Page 372 - บูรพศิลปิน58

Basic HTML Version

357
บู
รพศิ
ลปิ
น พ.ศ. ๒๕๕๘
ต่
อมาละครเวที
เสื่
อมความนิ
ยมลง ภาพยนตร์
ไทยกลั
บมานิ
ยมอี
ก นายอำ
�นวยจึ
งคิ
ดสร้
างภาพยนตร์
เรื่
อง
“พี่
ชาย”
เพื่
อช่
วยเหลื
อครอบครั
วของนั
กแสดงที่
เสี
ยชี
วิ
ตขณะทำ
�หน้
าที่
บนเวที
(จอก ดอกจั
น) โดยเขี
ยนบท กำ
�กั
บการ
แสดงและตั
ดต่
อเอง ภาพยนตร์
เรื่
องนี้
เป็
นการสร้
างที่
ประหยั
ดที่
สุ
ด เมื่
อเสร็
จแล้
วไปเสนอฉายที่
ศาลาเฉลิ
มกรุ
ง ได้
รั
การต้
อนรั
บเป็
นอย่
างดี
หนั
งเรื่
องนี้
ไม่
อื
ดอาด ดู
สนุ
ก รวดเร็
วทั
นใจ ด้
วยวิ
ธี
การตั
ดต่
อที่
แยบยล
พ.ศ. ๒๔๙๖ นายอำ
�นวยได้
กำ
�กั
บหนั
งไว้
๒ เรื่
อง คื
“พรานนาวี
และ
“นางแมวป่
า”
นำ
�ออกฉายรายได้
ดี
ทั้
งเป็
นแนวทางให้
มี
ผู้
สร้
างบทบาทนางเอกเป็
นผู้
หญิ
งเก่
งกล้
าตามมาอี
กหลายเรื่
อง
พ.ศ. ๒๔๙๗ ได้
นำ
�บทละครของสุ
วั
ฒน์
วรดิ
ลก
“รพี
พร”
มาสร้
างหนั
งเรื่
อง
“สามหั
วใจ”
ได้
รั
บคำ
�ยกย่
องว่
สร้
างหนั
งแนวชี
วิ
ตได้
ยอดเยี่
ยม
ต่
อมาได้
ถู
กชั
กชวนให้
เข้
ามาทำ
�บริ
ษั
ทสถาพรภาพยนตร์
บริ
ษั
ทใหญ่
แห่
งแรกยุ
คหลั
งสงคราม ได้
สร้
างหนั
ง ๔
เรื่
อง พอเข้
าฉายปรากฏว่
าขาดทุ
นทุ
กเรื่
อง คนดู
ไม่
ชอบเพราะเป็
นเรื่
องการเมื
องสอดแทรกการต่
อต้
านคอมมิ
วนิ
สต์
จึ
ต้
องเปลี่
ยนแนวการสร้
าง โดยดึ
ง รพี
พร เข้
ามาเขี
ยนบทการแสดงเรื่
อง
“นางแก้
ว”
ทำ
�ให้
สถานการณ์
ดี
ขึ้
ต่
อมาได้
รวมกำ
�ลั
งกั
นตั้
งบริ
ษั
ท เนรมิ
ตภาพยนตร์
สร้
างเรื่
อง
“โบตั๋
น”
อำ
�นวยการสร้
างโดยจรี
อมาตยกุ
อำ
�นวยการแสดงโดยครู
เนรมิ
ต (นายอำ
�นวย) กำ
�กั
บการแสดงโดย ส.อาสนจิ
นดา เจตนาที่
แท้
จริ
งก็
คื
อ ครู
เนรมิ
ตต้
องการ
ผลั
กดั
นให้
ส. อาสนจิ
นดาขึ้
นเป็
นผู้
กำ
�กั
บการแสดง เรื่
องโบตั๋
นเป็
นภาพยนตร์
ไทยเรื่
องแรกที่
ทำ
�เงิ
นรายได้
ถึ
งล้
านบาท
เป็
นประวั
ติ
ศาสตร์
ของวงการภาพยนตร์
ไทยต้
องจารึ
ครู
เนรมิ
ต ได้
กำ
�กั
บหนั
งอี
ก ๒ เรื่
อง ซึ่
งเป็
นเรื่
องหนุ่
มไทยกั
บสาวจี
น เรื่
อง
“หงส์
หยก” “มั
งกรทอง”
จึ
งต้
อง
ไปถ่
ายทำ
�ที
ฮ่
องกง ต่
อมาเรื
อง
“สามรั
กในปารี
ส” “ราตรี
ในโตเกี
ยว”
ก็
ได้
ยกกองถ่
ายไปที
ปารี
ส ฝรั
งเศส และโตเกี
ยว ญี
ปุ
พ.ศ. ๒๕๐๑ บริ
ษั
ท เนรมิ
ต ได้
ร่
วมกั
บ บริ
ษั
ท ชอบราดอร์
สร้
างหนั
ง เช่
“เรื
อนแพ”
ออกฉายที่
ศาลาเฉลิ
มไทย
ประสบความสำ
�เร็
จเรื่
องรายได้
และได้
นำ
�ออกสู่
ตลาดโลกนำ
�ชื่
อเสี
ยงมาสู่
ประเทศไทยด้
วย
ผลงานภาพยนตร์
ของครู
เนรมิ
ต ตั้
งแต่
พ.ศ. ๒๔๘๔ - ๒๕๒๕ มี
มากมายหลายเรื่
อง ซึ่
งล้
วนแล้
วแต่
เป็
นที่
ติ
ดตาตรึ
งใจแก่
บรรดาผู้
นิ
ยมดู
หนั
งไทยไม่
รู้
ลื
ม ถ้
าถามผู้
ชมทั่
วไปถึ
งชื่
อ อำ
�นวย กลั
สนิ
มิ
จะมี
แต่
คนส่
ายหน้
าไม่
รู้
จั
แต่
ถ้
าเอ่
ยชื่
“ครู
เนรมิ
ต”
ทุ
กคนจะกล่
าวเป็
นเสี
ยงเดี
ยวกั
นว่
ายอดเยี่
ยม ก็
ด้
วยผลงานของ
“ครู
เนรมิ
ต”
เป็
นเครื่
อง
ยื
นยั
นและคํ้
าประกั
นได้
ว่
าคนดู
จะได้
รั
บความสุ
ขสนุ
กสนานอย่
างแน่
นอน ผลงานของท่
านนั้
นเหมาะสมอย่
างยิ่
งที่
จะ
ได้
รั
บการยกย่
องว่
าเป็
นบรมครู
ผู้
กำ
�กั
บภาพยนตร์
ไทย
นายอำ
�นวย กลั
สนิ
มิ
ถึ
งแก่
กรรมด้
วยติ
ดเชื้
อในกระแสเลื
อด ปอดอั
กเสบ เมื่
อวั
นที่
๑๙ กุ
มภาพั
นธ์
พ.ศ.
๒๕๔๘ สิ
ริ
อายุ
๙๐ ปี
ผลงานสำ
�คั
ผู้
กำ
�กั
บภาพยนตร์
ผู้
สร้
างภาพยนตร์
ผู้
บุ
กเบิ
กการสร้
างภาพยนตร์
ไทยด้
วยฟิ
ล์
ม ๑๖ มม. กำ
�กั
บภาพยนตร์
เรื่
องแรก บ้
านไร่
นาเรา ที่
มี
เนื้
อหาปลุ
กใจให้
รั
กชาติ
สร้
างโดยกองภาพยนตร์
ทหารอากาศ ตามนโยบายของ
รั
ฐบาลจอมพล ป. พิ
บู
ลสงคราม เมื่
อ พ.ศ. ๒๔๘๔ และกำ
�กั
บภาพยนตร์
อี
กจำ
�นวนมากรวมทั้
ง ภาพยนตร์
๑๖ มม. เด่
นๆ ที่
สร้
างชื่
อเสี
ยงอย่
างมาก ได้
แก่
โบตั๋
น สามารถทำ
�รายได้
ถึ
งหนึ่
งล้
านบาท หงส์
หยก ที่
มี
เก่
อ หลาน จากฮ่
องกง ร่
วมแสดงและขั
บร้
องเพลงประกอบ วรรณกรรมอมตะของยาขอบ ผู้
ชนะสิ
บทิ
ซึ่
งต้
องลงทุ
นสู
งใช้
ผู้
แสดงจำ
�นวนนั
บร้
อยในฉากพลทหารและช้
างศึ
กโจมตี
เมื
อง หรื
อการรบแบบประจั
หน้
าในพื้
นที่
เต็
มไปด้
วยโคลนกลางทุ่
ง ให้
บรรยากาศสมจริ
งของสมรภู
มิ
สมั
ยโบราณ ซึ่
งเป็
นไปด้
วยความ
ยากลำ
�บากทั้
งนั
กแสดงและมุ
มกล้
องทั้
งก่
อนและระหว่
างการถ่
ายทำ
� และยั
งมี
ผลงานอี
กมากมายทั้
งการ