Page 71 - บูรพศิลปิน58

Basic HTML Version

56
บู
รพศิ
ลปิ
น พ.ศ. ๒๕๕๘
พระกรณี
ยกิ
จด้
านวรรณศิ
ลป์
พระเจ้
าบรมวงศ์
เธอ กรมหลวงวงษาธิ
ราชสนิ
ท ทรงประกอบพระกรณี
ยกิ
จมากมายหลายด้
าน พระนิ
พนธ์
มี
เนื้
อหาหลากหลายสะท้
อนให้
เห็
นพระอั
จฉริ
ยภาพในด้
านการแพทย์
วรรณคดี
กวี
นิ
พนธ์
และประวั
ติ
ศาสตร์
ได้
แก่
ตำ
�ราสรรพคุ
ณยา
ทรงศึ
กษาค้
นคว้
ารวบรวมและเรี
ยบเรี
ยงอธิ
บายถึ
งสรรพคุ
ณยาสมุ
นไพรไทยแต่
ละชนิ
โดยละเอี
ยด
นิ
ราศพระประธม
ทรงพระนิ
พนธ์
เมื่
อ พ.ศ. ๒๓๗๗ เพื่
อพรรณนาการเดิ
นทางไปนมั
สการพระปฐมเจดี
ย์
จั
งหวั
ดนครปฐม
กลบทสิ
งโตเล่
นหาง
ทรงได้
รั
บมอบหมายจากพระบาทสมเด็
จพระนั
งเกล้
าเจ้
าอยู่
หั
วให้
พระนิ
พนธ์
กวี
นิ
พนธ์
ในหมวดวรรณคดี
ตำ
�ราเพลงยาวกลบทนี้
เพื่
อจารึ
กติ
ดไว้
ที่
เสาพระระเบี
ยงพระอุ
โบสถชั้
นใน
วั
ดพระเชตุ
พนวิ
มลมั
งคลาราม
โคลงภาพฤาษี
ดั
ดตน
ทรงได้
รั
บมอบหมายจากพระบาทสมเด็
จพระนั่
งเกล้
าเจ้
าอยู่
หั
วให้
พระนิ
พนธ์
คำ
ประพั
นธ์
ในหมวดอนามั
ย จารึ
กโคลงภาพฤาษี
ดั
ดตน ๒ บท คื
“ดั
ดตนแก้
ไหล่
แก้
ขา”
และ
“ดั
ดตนแก้
ลมในอก”
เพื่
อจารึ
กติ
ดไว้
ที่
ผนั
งศาลาราย วั
ดพระเชตุ
พนวิ
มลมั
งคลาราม
เพลงยาวสามชาย
ทรงพระนิ
พนธ์
โต้
ตอบเที
ยบเรื
องอิ
เหนา ร่
วมกั
บพระบาทสมเด็
จพระปิ
นเกล้
าเจ้
าอยู
หั
จิ
นดามณี
ทรงพระนิ
พนธ์
ขึ้
นเมื่
อ พ.ศ. ๒๓๙๒ ตามพระราชปรารภในพระบาทสมเด็
จพระนั่
งเกล้
เจ้
าอยู่
หั
ว เพื่
อใช้
เป็
นแบบเรี
ยนสำ
�หรั
บพระราชกุ
มาร
พงษาวดารราชิ
นิ
กู
ลบางช้
าง
รั
บสั่
งให้
พระยาอุ
ไทยธรรม (แก้
ว) เป็
นผู้
สื
บค้
นและเรี
ยบเรี
ยงถวาย จาก
นั้
นทรงตรวจแก้
ไขเพิ่
มเติ
มให้
สมบู
รณ์
ยิ่
งขึ้
คำ
�ให้
การขุ
ดหลวงหาวั
ดฉบั
บหลวง
ทรงอำ
�นวยการแปลจากภาษามอญเป็
นภาษาไทย
พระราชพงศาวดารฉบั
บพระราชหั
ตถเลขา
พระบาทสมเด็
จพระจอมเกล้
าเจ้
าอยู่
หั
วโปรดเกล้
าฯ ให้
ทรง
ตรวจสอบชำ
�ระพระราชพงศาวดารที่
มี
อยู่
แต่
เดิ
พ.ศ. ๒๕๕๑ เนื่
องในวาระวั
นประสู
ติ
ครบรอบ ๒๐๐ ปี
องค์
การการศึ
กษา วิ
ทยาศาสตร์
และวั
ฒนธรรม
แห่
งสหประชาชาติ
(UNESCO) ได้
ประกาศยกย่
องพระเกี
ยรติ
คุ
ณให้
เป็
บุ
คคลสำ
�คั
ญของโลก
สาขาปราชญ์
และกวี
(Scholar & Poet)
ทรงได้
รั
บการยกย่
องเชิ
ดชู
พระเกี
ยรติ
คุ
ณเป็
บู
รพศิ
ลปิ
สาขาวรรณศิ
ลป์
พุ
ทธศั
กราช ๒๕๕๘