Page 99 - บูรพศิลปิน58

Basic HTML Version

84
บู
รพศิ
ลปิ
น พ.ศ. ๒๕๕๘
ผลงานสำ
�คั
เขี
ยนงานวิ
ชาการ
ด้
านประวั
ติ
ศาสตร์
เช่
น ประวั
ติ
ศาสตร์
สากล ไทยกั
บสถานการณ์
สงครามโลก ครั้
งที่
ชี
วิ
ตและการต่
อสู้
ของ ๕๐ รั
ฐมนตรี
ฮิ
ตเลอร์
บุ
ก เมื่
อจอมพล ป. ลี้
ภั
ย เรื่
องชาติ
ไทย สยามกั
บสุ
วรรณภู
มิ
มุ
สโสลิ
นี
มอญ
ที่
เกี่
ยวข้
องกั
บไทย ประวั
ติ
รั
ฐศาสตร์
ไทย ด้
านศาสนา เช่
น ศาสนาสากล ของดี
ในอิ
นเดี
ย ลั
ทธิ
โยคี
พุ
ทธานุ
ภาพ พระพุ
ทธ
ศาสนาสี
มา ด้
านอั
กษรศาสตร์
และวรรณคดี
เช่
น ตำ
�ราไวยากรณ์
อั
งกฤษ ตำ
�ราไวยากรณ์
ชี
วิ
ตแห่
งละคร วรรณคดี
ชาดก
จารึ
กพ่
อขุ
นรามคำ
�แหง ตั
วอั
กษรบอกลั
กษณะ ด้
านศิ
ลปวั
ฒนธรรม ขนบธรรมเนี
ยมจารี
ตประเพณี
เช่
น ตำ
�นานกฐิ
เพลงดนตรี
ประวั
ติ
ศาสตร์
นาฏศิ
ลป์
การใช้
เพลงเกี
ยรติ
ยศ วั
ฒนธรรมสุ
โขทั
เขี
ยนนวนิ
ยาย
เช่
น ดอกฟ้
าจำ
�ปาศั
กดิ์
ห้
วงรั
ก - เหวลึ
ก พานทองรองเลื
อด กุ
หลาบเมาะลำ
�เลิ
ง มนต์
เรี
ยกผั
กรุ
งแตก ยอดรั
กนโปเลี
ยน ลู
กทาสในเรื
อนเบี้
ยฯ
ประพั
นธ์
บทละครอิ
งประวั
ติ
ศาสตร์
เช่
น เลื
อดสุ
พรรณ ราชมนู
ศึ
กถลาง เจ้
าหญิ
งแสนหวี
อานุ
ภาพพ่
อขุ
รามคำ
�แหง น่
านเจ้
า มหาเทวี
อานุ
ภาพแห่
งความรั
ก เป็
นต้
ประพั
นธ์
บทเพลงประกอบบทละครและเพลงปลุ
กใจรั
กชาติ
เช่
น รั
กเมื
องไทย ตื่
นเถิ
ดชาวไทย ต้
นตระกู
ลไทย
เดิ
น อธิ
ษฐาน ชาวไร่
เพื่
อนไทย ฯลฯ
เป็
นผู้
มี
สุ
นทรี
ยศิ
ลป์
ทางการพู
ดในที่
สาธารณะ ทำ
�สุ
นทรพจน์
การโต้
วาที
คำ
�ปราศรั
ย คำ
�แถลงการณ์
ได้
รั
บการยกย่
องเชิ
ดชู
เกี
ยรติ
เป็
บู
รพศิ
ลปิ
สาขาวรรณศิ
ลป์
พุ
ทธศั
กราช ๒๕๕๘