Page 78 - บูรพศิลปิน58

Basic HTML Version

63
บู
รพศิ
ลปิ
น พ.ศ. ๒๕๕๘
ดั
งกล่
าวมาข้
างต้
น หม่
อมราชวงศ์
คึ
กฤทธิ์
ปราโมช เป็
นผู้
มี
ความรู้
ความสามารถหลายด้
าน ทั้
ด้
านเศรษฐกิ
เป็
นนั
กการธนาคาร ที่
ปรึ
กษาด้
านเศรษฐกิ
จ รั
ฐมนตรี
ว่
าการกระทรวงการคลั
ง เจ้
าของนโยบาย
“เงิ
นผั
น”
ซึ่
งเป็
นที่
รู้
จั
เลื่
องลื
อในสมั
ยนั้
ด้
านการเมื
อง
เป็
นผู้
มี
บทบาททางการเมื
อง หั
วหน้
าพรรคการเมื
อง นายกรั
ฐมนตรี
คนที่
๑๓ ของ
ประเทศไทย โดยเฉพาะดำ
�เนิ
นการเปิ
ดสั
มพั
นธ์
ทางการทู
ตกั
บสาธารณรั
ฐประชาชนจี
น หลั
งจากที่
ขาดความสั
มพั
นธ์
กั
มานานถึ
ง ๒๐ ปี
ได้
รั
บฉายา
“เสาหลั
กประชาธิ
ปไตย”
ด้
านศิ
ลปวั
ฒนธรรม
ให้
ความสนใจ สนั
บสนุ
นส่
งเสริ
มนาฏศิ
ลป์
ดนตรี
โดยเฉพาะโขนธรรมศาสตร์
เป็
นผู้
ก่
อตั้
ง ผู้
อุ
ปถั
มภ์
ผู้
อำ
�นวยการฝี
กซ้
อม ผู้
คั
ดบท และประชาสั
มพั
นธ์
ทำ
�ให้
โขน
ธรรมศาสตร์
ยื
นยงมาได้
ด้
านสื่
อสารมวลชน
เป็
นนั
กเขี
ยนประจำ
�คอลั
มน์
ของหนั
งสื
อพิ
มพ์
สยามรั
ฐ และ
ด้
านวรรณกรรม
เป็
นนั
กเขี
ยน นั
กประพั
นธ์
มี
งานเขี
ยนมากมายทั้
งนวนิ
ยาย เรื่
องสั้
น เรื่
องแปล เรื่
องศาสนา วิ
จารณ์
การเมื
อง นอกจากนี้
ยั
งเป็
นนั
กแสดง เคยแสดงภาพยนตร์
ทั้
งไทยและต่
างประเทศ ด้
วยความรู้
ความสามารถ จึ
งได้
รั
บการยกย่
องว่
าเป็
“นั
กปราชญ์
ของเมื
องไทย”
ชี
วิ
ตความเป็
นอยู่
ส่
วนตั
วของ หม่
อมราชวงศ์
คึ
กฤทธิ์
ปราโมช ดู
เหมื
อนจะเป็
นชี
วิ
ตที่
ประเสริ
ฐที่
สุ
ดคนหนึ่
งใน
บรรดาคนไทยทั
งปวงด้
วยกั
น ไม่
ว่
าจะเป็
นชาติ
สกุ
ล เกี
ยรติ
ยศ ชื่
อเสี
ยง คุ
ณงามความดี
ความรู้
ความสามารถ ความเคารพ
นั
บถื
อจากผู้
อื่
น มี
พร้
อมอยู
ทุ
กประการ เป็
นบุ
คคลที่
ไม่
เหมื
อนใคร ไม่
มี
ใครเหมื
อน โดยเฉพาะเรื่
องทำ
�ความดี
ท่
านถื
อว่
ความดี
กั
บความชั่
วเป็
นของคู่
กั
น ซึ่
งความดี
และความชั่
วนั้
นจะต้
องเป็
นไปตามคำ
�สั่
งสอนของพระพุ
ทธองค์
คื
“ทำ
�ดี
ได้
ดี
ทำ
�ชั่
วได้
ชั่
ว”
ซึ่
งจะต้
องเป็
นความจริ
งเสมอไป เพี
ยงแต่
รอกาลเวลาเท่
านั้
นที่
จะพิ
สู
จน์
ความจริ
งในเรื่
องดั
งกล่
าว
หม่
อมราชวงศ์
คึ
กฤทธิ์
ปราโมช ถึ
งแก่
อสั
ญกรรมด้
วยโรคไตวาย หั
วใจวาย เมื่
อวั
นที่
๙ ตุ
ลาคม พ.ศ. ๒๕๓๘
สิ
ริ
อายุ
๘๔ ปี
ผลงานสำ
�คั
ผลงานของท่
านไม่
ว่
าจะเป็
นการเขี
ยนหรื
อการพู
ดในวาระต่
างๆ นั
บเป็
นเวลาหลายสิ
บปี
ได้
มี
ผู้
รวบรวมพิ
มพ์
เป็
นหนั
งสื
อไม่
น้
อยกว่
า ๑๑๕ เล่
ม บางเล่
มได้
รั
บการพิ
มพ์
หลายครั้
ง เช่
น สี่
แผ่
นดิ
น ไผ่
แดง หลายชี
วิ
ต กาเหว่
าที่
บาง
เพลง ซู
สี
ไทยเฮา เป็
นต้
น เล่
มแรกที่
ได้
รั
บการพิ
มพ์
“บทความบางเรื่
อง”
เมื่
อ พ.ศ. ๒๔๙๗ รวมบทความทางเศรษฐกิ
เล่
มล่
าสุ
ดคื
“ชรากถา”
เมื่
อ พ.ศ. ๒๕๒๘ ฉลองอายุ
ครบ ๗๔ ปี
ผลงานด้
านวรรณศิ
ลป์
แยกออกได้
ดั
งนี้
๑. หนั
งสื
อประเภทสั
งคม เช่
น เมื
องไทยกั
บคึ
กฤทธิ์
ปั
จจุ
บั
นและอนาคตของสั
งคมไทย วั
ยรุ่
น เป็
นต้
๒. บทความและบทวิ
จารณ์
เช่
น คึ
กฤทธิ์
จากหน้
า ๕ สยามรั
ฐ ข้
าวนอกนา คึ
กฤทธิ์
กั
บนั
กศึ
กษา ตอบปั
ญหา
หั
วใจ เป็
นต้
๓. ประเพณี
และวั
ฒนธรรม เช่
น ประเพณี
การบวช การตาย แต่
งงาน พระราชพิ
ธี
ถื
อนํ้
าพิ
พั
ฒน์
สั
ตยา วรรณคดี
ไทย นาฏศิ
ลป์
ไทย, โครงกระดู
กในตู้
เป็
นต้
๔. เรื่
องแปล เช่
น อากิ
ตางาวะ สิ
วโนสุ
เกะ ราโชมอน หรื
อประตู
ผี
จอนะธาน ลิ
ฟวิ
งตั
น นางนวล
๕. การศึ
กษา เช่
น ห้
วงมหรรณพ การศึ
กษากั
บการสื
บทอดและเสริ
มสร้
างวั
ฒนธรรม
๖. ศาสนา เช่
น เซ็
นและนิ
กายวั
ชรยาน คึ
กฤทธิ์
กั
บพุ
ทธศาสนา วิ
วาทะระหว่
าง ม.ร.ว. คึ
กฤทธิ์
กั
บพุ
ทธทาส
ภิ
กขุ
พระมหาบั
ว ญาณสั
มปั
นโน รั
ตนะของนรชน เป็
นต้
๗. ประวั
ติ
ศาสตร์
เช่
น กฤษฎาภิ
นิ
หารอั
นบดบั
งมิ
ได้
สั
งคมสมั
ยอยุ
ธยา
๘. เศรษฐกิ
จ เช่
น การธนาคารพาณิ
ชย์
นิ
ราศต่
างแดน เป็
นต้
๙. สารคดี
เช่
น โลกส่
วนตั
วของผม รายละเอี
ยดการเสด็
จเยื
อนสหรั
ฐและยุ
โรป ถกเขมร ฉากญี่
ปุ่
น ยิ
ว เจ้
าโลก
สงครามผิ
ว คนของโลก ชมสวน โครงกระดู
กในตู้
พม่
าเสี
ยเมื
อง ฯลฯ