Page 107 - บูรพศิลปิน58

Basic HTML Version

92
บู
รพศิ
ลปิ
น พ.ศ. ๒๕๕๘
นายก้
าน พึ่
งบุ
ญ ณ อยุ
ธยา (ไม้
เมื
องเดิ
ม)
เกิ
๑๖ มิ
ถุ
นายน พ.ศ. ๒๔๔๘ ที่
กรุ
งเทพมหานคร
ถึ
งแก่
กรรม
๔ มี
นาคม พ.ศ. ๒๔๘๕
ยุ
คสมั
รั
ตนโกสิ
นทร์
(รั
ชกาลที่
๕ - รั
ชกาลที่
๘)
ประวั
ติ
และการทำ
�งาน
นายก้
าน พึ่
งบุ
ญ ณ อยุ
ธยา เกิ
ดเมื่
อวั
นที่
๑๖ มิ
ถุ
นายน พ.ศ. ๒๔๔๘ ณ ตำ
�บลวั
ดมหรรณพ์
กรุ
งเทพมหานคร
จบการศึ
กษาที่
โรงเรี
ยนวั
ดราชบพิ
ธ และโรงเรี
ยนวั
ดบวรนิ
เวศ
พ.ศ. ๒๔๖๕ รั
บราชการสั
งกั
ดกรมบั
ญชาการมหาดเล็
พ.ศ. ๒๔๖๙ ลาออกจากราชการ เพื่
อจะประกอบอาชี
พส่
วนตั
ว แต่
ไม่
ได้
เป็
นตามที่
คาดหวั
ง จึ
งกลายเป็
นคน
ว่
างงานและเริ่
มดื่
มสุ
ราจนติ
ดเป็
นนิ
สั
พ.ศ. ๒๔๗๘ เริ่
มต้
นชี
วิ
ตนั
กประพั
นธ์
โดยเอาประสบการณ์
ชี
วิ
ตของตนเองมาเขี
ยน ชื่
“เรื
อโยงเหนื
อ”
แต่
ได้
รั
บการปฏิ
เสธจากสำ
�นั
กพิ
มพ์
ด้
วยใจรั
กจึ
งเขี
ยนขึ
นอี
กเรื่
อง
“ห้
องเช่
าเบอร์
๑๓”
ซึ่
งก็
ได้
รั
บการปฏิ
เสธจากผู้
พิ
มพ์
จำ
�หน่
ายอี
กเช่
นเดิ
ต่
อมา เหม เวชกร ซึ่
งเป็
นเพื่
อนสนิ
ทได้
ลาออกจากสำ
�นั
กพิ
มพ์
“เพลิ
นจิ
ตต์
และมาตั้
งสำ
�นั
กพิ
มพ์
เองออก
หนั
งสื
อเป็
นรายวั
น ใช้
ชื่
อหนั
งสื
อว่
“คณะเหม”
ส่
วนก้
าน พึ่
งบุ
ญ ณ อยุ
ธยา เป็
นนั
กเขี
ยนประจำ
�สำ
�นั
กงาน และได้
เขี
ยนเรื่
อง
“ชาววั
ง”
โดยใช้
นามปากกา
“กฤษณะ พึ่
งบุ
ญ”
พ.ศ. ๒๔๗๙ ได้
พิ
มพ์
จำ
�หน่
ายนวนิ
ยายเรื่
อง
“แผลเก่
า”
โดยใช้
นามปากกาใหม่
ว่
“ไม้
เมื
องเดิ
ม”
โดยเฉพาะเรื่
อง
“ขุ
นศึ
ก”
เป็
นนวนิ
ยายไทยแท้
ที่
ยาวที่
สุ
ดเป็
นผลงานชิ้
นสุ
ดท้
าย
นายก้
าน พึ่
งบุ
ญ ณ อยุ
ธยา ถึ
งแก่
กรรม เมื่
อวั
นที่
๔ มี
นาคม พ.ศ. ๒๔๘๕ สิ
ริ
อายุ
๓๗ ปี
ผลงานสำ
�คั
ไม้
เมื
องเดิ
ม มี
ผลงานประพั
นธ์
เป็
นจำ
�นวนมาก เช่
น แผลเก่
า แสนแสบ หมื่
นซ่
อง หงสาพ่
าย เกวี
ยนหั
สำ
�เภาล่
ม เสื
อบาง บางระจั
น สาวชะโงก บึ
งขุ
นสร้
าง คุ้
งเผาถ่
าน แม่
หม้
าย กลางเพลิ
ง ศาลเพี
ยงตา ชายสามโบสถ์
ค่
านํ้
านม คนละถิ่
น หน้
าไถ ข้
าเก่
า สิ
นในนํ้
า สองศึ
ก เสื
อทุ่
ง นางถํ้
า รอยไถ โป๊
ะล่
ม นางห้
าม บ้
านนอกเข้
ากรุ
ง ข้
าหลวง
เดิ
ม อ้
ายขุ
นทอง ศึ
กกระทุ่
มลาย หนามยอกหนามบ่
ง เรื
อเพลง-เรื
อเร่
ทหารเอกพระบั
ณฑู
ร กระท่
อมปลายนา และ
ขุ
นศึ
ก เป็
นต้
น ซึ่
งผลงานที่
มี
ชื่
อเสี
ยงเป็
นอมตะ ได้
แก่
นิ
ยายอิ
งประวั
ติ
ศาสตร์
เรื่
อง ขุ
นศึ
นิ
ยายลู
กทุ่
ง เรื่
องแผลเก่
า เรื่
องรอยไถ และเรื่
องแสนแสบ เป็
นต้
ได้
รั
บการยกย่
องเชิ
ดชู
เกี
ยรติ
เป็
บู
รพศิ
ลปิ
สาขาวรรณศิ
ลป์
พุ
ทธศั
กราช ๒๕๕๘
๓๑
สมั
ยรั
ตนโกสิ
นทร์