Page 38 - บูรพศิลปิน58

Basic HTML Version

23
บู
รพศิ
ลปิ
น พ.ศ. ๒๕๕๘
พระโหราธิ
บดี
เกิ
ไม่
ปรากฏหลั
กฐาน
ถึ
งแก่
กรรม
ไม่
ปรากฏหลั
กฐาน
ยุ
คสมั
อยุ
ธยา (รั
ชสมั
ยสมเด็
จพระนารายณ์
มหาราช)
ประวั
ติ
และการทำ
�งาน
พระโหราธิ
บดี
เป็
นชาวโอฆบุ
รี
เดิ
มอยู่
ณ เมื
องสุ
โขทั
ย ดั
งปรากฏในหนั
งหนั
งสื
อจิ
นดามณี
ว่
“..ขุ
นปราชหนึ่
งเลิ
เป็
นโหรประเสริ
ฐ ปั
ญญาชำ
�นาญ ชาวโอฆบุ
รี
สวั
สดี
พิ
ศาล ข้
าพระภู
บาลเจ้
ากรุ
งพระนคร”
และ
“...พระโหราธิ
บดี
เดิ
มอยู่
เมื
องสุ
โขทั
ย แต่
งถวายแด่
ครั้
งสมเด็
จพระนารายณ์
เป็
นเจ้
าลพบุ
รี
ย์
ประวั
ติ
ของพระโหราธิ
บดี
นี้
ไม่
ปรากฏแน่
ชั
ด มี
เพี
ยงเรื่
องเล่
าในพระราชพงศาวดารกรุ
งศรี
อยุ
ธยาครั้
งรั
ชกาล
สมเด็
จพระเจ้
าปราสาททองว่
า มี
โหรเอกผู้
หนึ่
งทำ
�นายได้
แม่
นยำ
� ครั้
งหนึ่
งสมเด็
จพระเจ้
าปราสาททองทอดพระเนตร
เห็
นหนู
ตั
วหนึ่
งตกลงมาจากเพดานจึ
งทรงนำ
�ขั
นมาครอบไว้
แล้
วโปรดให้
โหรเอกผู้
นั้
นมาลองวิ
ชา โดยให้
ทายว่
า ในขั
ครอบมี
อะไร โหรทายว่
า มี
หนู
๔ ตั
ว สมเด็
จพระเจ้
าปราสาททองตรั
สว่
า ทายพลาด ครั้
นหงายขั
นขึ้
นมาปรากฏว่
ามี
หนู
๔ ตั
วจริ
ง เพราะระหว่
างอยู่
ในขั
นครอบนั้
นหนู
ตกลู
กออกมาอี
ก ๓ ตั
ว อย่
างไรก็
ตาม ไม่
มี
หลั
กฐานที่
จะพิ
สู
จน์
ให้
แน่
ชั
ว่
า โหรผู้
นี้
เป็
นคนเดี
ยวกั
นกั
บพระโหราธิ
บดี
ที่
แต่
งหนั
งสื
อจิ
นดามณี
ในรั
ชกาลต่
อมาหรื
อไม่
ผลงานสำ
�คั
จิ
นดามณี
ได้
รั
บการยกย่
องเชิ
ดชู
เกี
ยรติ
เป็
บู
รพศิ
ลปิ
สาขาวรรณศิ
ลป์
พุ
ทธศั
กราช ๒๕๕๘
๑๑
สมั
ยอยุ
ธยา