Page 360 - บูรพศิลปิน58

Basic HTML Version

345
บู
รพศิ
ลปิ
น พ.ศ. ๒๕๕๘
นายสาคร ยั
งเขี
ยวสด
ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
สาขาศิ
ลปะการแสดง (หุ่
นละครเล็
ก)
พุ
ทธศั
กราช ๒๕๓๙
เกิ
พ.ศ. ๒๔๖๔ ที่
จั
งหวั
ดนนทบุ
รี
ตาย
๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
ยุ
คสมั
รั
ตนโกสิ
นทร์
(รั
ชกาลที่
๖ - รั
ชกาลที่
๙)
ประวั
ติ
และการทำ
�งาน
เป็
นบุ
ตรของนายคุ่
ย กั
บนางเชื่
อม เกิ
ดในเรื
อละคร ขณะบิ
ดา มารดา
เดิ
นทางไปแสดงหุ
นละครเล็
กกั
บคณะครู
แกร ศั
พทวนิ
ช จึ
งได้
ชื่
อ สาคร จากตั
วละคร
“สุ
ดสาคร”
ในเรื่
องพระอภั
ยมณี
ที่
คณะครู
แกร กำ
�ลั
งแสดง ตอนเด็
กเจ็
บป่
วยหนั
แทบเอาชี
วิ
ตไม่
รอด บิ
ดาจึ
งยกให้
เป็
นบุ
ตรของพระที่
วั
ดจางวางดิ
ษฐ์
จึ
งได้
ชื่
อใหม่
ว่
“หลิ
ว”
นายสาคร เรี
ยนจบชั้
นประถมปี
ที่
๔ ที่
โรงเรี
ยนประชาระบื
อธรรม เริ่
มชี
วิ
ตเป็
นศิ
ลปิ
นตั้
งแต่
อายุ
๘ - ๙ ปี
โดยได้
รั
บความรู้
จากพวกญาติ
ๆ จึ
งมี
ความสามารถเล่
นละครได้
ตั้
งแต่
ยั
งเยาว์
บิ
ดาได้
นำ
�ไปถวายตั
วเล่
นละครอยู่
กั
พระองค์
เฉิ
ดโฉม พระขนิ
ษฐภคิ
นี
ของกรมพระราชวั
งบวรวิ
ไชยชาญ ได้
รั
บบทเป็
นตลกประจำ
�คณะละครเด็
ก เมื่
อโต
ขึ้
นมาได้
เล่
นลิ
เกกั
บบิ
ดาและคณะอื่
นๆ เพื่
อนๆ มั
กเรี
ยกว่
“หลุ
ยส์
ต่
อมามี
ผู้
เติ
มให้
อี
กเป็
“โจ หลุ
ยส์
เมื่
อบิ
ดา
ถึ
งแก่
กรรม รั
บภาระเป็
นหั
วหน้
าคณะสื
บต่
อมาโดยตั้
งชื่
อคณะว่
“โจ หลุ
ยส์
นายสาคร มี
ความสามารถในการแสดง
นาฏศิ
ลป์
หลายประเภท ทั้
งโขน ละคร ลิ
เก และการเชิ
ดหุ่
น แสดงได้
หลายบทบาท แต่
สิ่
งที่
ซึ
มซั
บมากที่
สุ
ดคื
อ การเชิ
หุ่
นละครเล็
ก เพราะใช้
ชี
วิ
ตอยู่
กั
บคณะหุ่
นละครเล็
กของครู
แกร ซึ่
งบิ
ดามารดา เป็
นคนเชิ
ดหุ่
นมื
อหนึ่
งในคณะครู
แกร
หลั
งสงครามโลกครั้
งที่
๒ การแสดงหุ่
นละครเล็
กเริ่
มลดน้
อยลง ครู
แกรก็
อายุ
มากขึ้
นจึ
งมอบตั
วหุ่
นให้
ลู
กสะใภ้
ต่
อมาได้
นำ
�มามอบให้
นายสาคร ซึ่
งมิ
ได้
ดำ
�เนิ
นการใดๆ จนกระทั่
งเมื
องโบราณมาขอซื้
อไปเก็
บไว้
นายสาคร ได้
ยึ
ดอาชี
แสดงโขน ละคร ลิ
เกและทำ
�หั
วโขนจำ
�หน่
ายเท่
านั้
ต่
อมา พ.ศ. ๒๕๒๕ ในงานสมโภชกรุ
งรั
ตนโกสิ
นทร์
๒๐๐ ปี
การท่
องเที่
ยวแห่
งประเทศไทยติ
ดต่
อให้
ไปสาธิ
การทำ
�หั
วโขนที่
สวนอั
มพร นายสาครได้
ทำ
�หุ่
นจำ
�ลองตั
วเล็
กไปแสดงด้
วย เป็
นที่
สนใจของคนทั่
วไปถึ
งกั
บขอเช่
าไปหลายคน
การท่
องเที่
ยวแห่
งประเทศไทยเห็
นสมควรอนุ
รั
กษ์
หุ่
นละครเล็
ก จึ
งขอร้
องให้
นายสาคร จั
ดทำ
�หุ่
นละครเล็
กและเปิ
ดการ
แสดงอี
กครั้
งหนึ่
ง หลั
งจากสู
ญหายไปกว่
า ๕๐ ปี
นายสาคร จึ
งตั
ดสิ
นใจทำ
�พิ
ธี
บู
ชาครู
แกร เพื่
อขออนุ
ญาตและจั
ดทำ
�หุ่
พร้
อมทั้
งเปิ
ดการแสดงครั้
งแรก เมื่
อ พ.ศ. ๒๕๒๘ ตั้
งชื่
อว่
“หุ่
นละครเล็
กคณะสาคร นาฏศิ
ลป์
ละครเล็
กหลานครู
แกร”
เป็
นที่
ชื่
นชอบของผู้
ชมอย่
างยิ่
ง ด้
วยลั
กษณะพิ
เศษของหุ่
น ด้
วยการเคลื่
อนไหว เครื่
องแต่
งกายและศิ
ลปะการเชิ
จนเป็
นที่
รู้
จั
กแพร่
หลาย ได้
รั
บพระมหากรุ
ณาธิ
คุ
ณ แสดงหน้
าพระที่
นั่
งถวายสมเด็
จพระเทพรั
ตนราชสุ
ดาฯ สยาม
บรมราชกุ
มารี
ในงานเทศกาลเที่
ยวเมื
องไทย ณ สวนอั
มพรและศู
นย์
วั
ฒนธรรมแห่
งประเทศไทย จากนั้
นเป็
นต้
นมา
นายสาคร ก็
เริ่
มฟื้
นฟู
และตั้
งใจที่
จะสื
บทอดความรู้
หุ่
นละครเล็
ก รวมทั้
งพั
ฒนาหุ่
นให้
งดงาม ประณี
ต และมี
ความพิ
เศษ
ด้
วยเทคนิ
คต่
างๆ เพื่
อให้
หุ่
นงดงามในท่
ารำ
�และเจรจาเหมื
อนคนจริ
ง มี
ชี
วิ
ตจิ
ตใจ สง่
างามและสนุ
กสนาน ทั้
งยั
งคิ
ดให้
มี
การเชิ
ดหน้
าโรงเพื่
อให้
ผู้
ชมได้
ชมลี
ลาของผู้
เชิ
ดอย่
างชั
ดเจนอี
กด้
วย
๕๙
สมั
ยรั
ตนโกสิ
นทร์