Page 45 - บูรพศิลปิน58

Basic HTML Version

30
บู
รพศิ
ลปิ
น พ.ศ. ๒๕๕๘
พระยาธรรมปรี
ชา (แก้
ว)
เกิ
ไม่
ปรากฏหลั
กฐาน
ถึ
งแก่
อนิ
จกรรม
ไม่
ปรากฎหลั
กฐาน
ยุ
คสมั
ธนบุ
รี
- รั
ตนโกสิ
นทร์
ประวั
ติ
และการทำ
�งาน
พระยาธรรมปรี
ชา นามเดิ
ม แก้
ว เป็
นชาวเมื
องพิ
จิ
ตร ได้
เข้
ารั
บราชการในกรมพระอาลั
กษณ์
ในสมั
ยธนบุ
รี
ต่
อมาได้
รั
บพระราชทานบรรดาศั
กดิ์
เป็
นพระอาลั
กษณ์
ต่
อมาได้
กราบถวายบั
งคมลาอุ
ปสมบทที
วั
ดหงส์
รั
ตนาราม
(วั
ดเจ้
าขรั
วหงส์
) เป็
นผู้
ที่
มี
ความรู้
แตกฉานในพระธรรมวิ
นั
ย สมเด็
จพระเจ้
าตากสิ
มมหาราชโปรดเกล้
าฯ ให้
ดำ
�รง
สมณศั
กดิ์
เป็
นพระราชาคณะที่
“รั
ตนมุ
นี
ต่
อมาในรั
ชสมั
ยพระบาทสมเด็
จพระพุ
ทธยอดฟ้
าจุ
ฬาโลกมหาราช ด้
วยทรงนั
บถื
อว่
าพระรั
ตนมุ
นี
เป็
นผู้
มี
ความรู้
ความชำ
�นาญแตกฉานทั้
งภาษาไทยและภาษาบาลี
อี
กทั้
งมี
ความรู้
ในพระพุ
ทธศาสนาอย่
างลึ
กซึ้
ง จึ
งโปรดเกล้
าฯ ให้
ลา
สิ
กขาบทมารั
บราชการในกรมพระอาลั
กษณ์
เมื่
อครั้
งที่
โปรดให้
พระราชาคณะแต่
งไตรภู
มิ
กถาจบหนึ่
ง และให้
ราชบั
ณฑิ
ตแต่
งอี
กจบหนึ่
ง ได้
ทอดพระเนตร
ความทั้
งสองฉบั
บ แล้
วทรงพระราชดำ
�ริ
ว่
าถ้
อยคำ
�สำ
�นวนตลอดจนข้
อความยั
งไม่
แนบเนี
ยนสมพระราชหฤทั
ย จึ
งโปรดให้
พระอาลั
กษณ์
(แก้
ว) ชำ
�ระเรี
ยบเรี
ยงขึ้
นใหม่
สำ
�เร็
จเป็
“ไตรภู
มิ
โลกยวิ
นิ
จฉั
ย”
และเมื่
อโปรดให้
สั
งคายนาพระไตรปิ
ฎก
พระอาลั
กษณ์
แก้
วได้
เป็
นหั
วหน้
าราชบั
ณฑิ
นอกจากนี้
พระอาลั
กษณ์
(แก้
ว) ยั
งมี
ส่
วนร่
วมในการชำ
�ระกฎหมายตราสามดวง ซึ่
งชำ
�ระเมื่
อ พ.ศ. ๒๓๔๗
ดั
งปรากฏนามอยู่
ในบานแผนกกฎหมายตราสามดวง
เมื่
อ พ.ศ. ๒๓๒๗ พระอาลั
กษณ์
(แก้
ว) ได้
รั
บพระราชทานบรรดาศั
กดิ์
เป็
นพระยาธรรมปโรหิ
ต เจ้
ากรมพระ
อาลั
กษณ์
แล้
วเลื่
อนขึ้
นเป็
นพระยาธรรมปรี
ชา จางวางราชบั
ณฑิ
ตในสมั
ยรั
ชกาลที่
๑ สั
นนิ
ษฐานว่
า พระยาธรรมปรี
ชา
(แก้
ว) ถึ
งแก่
อนิ
จกรรมในปลายรั
ชกาลที่
๑ หรื
อต้
นรั
ชกาลที่
ผลงานสำ
�คั
รั
ตนพิ
มพวงศ์
แปลจากภาษาบาลี
เป็
นภาษาไทยเมื่
อ พ.ศ. ๒๓๓๑
คั
มภี
ร์
มหาวงศ์
พงศาวดารลั
งกาทวี
ป แปลจากภาษาบาลี
เป็
นไทยจบปริ
จเฉทที่
๓๖ เมื่
อ พ.ศ. ๒๓๓๙
ไตรภู
มิ
โลกยวิ
นิ
จฉั
ย เรี
ยบเรี
ยงเมื่
อ พ.ศ. ๒๓๔๕
ไตรเพท เรี
ยบเรี
ยง
เสนางคโยคศิ
ลปศาสตร์
เรี
ยบเรี
ยง
ได้
รั
บการยกย่
องเชิ
ดชู
เกี
ยรติ
เป็
บู
รพศิ
ลปิ
สาขาวรรณศิ
ลป์
พุ
ทธศั
กราช ๒๕๕๘
สมั
ยธนบุ
รี