวมการแปลเป็
นผู้
ตั้
งให้
ต่
อมาได้
รั
บการชั
กชวนจาก พั
นโท พระวิ
สิ
ษฐพจนการ บรรณาธิ
การหนั
งสื
อเสนาศึ
กษาและ
เผยแผ่
วิ
ทยาศาสตร์
นิ
ตยสารรายเดื
อนของกรมยุ
ทธศึ
กษาทหารบก ให้
รั
บหน้
าที่
เป็
นผู้
ช่
วยบรรณาธิ
การ จนถึ
ง พ.ศ.
๒๔๗๒ ก็
ลาออก และชั
กชวนเพื่
อนนั
กเรี
ยนร่
วมรุ่
น ออกหนั
งสื
“สุ
ภาพบุ
รุ
ษรายปั
กษ์
หลั
งจากนั้
น เมื่
อ พ.ศ. ๒๔๗๓
หนั
งสื
อพิ
มพ์
บางกอกการเมื
อง ประสบภาวะเสื่
อมโทรม จึ
งได้
รั
บเชิ
ญให้
มาช่
วยปรั
บปรุ
งกิ
จการ นายกุ
หลาบ สายประดิ
ษฐ์
จึ
งมอบภาระการทำ
�นิ
ตยสารสุ
ภาพบุ
รุ
ษให้
มาลั
ย ชู
พิ
นิ
จ และมารั
บหน้
าที่
บรรณาธิ
การบางกอกการเมื
องใหม่
ปรากฏ
ว่
าหนั
งสื
อพิ
มพ์
นี้
ฟื้
นตั
วขึ้
นอย่
างรวดเร็
ว ทำ
�สถิ
ติ
จำ
�หน่
ายสู
งกว่
าฉบั
บอื่
นๆ แต่
ก็
ต้
องประสบภาวะถู
กกดดั
นจากการทำ
คอลั
มน์
วิ
พากย์
วิ
จารณ์
ระบบการทำ
�งานของข้
าราชการ ในที่
สุ
ดต้
องลาออก และไปรั
บหน้
าที่
บรรณาธิ
การหนั
งสื
อพิ
มพ์
รายวั
“ไทยใหม่
” “สยามราษฏร์
และ
“ศรี
กรุ
ง”
ซึ่
งบทความเรื่
อง
“มนุ
ษยภาพ”
ของนายกุ
หลาบ สายประดิ
ษฐ์
ที่
เขี
ยนขึ้
นกระทบถึ
งเจ้
าหน้
าที่
รั
ฐบาล เป็
นเหตุ
ให้
หนั
งสื
อพิ
มพ์
ถู
กยึ
ดใบอนุ
ญาตและปิ
ดแท่
นพิ
มพ์
อย่
างไรก็
ตามนายกุ
หลาบ
สายประดิ
ษฐ์
ก็
ยั
งคงมุ่
งมั่
นทำ
�หน้
าที่
บรรณาธิ
การหนั
งสื
อพิ
มพ์
ต่
อไป ได้
แก่
หนั
งสื
อพิ
มพ์
ประชาชาติ
ประชามิ
ตร-สุ
ภาพบุ
รุ
(หนั
งสื
อพิ
มพ์
สุ
ภาพบุ
รุ
ษ รวมกั
บหนั
งสื
อพิ
มพ์
ประชามิ
ตร)
จากการที่
นายกุ
หลาบ สายประดิ
ษฐ์
มั
กเขี
ยนวิ
พากย์
วิ
จารณ์
การทำ
�งานของรั
ฐบาล เน้
นสิ
ทธิ
เสรี
ภาพและ
ความเป็
นธรรม เรี
ยกร้
องเสรี
ภาพของนั
กหนั
งสื
อพิ
มพ์
กรณี
หลั
งทำ
�ให้
ถู
กจั
บข้
อหากบฏ หลั
งจากพ้
นโทษ ได้
รั
บเชิ
ญจาก
สมาคมส่
งเสริ
มความสั
มพั
นธ์
ทางวั
ฒนธรรมกั
บนานาประเทศของสหภาพโซเวี
ยตรุ
สเซี
ย และจากสถาบั
นวั
ฒนธรรม
สาธารณรั
ฐประชาชนจี
น ประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๐ - ๒๕๐๑ ตามลำ
�ดั
บ นายกุ
หลาบได้
ขอลี้
ภั
ยการเมื
อง ณ สาธารณรั
ประชาชนจี
น จนถึ
งแก่
กรรม เมื่
อวั
นที่
๑๖ มิ
ถุ
นายน พ.ศ. ๒๕๑๗ สิ
ริ
อายุ
๖๙ ปี
๓๒
สมั
ยรั
ตนโกสิ
นทร์