Page 65 - บูรพศิลปิน58

Basic HTML Version

50
บู
รพศิ
ลปิ
น พ.ศ. ๒๕๕๘
สมเด็
จพระเจ้
าบรมวงศ์
เธอ กรมพระยาดำ
�รงราชานุ
ภาพ ทรงพระปรี
ชาสามารถ ประกอบพระกรณี
ยกิ
อั
นมี
คุ
ณู
ปการต่
อประเทศอเนกประการ ได้
แก่
ทรงเป็
นกำ
�ลั
งสำ
�คั
ญของพระบาทสมเด็
จพระจุ
ลจอมเกล้
าเจ้
าอยู่
หั
วใน
การปฏิ
รู
ปประเทศ ทรงได้
รั
บการวางพระราชหฤทั
ยให้
ดำ
�รงตำ
�แหน่
งเสนาบดี
กระทรวงมหาดไทย ทรงวางระเบี
ยบ
ปฏิ
บั
ติ
ราชการ ทางวางรากฐานระเบี
ยบการปกครอง ตลอดจนทรงปฏิ
บั
ติ
พระองค์
เป็
นแบบอย่
างที่
ดี
ของนั
กปกครอง
ข้
าราชการ ทางด้
านการศึ
กษา ทรงวางหลั
กสู
ตรและทรงคิ
ดแบบเรี
ยนภาษาไทย เป็
นการวางรากฐานการศึ
กษาแบบ
ใหม่
ของประเทศ
ทรงทำ
�นุ
บำ
�รุ
งรั
กษามรดกด้
านศิ
ลปวั
ฒนธรรมของชาติ
พระองค์
ทรงพระอั
จฉริ
ยภาพทางด้
านอั
กษรศาสตร์
โดยเฉพาะประวั
ติ
ศาสตร์
โบราณคดี
ศิ
ลปวั
ฒนธรรม ปรั
ชญา ศาสนา วรรณคดี
กฎหมาย ทรงศึ
กษาค้
นคว้
าข้
อมู
ทางประวั
ติ
ศาสตร์
อย่
างเป็
นระบบ และนำ
�เสนอเรื่
องราวทางประวั
ติ
ศาสตร์
อย่
างเป็
นเหตุ
เป็
นผลตามวิ
ธี
การทาง
ประวั
ติ
ศาสตร์
จึ
งทรงได้
รั
บยกย่
องให้
เป็
“พระบิ
ดาแห่
งประวั
ติ
ศาสตร์
ไทย”
ในเบื้
องปลายพระชนม์
ชี
พ ทรงดำ
�รงตำ
�แหน่
งนายกหอสมุ
ดสำ
�หรั
บพระนคร ทรงเสาะหาและรวบรวมหนั
งสื
หนั
งสื
อโบราณมาเก็
บรั
กษาไว้
ที่
หอพระสมุ
ดเป็
นจำ
�นวนมาก ทั้
งยั
งทรงตรวจสอบชำ
�ระเอกสารเหล่
านั้
น พร้
อมทั้
ส่
งเสริ
มให้
มี
การพิ
มพ์
เผยแพร่
อย่
างแพร่
หลาย
เมื่
อพระบาทสมเด็
จพระปกเกล้
าเจ้
าอยู่
หั
วโปรดเกล้
าฯ ให้
จั
ดตั้
งราชบั
ณฑิ
ตยสภา โปรดให้
พระองค์
เป็
นนายก
ราชบั
ณฑิ
ตยสภา ทรงวางรากฐานการจั
ดพิ
พิ
ธภั
ณฑ์
แบบใหม่
จั
ดทำ
�บั
ญชี
สงวนรั
กษาโบราณวั
ตถุ
ศิ
ลปวั
ตถุ
ทั้
งยั
งทรง
ทำ
�นุ
บำ
�รุ
งโบราณสถานทั่
วประเทศ
สมเด็
จพระเจ้
าบรมวงศ์
เธอ กรมพระยาดำ
�รงราชานุ
ภาพ สิ้
นพระชนม์
เมื่
อวั
นที่
๑ ธั
นวาคม พ.ศ. ๒๔๘๖
พระชั
นษาได้
๘๑ ปี
ทรงเป็
นต้
นราชสกุ
ล ดิ
ศกุ
พระกรณี
ยกิ
จด้
านวรรณศิ
ลป์
สมเด็
จพระเจ้
าบรมวงศ์
เธอ กรมพระยาดำ
�รงราชานุ
ภาพมี
พระอั
จฉริ
ยภาพทางด้
านอั
กษรศาสตร์
โดยเฉพาะ
ประวั
ติ
ศาสตร์
โบราณคดี
ศิ
ลปวั
ฒนธรรม ปรั
ชญา ศาสนา วรรณคดี
กฎหมาย ดั
งเห็
นได้
จากพระนิ
พนธ์
ความรู้
ต่
างๆ
ซึ่
งหอสมุ
ดแห่
งชาติ
รวบรวมไว้
กว่
า ๑,๐๐๐ เรื่
อง เช่
น เรื่
องไทยรบพม่
า ตำ
�นานพระพุ
ทธเจดี
ย์
นิ
ทานโบราณคดี
เที่
ยวเมื
องพม่
า สาส์
นสมเด็
จ พระราชพงศาวดารกรุ
งรั
ตนโกสิ
นทร์
รั
ชกาลที่
๕ นิ
ราศนครวั
ด ฯลฯ
ใน พ.ศ. ๒๕๐๕ เนื่
องในวาระฉลองวั
นประสู
ติ
ครบ ๑๐๐ ปี
องค์
การการศึ
กษา วิ
ทยาศาสตร์
และวั
ฒนธรรม
แห่
งสหประชาชาติ
(UNESCO) ได้
ประกาศพระเกี
ยรติ
คุ
ณให้
สมเด็
จพระเจ้
าบรมวงศ์
เธอ กรมพระยาดำ
�รงราชานุ
ภาพ
ทรงเป็
บุ
คคลสำ
�คั
ญของโลก
ผู้
มี
ผลงานดี
เด่
นทางด้
านวั
ฒนธรรมระดั
บโลก
ทรงได้
รั
บการยกย่
องเชิ
ดชู
พระเกี
ยรติ
คุ
ณเป็
บู
รพศิ
ลปิ
สาขาวรรณศิ
ลป์
พุ
ทธศั
กราช ๒๕๕๘