Page 369 - บูรพศิลปิน58

Basic HTML Version

354
บู
รพศิ
ลปิ
น พ.ศ. ๒๕๕๘
นายใหญ่
วิ
เศษพลกรั
ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
สาขาศิ
ลปะการแสดง
(เพลงพื้
นบ้
าน - เพลงโคราช) พุ
ทธศั
กราช ๒๕๓๙
เกิ
๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๓ ที่
จั
งหวั
ดนครราชสี
มา
ถึ
งแก่
กรรม
๓๐ สิ
งหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ยุ
คสมั
รั
ตนโกสิ
นทร์
(รั
ชกาลที่
๖ - รั
ชกาลที่
๙)
ประวั
ติ
และการทำ
�งาน
นายใหญ่
วิ
เศษพลกรั
ง เป็
นบุ
ตรคนที่
๒ ในจำ
�นวน ๕ คน ของนายเทิ่
และนางแจ้
ง อาชี
พทำ
�นา สมรสกั
บนางจอย รั
กกลาง ซึ่
งเป็
นตระกู
ลหมอเพลงโคราช
ตระกู
ลหนึ่
งในโคราช เรี
ยนจบชั้
นประถมปี
ที่
๕ จากโรงเรี
ยนวั
ดตะคร้
อ อำ
�เภอคง
จั
งหวั
ดนครราชสี
มา
แรงบั
นดาลใจที่
ทำ
�ให้
นายใหญ่
อยากฝึ
กเพลงโคราชคื
อ ได้
ไปดู
เพลง
โคราชในวั
นสงกรานต์
เกิ
ดความประทั
บใจอย่
างยิ่
ง จึ
งขอร้
องให้
บิ
ดาสอนให้
บิ
ดา
ก็
สอนให้
เท่
าที่
จำ
�ได้
จากหมอเพลงรุ่
นเก่
าๆ จนนายใหญ่
ว่
าเพลงโคราชได้
เมื่
อเรี
ยนชั้
นประถมปี
ที่
๒ (พ.ศ. ๒๔๗๕)
เมื่
อออกจากโรงเรี
ยน อายุ
ได้
๑๖ ปี
บิ
ดาเห็
นแววการเป็
นหมอเพลงได้
ไปจ้
างครู
ทั่
ง บ้
านมะขามเฒ่
า มาสอน
ว่
าเพลงโคราช นายใหญ่
จึ
งพอใจเป็
นอย่
างยิ่
ง ประกอบกั
บเป็
นผู้
มี
สติ
ปั
ญญาว่
องไวเรี
ยนเพี
ยง ๘ เดื
อน ก็
สามารถว่
าเพลง
โคราชได้
ตลอดคื
นจนรุ่
งสว่
าง เรี
ยนอยู่
ประมาณ ๒ ปี
ออกว่
าเพลงได้
๗ ครั้
ง ถื
อเป็
นประสบการณ์
ที่
ดี
ครั้
นอายุ
๑๘ ปี
ออกเล่
นเพลงเป็
นอาชี
พครั้
งแรก ได้
ค่
าจ้
างคื
นละ ๕ - ๖ บาท เมื่
อมี
ความรอบรู้
มากขึ้
นได้
มอบตั
วเป็
นศิ
ษย์
ครู
บุ
ตร
ศรี
นอก แห่
งบ้
านบั
วกระจาย ได้
เพลงประมาณ ๑๐๐ กลอน ในปี
เดี
ยวกั
นจึ
งได้
ขอเรี
ยนวิ
ชาเข้
ากรรมหรื
อเรี
ยกว่
า คาถา
มุ
ตโตกั
บครู
ทองอยู่
พวกขุ
นทด แห่
งบ้
านสี
มุ
ม ลู
กศิ
ษย์
หลวงพ่
อเนตร ซึ่
งเป็
นสิ่
งยื
นยั
นได้
อย่
างชั
ดเจนแล้
วว่
านายใหญ่
ได้
ตั
ดสิ
นใจโดยเด็
ดขาดแล้
วที
จะดำ
�เนิ
นชี
วิ
ตเป็
นนั
กเพลงโคราช เพราะเชื่
อกั
นว่
า คาถามุ
ตโตจะช่
วยส่
งเสริ
มให้
เล่
นเพลง
โคราชได้
สำ
�เร็
จ รวบรวมไว้
ด้
วยคาถามากมาย เช่
น หั
วใจพระจั
นทร์
มหาเสน่
ห์
ให้
คนนิ
ยมชมชอบ หั
วใจพระมโหสถ หั
วใจ
นั
กปราชญ์
หั
วใจพระปาฏิ
โมกข์
ให้
มี
สติ
ปั
ญญาเฉี
ยบแหลม รอบรู้
แตกฉาน เป็
นต้
น เมื่
อเรี
ยนคาถาแล้
วก็
เข้
าพิ
ธี
กรรม
ในโบสถ์
๗ วั
น ๗ คื
น แล้
วก็
ออกมาเล่
นเพลงเป็
นอาชี
พต่
อไป
ชี
วิ
ตการเป็
นอาชี
พเล่
นเพลงโคราชนั้
น นายใหญ่
เข้
าสู่
วงการตั้
งแต่
อายุ
๑๘ ปี
จนอายุ
๖๖ ปี
จึ
งเลิ
กแสดง
ได้
รั
บค่
าจ้
างจากคื
นละ ๕ - ๖ บาท จนถึ
ง ๖๐๐ บาท/คื
น เล่
นเพลงผ่
านมาอย่
างโชกโชนจากเป็
นหมอเพลงอิ
สระ และ
เข้
าประจำ
�อยู่
ในคณะเพลงหลายคณะ เช่
น อายุ
๑๘ - ๔๐ ปี
เป็
นหมอเพลงอิ
สระ อายุ
๔๑ - ๖๖ ปี
เข้
าประจำ
�คณะ
แม่
สองเมื
อง คณะหั
วรถไฟ คณะนกเล็
ก เป็
นต้
น ช่
วงที่
อยู่
คณะหั
วรถไฟมี
ชื่
อเสี
ยงโด่
งดั
งมาก เดื
อนหนึ่
งจะมี
วั
นว่
างเพี
ยง
๒ - ๓ วั
น ด้
วยการแสดงที่
มี
คุ
ณภาพ ทำ
�ให้
เป็
นที่
กล่
าวขวั
ญกั
นทั่
วทั้
งจั
งหวั
ด ในขณะเดี
ยวกั
นก็
รั
บลู
กศิ
ษย์
ไว้
เป็
นจำ
�นวน
มากทั้
งหญิ
งและชาย เช่
น หมอเพลงสุ
เนตร นางรอง หมอเพลงทองม้
วน คอนเมื
อง หมอเพลงไปล่
บ้
านวั
ด นางเซน
จากคณะทั
วร์
รถไฟ เป็
นต้
๖๔
สมั
ยรั
ตนโกสิ
นทร์