Page 356 - บูรพศิลปิน58

Basic HTML Version

341
บู
รพศิ
ลปิ
น พ.ศ. ๒๕๕๘
นายสวง ทรั
พย์
สำ
�รวย (ล้
อต๊
อก)
ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
สาขาศิ
ลปะการแสดง
(นั
กแสดง - ตลก) พุ
ทธศั
กราช ๒๕๓๘
เกิ
๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๗ ที่
กรุ
งเทพมหานคร
ถึ
งแก่
กรรม
๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๕
ยุ
คสมั
รั
ตนโกสิ
นทร์
(รั
ชกาลที่
๖ - รั
ชกาลที่
๙)
ประวั
ติ
และการทำ
�งาน
นายสวง ทรั
พย์
สำ
�รวย หรื
อรู้
จั
กกั
นอย่
างดี
ในนาม
“ล้
อต๊
อก”
เป็
นบุ
ตร
ของนายนุ่
น และนางขม มี
อาชี
พทำ
�สวนผลไม้
หมาก พลู
มะพร้
าว ฯลฯ
ล้
อต๊
อกในวั
ยเด็
กซุ
กซนมากชอบปี
นป่
าย เลยมารั
บจ้
างปี
นต้
นหมาก
ต้
นมะพร้
าว เป็
นหั
วโจกในกลุ่
มเพื่
อน และมั
กหนี
บิ
ดา มารดาไปหั
ดปี่
พาทย์
หั
ดเป่
าแตร ตี
กลองแห่
นาค รำ
�กลองยาว โขนสด และร่
วมกิ
จกรรมดนตรี
ไทยใน
งานพิ
ธี
ต่
างๆ เพราะมี
ใจรั
ก บิ
ดามารดาจึ
งนำ
�ตั
วล้
อต๊
อกไปฝากพระอาจารย์
วั
ดท่
าพระ เรี
ยนมู
ลบทบรรพกิ
จจนจบ และ
ยั
งเรี
ยนรู้
ภาษาขอมได้
รวดเร็
ว พอเข้
าโรงเรี
ยนได้
๒ ปี
ก็
จบชั้
นประถมศึ
กษาปี
ที่
๔ เรี
ยนต่
อชั้
นมั
ธยมศึ
กษาปี
ที่
๑ ถึ
๓ ที่
โรงเรี
ยนวั
ดนวลนรดิ
ศ หลั
งจากจบการศึ
กษาช่
วยบิ
ดามารดาทำ
�สวน แต่
ก็
ยั
งชอบหนี
ไปเข้
าคณะดนตรี
ไทยไปตาม
งานต่
างๆ ที่
ภู
มิ
ใจในวั
ยเด็
กคื
อ ได้
ร่
วมขบวนแสดงหน้
าพระที่
นั่
ง ในงานพระราชพิ
ธี
ตรี
ยั
มปวาย โล้
ชิ
งช้
า ครั้
งสุ
ดท้
ายใน
สมั
ยรั
ชกาลที่
ด้
วยความสามารถและกล้
าแสดงออก จากการแสดงไปกั
บวงดนตรี
ไทยหลายปี
ทำ
�ให้
บุ
คลิ
กที่
โดดเด่
นได้
รั
คั
ดเลื
อกให้
แสดงภาพยนตร์
เรื่
องแรก เมื่
อ พ.ศ. ๒๔๗๖ อายุ
ได้
๑๙ ปี
เรื่
อง
“วั
นจั
กรยาน”
รั
บบทเป็
นคนรั
บใช้
ถ่
ายทำ
๒ วั
นเสร็
จ ได้
ค่
าจ้
าง ๕ บาท ภาคภู
มิ
ใจเป็
นอย่
างยิ่
เมื่
อ พ.ศ. ๒๔๗๘ - ๒๔๘๓ เข้
ารั
บราชการเป็
นทหารอากาศ เป็
นพลปื
นกลประจำ
�ฝู
งบิ
นขั
บไล่
กองทั
อากาศ ระหว่
างสงครามอิ
นโดจี
น ขึ้
นบิ
นปะทะกั
บฝู
งบิ
นของฝรั่
งเศสอย่
างดุ
เดื
อดเมื่
อสงครามสงบได้
ยศจ่
าอากาศตรี
รั
บพระราชทานเหรี
ยญชั
ยสมรภู
มิ
เปลวระเบิ
ดกั
บเหรี
ยญพิ
ทั
กษ์
ชายแดนผู้
บั
งคั
บบั
ญชาหลายท่
าน เช่
น ร.ต.ทวี
จุ
ลละทรั
พย์
ร.ต.หริ
น หงสกุ
ล อยากให้
อยู่
ต่
อ แต่
ตนเองอยากไปทำ
�อาชี
พที่
ตนรั
กคื
อ อาชี
พศิ
ลปิ
ล้
อต๊
อกได้
ร่
วมกั
บสั
มพั
นธ์
อุ
มากู
ล ตั้
งคณะละครย่
อยหรื
อจำ
�อวดหรื
อคณะตลกชื่
“ไทยสนุ
ก”
มี
เฉลิ
บุ
ณยเกี
ยรติ
เป็
นหั
วหน้
า ผู้
ร่
วมคณะมี
สมบุ
ญ แว่
นตาโต แจ๋
ว ดอกจิ
ก จอก ดอกจั
น การแสดงได้
รั
บความนิ
ยมเป็
อย่
างมากทั้
งโรงภาพยนตร์
โรงละคร และเทศกาลต่
างๆ จึ
งเป็
นที่
มาชื่
“เสี่
ยล้
อต๊
อก”
เป็
นที่
รู้
จั
กของคนทั้
งประเทศ
มี
งานแสดงจนแทบหาเวลาว่
างไม่
ได้
เมื่
อ พ.ศ. ๒๔๘๔ - ๒๔๘๘ การฉายภาพยนตร์
มี
น้
อยลง ล้
อต๊
อกได้
รวมกั
บเพื่
อนตั้
งคณะละคร
“ลู
กไทย”
ร่
วม
กั
“คณะวิ
จิ
ตรเกษม”
แสดงเรื่
อง
“บู๊
สง”
ประสบความสำ
�เร็
จอย่
างมากที่
ศาลาเฉลิ
มกรุ
ง ต่
อด้
วย
“นางบุ
ญใจบาป”
“คำ
�สาบาน”
นอกจากนี้
ล้
อต๊
อกได้
ร่
วมแสดงจำ
�อวดหน้
าเวที
ละครที่
อื่
นเกื
อบทุ
กเรื่
อง ในนามคณะลู
กไทย ด้
วยชื่
อเสี
ยง
และความสามารถทางการแสดง พลตำ
�รวจเอก เผ่
า ศรี
ยานนท์
ผู้
อำ
�นวยการสำ
�นั
กงานทรั
พย์
สิ
นส่
วนพระมหากษั
ตริ
ย์
๕๗
สมั
ยรั
ตนโกสิ
นทร์