Page 367 - บูรพศิลปิน58

Basic HTML Version

352
บู
รพศิ
ลปิ
น พ.ศ. ๒๕๕๘
นายเหนี่
ยว ดุ
ริ
ยพั
นธุ์
เกิ
๑๐ พฤศจิ
กายน พ.ศ. ๒๔๕๙ ที่
จั
งหวั
ดลพบุ
รี
ถึ
งแก่
กรรม
๒๓ พฤศจิ
กายน พ.ศ. ๒๔๘๙
ยุ
คสมั
รั
ตนโกสิ
นทร์
(รั
ชกาลที่
๖ - รั
ชกาลที่
๙)
ประวั
ติ
และการทำ
�งาน
นายเหนี่
ยว ดุ
ริ
ยพั
นธ์ุ
เป็
นบุ
ตรของนายเนื่
อง และนางสุ
ม ดุ
ริ
ยพั
นธุ์
เริ่
มการศึ
กษาที่
โรงเรี
ยนวั
ดน้
อยนพคุ
ณ ต่
อมา พ.ศ. ๒๔๗๐ ได้
ย้
ายไปเรี
ยน
ที่
โรงเรี
ยนสุ
ขุ
มาลั
ย ส่
วนการศึ
กษาทางดนตรี
นั้
น เนื่
องจากตระกู
ลของนายเหนี่
ยว
ดุ
ริ
ยพั
นธุ์
เป็
นตระกู
ลนั
กดนตรี
จึ
งได้
รั
บการฝึ
กหั
ดปี่
พาทย์
จากปู่
คื
อ ครู
โนหรื
อโนรี
มาตั้
งแต่
เยาว์
ประกอบกั
บเป็
นผู้
มี
พรสวรรค์
ในด้
านเสี
ยง เมื่
ออายุ
๑๐ ปี
หั
ดร้
อง
เพลงไทยกั
บพระยาเสนาะดุ
ริ
ยางค์
(แช่
ม สุ
นทรวาทิ
น) และได้
ฝึ
กฝนทั้
งด้
านดนตรี
และ
ขั
บร้
องตลอดมา
ใน พ.ศ. ๒๔๗๔ เข้
ารั
บราชการในกรมปี่
พาทย์
และโขนหลวง กระทรวงวั
ง โดยเป็
นผู้
บรรเลงปี่
พาทย์
และ
ขั
บร้
อง ต่
อมากรมปี่
พาทย์
และโขนหลวง ได้
โอนจากกระทรวงวั
งมาสั
งกั
ดอยู่
ในกรมศิ
ลปากร นายเหนี่
ยว ดุ
ริ
ยพั
นธุ์
จึ
งได้
รั
บการฝึ
กสอนอบรมทางด้
านดนตรี
และขั
บร้
องจากอาจารย์
อี
กหลายท่
าน จนทำ
�ให้
มี
ความสามารถมากยิ่
งขึ้
โดยเฉพาะในด้
านการขั
บร้
อง ได้
รั
บความนิ
ยมจากผู้
ฟั
งเป็
นอั
นมาก
นายเหนี่
ยว ดุ
ริ
ยพั
นธุ์
เป็
นผู้
มี
ความสามารถขั
บร้
องทุ
กครั้
งที่
มี
การบรรเลงหรื
อการแสดงละครของกรมศิ
ลปากร
จะต้
องมี
ส่
วนร่
วมทุ
กครั้
งไป ในการขั
บร้
องจะใส่
อารมณ์
ลงไปในเพลงที่
กำ
�ลั
งร้
อง ทำ
�ให้
ผู้
ชมหรื
อผู้
ฟั
งเกิ
ดอารมณ์
สะเทื
อนใจ
เช่
น เพลงมอญร้
องไห้
ม้
าย่
อง ฯลฯ
นอกจากรั
บราชการแล้
ว นายเหนี่
ยว ดุ
ริ
ยพั
นธุ์
ยั
งได้
ตั้
งคณะส่
งวิ
ทยุ
กระจายเสี
ยงขึ้
นคณะหนึ่
งชื่
“คณะดุ
ริ
ยพั
นธุ์
ซึ่
งได้
รั
บความนิ
ยมจากผู้
ฟั
งจำ
�นวนมาก
นายเหนี่
ยว ดุ
ริ
ยพั
นธุ์
ถึ
งแก่
กรรม เมื่
อวั
นที่
๒๓ พฤศจิ
กายน พ.ศ. ๒๔๙๘ สิ
ริ
อายุ
๓๙ ปี
ซึ่
งถื
อว่
าอายุ
ยั
งน้
อย
ไม่
เช่
นนั้
นแล้
ว นายเหนี่
ยว คงจะมี
ผลงานฝากไว้
อี
กมากมาย นั
บเป็
นการสู
ญเสี
ยที่
ยิ่
งใหญ่
ของวงการดนตรี
ไทย แม้
ว่
จะเสี
ยชี
วิ
ตแล้
ว ผู้
คนยั
งกล่
าวขวั
ญถึ
งอยู่
เสมอ
ผลงานสำ
�คั
นั
กร้
องเพลงไทยเดิ
มที่
มี
พรสวรรค์
ในการเป็
นนั
กร้
อง ทั้
งยั
งมี
ความพิ
ถี
พิ
ถั
นในการร้
องเพลง และขยั
นฝึ
ซ้
อมเพื่
อให้
เกิ
ดความไพเราะ แม่
นยำ
� เสี
ยงร้
องเพลงของท่
านสดใส ชั
ดถ้
อยชั
ดคำ
� ไพเราะนุ่
มนวล และ
เสี
ยงถึ
งทุ
กตั
วโน้
ผลงานเพลงของนายเหนี่
ยวส่
วนใหญ่
เป็
นการขั
บร้
องเพลง ซึ่
งไม่
ได้
บั
นทึ
กแผ่
นเสี
ยงไว้
เคยอั
ดเสี
ยงกั
ห้
าง ต. เง็
กชวน ๓ เพลง คื
อ ปลาทอง ๓ ชั้
น บุ
หลั
น ๒ ชั้
น และเขมรไทรโยค เคยอั
ดเสี
ยงที่
ห้
างกมล
สุ
โกศล ๔ เพลง คื
อ สิ
งโตเล่
นหาง เวสสุ
กรรม ขอมกล่
อมลู
ก และพม่
าเห่
ซึ่
งเป็
นบทร้
องตามประมวลการ
สอนของกระทรวงศึ
กษาธิ
การ นายเหนี่
ยวเคยทำ
�แผ่
นเสี
ยงของตั
วเองขึ้
นชุ
ดหนึ่
งคื
อ ชุ
ดตั
บจู
ล่
ง เป็
นแผ่
๖๓
สมั
ยรั
ตนโกสิ
นทร์