Page 348 - บูรพศิลปิน58

Basic HTML Version

333
บู
รพศิ
ลปิ
น พ.ศ. ๒๕๕๘
ส.อาสนจิ
นดา พยายามสร้
างภาพยนตร์
ให้
เท่
าเที
ยมต่
างประเทศและเปิ
ดตลาดต่
างประเทศโดยยกกองถ่
าย
ไปถ่
ายทำ
�ต่
างประเทศหลายครั้
ง เช่
นเรื่
อง ดรุ
ณี
สี
เลื
อด กระเบนธงบุ
กโตเกี
ยว เพชรพระอุ
มา สเว็
ตเตอร์
สี
แดง เป็
นต้
รางวั
ลที่
ได้
รั
บคื
อ รางวั
ลตุ๊
กตาทอง สำ
�เภาทอง สุ
พรรณหงส์
ทองคำ
� ฯลฯ รางวั
ลสุ
ดท้
ายที่
ได้
รั
บคื
อ รางวั
อาเซี
ยน ครั้
งที่
๒ สาขาศิ
ลปะการแสดง พร้
อมเงิ
นสด ๑,๕๐๐ เหรี
ยญสหรั
ฐ ที่
ประเทศสิ
งคโปร์
เมื่
อ พ.ศ. ๒๕๓๓
บุ
คคลต่
างๆ ที่
ติ
ดตามผลงานของ ส.อาสนจิ
นดา ต่
างกล่
าวเป็
นเสี
ยงเดี
ยวกั
นว่
ายิ่
งสู
งวั
ยการแสดงยิ่
งโดดเด่
มี
คุ
ณภาพยิ่
งขึ้
น ยากที่
จะหาผู้
ใดทั
ดเที
ยม สร้
างความประทั
บใจแก่
ผู้
ชมมิ
รู้
ลื
ม ทุ
กบทบาทถื
อว่
าเป็
นบทบาทชั้
นครู
และ
นั
บเป็
นแบบอย่
างแก่
บุ
คคลในวงการศิ
ลปะการแสดงอย่
างแท้
จริ
ส. อาสนจิ
นดา ถึ
งแก่
กรรมด้
วยโรคหั
วใจล้
มเหลว เมื่
อวั
นที่
๑๙ กั
นยายน พ.ศ. ๒๕๓๖ สิ
ริ
อายุ
๗๒ ปี
ผลงานสำ
�คั
ผู้
อำ
�นวยการสร้
างภาพยนตร์
ผู้
กำ
�กั
บการแสดง เขี
ยนบท เขี
ยนเรื่
อง ลำ
�ดั
บภาพ ตลอดจนเป็
นนั
กแสดง
ผลงานการกำ
�กั
บการแสดงมี
จำ
�นวนมาก เช่
น กั
งวานไพร สาวเวี
ยงฟ้
า นํ้
าใจสาวจี
น ขวั
ญใจคนจน ล่
องสมุ
ทร
สิ
บเก้
ามงกุ
ฎ ดาวเรื
อง สองดาบ สเว็
ตเตอร์
สี
แดง รั
กคุ
ณเข้
าแล้
ว ทุ
รบุ
รุ
ษทุ
ย สุ
ภาพบุ
รุ
ษสะลึ
มสะลื
พ่
อจ๋
า ๑ ต่
อ ๗ ประจั
ญบาน นั
กเลงเดี่
ยว เจ็
ดตะลุ
มบอน ดรุ
ณี
สี
เลื
อด เพชรพระอุ
มา โบตั๋
น ชุ
มทางเขา
ชุ
มทอง ฯลฯ
ได้
ฉายา
“ศิ
ลปิ
นชั้
นครู
” “ศิ
ลปิ
นที่
มี
ความสามารถรอบตั
ว” “บุ
รุ
ษเหล็
กแห่
งวงการบั
นเทิ
ง”
ได้
รั
บรางวั
ลในระดั
บชาติ
และกลุ่
มประเทศอาเซี
ยนมากมาย
นั
กแสดงละคร เรื
องแรกที่
เล่
“ดรรชนี
นาง”
รั
บบทเป็
น ม.จ.นิ
รั
นดร์
ฤทธิ์
ธำ
�รง จากนั้
นมาทำ
�ให้
มี
ชื่
อเสี
ยง
โด่
งดั
ง และเล่
นละครตลอดมา รวมที่
แสดงประมาณ ๒๐๐ กว่
าเรื่
อง เช่
น เปลวสุ
ริ
ยา ผาคำ
�รณ ชั่
วฟ้
าดิ
สลาย ความพยาบาท วิ
ญญาณพยาบาท ผู้
ชนะสิ
บทิ
ศ ฯลฯ
นั
กหนั
งสื
อพิ
มพ์
บางกอกรายปั
กษ์
บางกอกรายวั
น ปิ
ยะมิ
ตร ชาติ
ไทย ชาติ
ไทยรายปั
กษ์
ชวนชื่
ทำ
�หน้
าที่
เขี
ยนนวนิ
ยายเรื่
องสั้
น สารคดี
และข่
าว เช่
น ชี
วิ
ตในภาพวาดอั
นเลอะเลื
อนของพระเจ้
า,
ครู
บาศรี
วิ
ชั
ย บรรณาธิ
การ
“น.ส.พ. ๘ พฤศจิ
ผู้
จั
ดการสำ
�นั
กพิ
มพ์
“ประพนธ์
ภั
ณฑ์
ได้
รั
บการยกย่
องเชิ
ดชู
เกี
ยรติ
เป็
ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
สาขาศิ
ลปะการแสดง (ละครเวที
ภาพยนตร์
และละคร
โทรทั
ศน์
) ประจำ
�ปี
พุ
ทธศั
กราช ๒๕๓๓
ได้
รั
บการยกย่
องเชิ
ดชู
เกี
ยรติ
เป็
บู
รพศิ
ลปิ
สาขาศิ
ลปะการแสดง พุ
ทธศั
กราช ๒๕๕๘