Page 357 - บูรพศิลปิน58

Basic HTML Version

342
บู
รพศิ
ลปิ
น พ.ศ. ๒๕๕๘
ในขณะนั้
น ได้
ตั้
งคณะละครขึ้
น จึ
งได้
ดึ
งล้
อต้
อกไปแสดงกั
บสำ
�นั
กงานทรั
พย์
สิ
นฯ เรื่
อง
“สามก๊
ก”
รั
บบทเป็
“ตั๋
งโต๊
ะ”
ทำ
�ให้
มี
ชื่
อเสี
ยงมากยิ่
งขึ้
นไปอี
จากความนิ
ยมชมชอบจากบรรดาแฟนละครเวที
ทำ
�ให้
คณะอื่
นต้
องมาดึ
งล้
อต๊
อกไปร่
วมแสดงด้
วย เช่
น คณะ
“เทพศิ
ลป”
ส่
วนคณะจำ
�อวดก็
ยั
งคงออกแสดงอย่
างต่
อเนื่
องไม่
ว่
าจะเป็
นต่
างจั
งหวั
ดหรื
อกรุ
งเทพฯ นั
บว่
าเป็
นศิ
ลปิ
นที่
โด่
งดั
งที่
สุ
ดในช่
วงนั้
พ.ศ. ๒๔๘๙ หลั
งสงครามโลกครั้
งที่
๒ ล้
อต๊
อกยั
งคงเป็
นขวั
ญใจของนั
กดู
ละครไม่
เสื่
อมคลาย ละครเวที
ที่
ล้
อต๊
อกแสดงนั้
น ไม่
น้
อยกว่
า ๑๐๐ เรื่
อง ส่
วนการแสดงจำ
�อวดแสดงได้
เด่
น และแสดงมากกว่
านั
กแสดงคนอื่
นๆ
พ.ศ. ๒๔๙๕ ละครเวที
เริ่
มเสื่
อมลง แต่
ล้
อต๊
อกก็
ยั
งมี
งานทั้
งภาพยนตร์
ละคร มากมาย
พ.ศ. ๒๔๙๙ ละครเวที
ปิ
ดตั
วลง มี
การสร้
างภาพยนตร์
มากขึ้
นถึ
งปี
ละ ๓๐๐ เรื่
อง ถึ
งยุ
คมิ
ตร - เพชรา ล้
อต๊
อก
ก็
ได้
แสดงร่
วมด้
วยมากเป็
นพิ
เศษ มาถึ
งยุ
ค สมบั
ติ
เมทะนี
, สรพงษ์
ชาตรี
, กรุ
ง ศรี
วิ
ไล, ไพโรจน์
ใจสิ
งห์
ล้
อต๊
อกยั
งคง
มี
งานมากไม่
แพ้
พระเอก สรุ
ปแล้
วล้
อต๊
อกมี
ผลงานแสดงภาพยนตร์
ไม่
น้
อยกว่
า ๑,๐๐๐ เรื่
อง
ล้
อต๊
อก สมรสกั
บนางสมจิ
ตร ทรั
พย์
สำ
�รวย ได้
ร่
วมกั
นสร้
างภาพยนตร์
หลายเรื่
อง เช่
น แสนรั
ก, ทหารเกณฑ์
ไอ้
แก้
วไอ้
ทอง ฯลฯ เมื่
อนางสมจิ
ตรถึ
งแก่
กรรม ล้
อต๊
อก จึ
งแบ่
งทรั
พย์
สิ
นให้
ลู
กทุ
กคนจนหมด เริ่
มต้
นชี
วิ
ตใหม่
กั
นางชุ
ลี
พร เมื่
อ พ.ศ. ๒๕๓๕ มี
บุ
ตรชาย ๑ คน ชื่
ออุ้
มบุ
ญ ล้
อต๊
อกก็
ยั
งยึ
ดอาชี
พการแสดงต่
อไป แสดงภาพยนตร์
โทรทั
ศน์
ตลกโชว์
แสดงตามห้
องอาหาร คาเฟ่
ในนามคณะ
“ล้
อต๊
อก”
ขณะเดี
ยวกั
นก็
ทำ
�ฟาร์
มกุ้
งกุ
ลาดำ
�ที่
บางคล้
จั
งหวั
ดฉะเชิ
งเทราด้
วย
นอกจากนี้
ล้
อต๊
อกยั
งสร้
างสรรค์
สั
งคม ชอบทำ
�บุ
ญกั
บเด็
กกำ
�พร้
า มอบทุ
นการศึ
กษา ช่
วยมู
ลนิ
ธิ
ปอเต็
กตึ้
เป็
นต้
น จึ
งเป็
นปู
ชนี
ยบุ
คคล ที่
วงการตลกต่
างยกย่
องว่
าเป็
นทั้
งพ่
อและครู
ไม่
มี
แบ่
งแยกลู
กศิ
ษย์
ให้
ความรั
ก วิ
ชาความรู้
เสมอหน้
ากั
นทุ
กคน
ล้
อต๊
อก ถึ
งแก่
กรรมด้
วยโรคปอดอั
กเสบ เมื่
อวั
นที่
๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๕ สิ
ริ
อายุ
๘๘ ปี
ผลงานสำ
�คั
นั
กแสดงตลก ที่
มี
บุ
คลิ
กโดดเด่
นไม่
เหมื
อนใคร จนเป็
นที่
รู้
จั
กทั่
วไปในนาม
“ล้
อต๊
อก”
ชื่
อ ล้
อต๊
อก มาจาก
การแสดงภาพยนตร์
ใกล้
เกลื
อกิ
นเกลื
อ รั
บบทเป็
น เสี่
ยล้
อต๊
อก คนจนที่
รํ่
ารวยขึ้
นมาแล้
วลื
มกำ
�พื
ดตั
วเอง
เมื่
อ พ.ศ. ๒๔๙๕ ต่
อด้
วยงานกำ
�กั
บของ ดอกดิ
น กั
ญญามาลย์
แนวตลกชุ
ดสามเกลอ (ล้
อต๊
อก - สมพงษ์
พงษ์
มิ
ตร - ดอกดิ
น) สามเกลอถ่
ายหนั
ง ปี
เดี
ยวกั
น และ สามเกลอเจอจานผี
ปี
ถั
ดมา และคงความเป็
เอกด้
านการแสดงตลกตลอดระยะเวลายาวนานกว่
า ๖๐ ปี
แสดงละครเวที
ไม่
น้
อยกว่
า ๑๐๐ เรื่
อง
ละครย่
อย (จำ
�อวด) หน้
าเวที
อี
กหลายครั้
งและแต่
ละครั้
งแสดงได้
เด่
น และแสดงภาพยนตร์
มาไม่
น้
อย
กว่
า ๑,๐๐๐ เรื่
อง
แสดงตลกโชว์
ในนามคณะล้
อต๊
อก ตามสถานที่
ต่
างๆ
สร้
างภาพยนตร์
ไทย หลายเรื่
อง เช่
น แสนรั
ก ทหารเกณฑ์
ไอ้
แก้
วไอ้
ทอง
บุ
กเบิ
กจั
ดตลกแสดงโชว์
ทางโทรทั
ศน์
ในรายการ ประตู
ดวง ขายหั
วเราะ เป็
นเวลาถึ
ง ๑๖ ปี
ได้
รั
บรางวั
ลจำ
�นวนมาก ได้
แก่
รางวั
ลตุ๊
กตาทอง จากเรื่
อง โกฮั
บ และ หลวงตา รางวั
ลสุ
พรรณหงส์
ทองคำ
เรื่
อง
“เงิ
น เงิ
น เงิ
น”